Ajánlattételi felhívás jelzésre lakáson biztosított ellátás nyújtására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal

beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. 2.3. pontja alapján nyílt beszerzési eljárás lefolytatására

 

 

Ajánlatkérő adatai

Név: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör a Beszerzési Szabályzat III. 2.1 pontja alapján

gyakorlója: Baranyi Krisztina polgármester

 

Székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Telephely: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

Kapcsolattartó: Halmai András irodavezető-helyettes, Humánszolgáltatási Iroda

Telefonszám: 215-1077/320

Fax: 217-7105

E-mail: humanszolg@ferencvaros.hu

 

 1. A beszerzés tárgya

 

1.1. A szerződés tárgya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén jelzésre lakáson biztosított ellátás nyújtása, melynek keretein belül – az igénylők számától függő mennyiségben – távriasztó és segélyhívó készülékek bérlésére, diszpécserszolgáltatás, valamint vonuló szolgálat nyújtására kerül sor.

 

1.2. Az ellátás célja a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása.

 

 1. A szerződés meghatározása

 

Ellátási szerződés.

 

 1. A beszerzés teljes mennyisége, értéke

 

A szolgáltatás mennyisége legfeljebb 140 db jelzőkészülék biztosítására terjed ki az ellátási szerződés alapján. (A szerződés időtartama alatt az igényektől függően változhat).

 

 1. A beszerzés tárgyának műszaki-szakmai leírása

 

4.1. Ajánlattevő munkanapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon, 0-24 óra között az alábbi szolgáltatások folyamatos, az 1.2. pont szerint teljes körű ellátás nyújtására köteles:

 

 1. a szolgáltatást igénybe vevőkről naprakész adatbázis vezetése;
 2. a készülékek használatának oktatása;
 3. a szolgáltatást igénybe vevők kulcsainak biztonságos tárolása;
 4. diszpécserközpont 0-24 óra közötti működtetése;
 5. vonuló szolgálat 0-24 óra közötti biztosítása, kivonulás a jelzést követő 30 percen belül;
 6. azonnali intézkedések megtétele a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében, a szociális ellátás körébe tartozó szükséges (helyszínen elvégezhető), az adott probléma megoldására vonatkozó beavatkozások elvégzése, orvosi ügyelet hívása, egyéb egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése;
 7. szükség esetén a jogosult kórházba szállítása érdekében történő intézkedés;
 8. a tevékenységéről és intézkedéséről a helyszínen eseménynapló kiállítása, aminek 1 példánya a helyszínen marad;
 9. szakmai beszámoló készítése a szolgáltatás tapasztalatairól a szerződés megszűnését követő 30 napon belül.

 

4.2. Az ajánlattételi felhívás, a megküldött ajánlat a mellékletben csatolt ellátási szerződéssel együtt értelmezendő.

 

 1. Szerződéses feltételek

 

5.1. A szerződés határozott idejű, 2023. május 01. napjától 2024. április 30. napjáig tart.

 

5.2. A részletes szerződéses feltételeket a jelen felhívás mellékleteként csatolt szerződés-tervezet tartalmazza, azzal a kitétellel, hogy annak az igényelt szolgáltatások biztosítását érdemben nem érintő rendelkezései a szerződéskötés során, szükség esetén ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő megegyezésével pontosíthatóak, módosíthatóak.

 

 1. Ajánlattevőre vonatkozó alkalmassági feltétel

 

Jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely jelen felhívás mellékleteként megjelölt ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

 

 1. Az ajánlat kötelező tartalmi elemei

 

Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell:

 1. a felhívás 1. mellékleteként csatolt ajánlattételi nyilatkozat nyomtatványt kitöltve és cégszerűen aláírva (cégszerű aláírásnak minősül: az ajánlattevő azon cégjegyzésre/képviseletre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése),
 2. a cégjegyzésre/képviseletre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya(i)t eredetiben vagy egyszerű másolatban,
 3. az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonat (civil szervezet esetében: bejegyző végzés) egyszerű másolatát vagy a Céghírekből nyomtatott példányát.

 

 1. Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje és módja

 

8.1. Az ajánlat benyújtásának határideje: 2023. március 17. 12.00. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érdemi vizsgálat nélkül érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

 

8.2. Az ajánlatok csak személyesen nyújthatóak be a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalban, a 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. emelet 321. szobában. Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak az ajánlatot, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

 

8.3. Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

 

8.4. Az ajánlatot cégszerűen aláírva, 2 példányban (1 db eredeti és az eredetivel mindenben megegyező 1 db másolati példányban), egységesen kötött vagy fűzött formában, zárt borítékban, „Jelzésre lakáson biztosított ellátás 2023. május – 2024. április” felirattal ellátva kell benyújtani. A benyújtott ajánlat példányainak borítólapján fel kell tüntetni az ajánlat „eredeti” és „másolat” megjelölését. Az eredeti és a másolati példány közötti eltérés esetén az eredeti példány az irányadó.

 

8.5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

 1. Bírálati szempont:

 

9.1. Az ajánlatok elbírálásának szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat.

 

9.2. Ajánlatkérő a döntését nem indokolja és fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívását visszavonja.

 

9.3. Amennyiben az eljárás során a meghívottak számától kevesebb ajánlat érkezik, akkor az ajánlatkérői jogkör gyakorlója úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlat(ok) alapján eredményt hirdet.

 

 1. Az ajánlatok bontása, értékelése, eredményhirdetés

 

10.1. Az ajánlatok bontásának időpontja: 2023. március 20. 12.00. A bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el.

 

10.2. Ajánlatkérő, amennyiben szükséges, Ajánlattevőnek határidő megadásával tisztázó kérdést tehet fel, melyet Ajánlattevő ajánlatában megadott e-mail címre küld meg. Amennyiben Ajánlattevő a tisztázó kérdésre a megadott határidőig nem ad választ, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

 

10.3. Ajánlatkérő a rövid határidőre tekintettel hiánypótlást nem biztosít, kivéve tisztán formai hiányosság esetén. Amennyiben Ajánlattevő a hiánypótlásnak az abban megadott határidőig nem tesz eleget, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

 

10.4. Az eredményhirdetés tervezett határideje: 2023. március 24. Az Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, melyről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatja.

 

10.5. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. április 3. A szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

10.6. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt ellátási szerződést.

 

 1. Egyéb információk

 

11.1. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen beszerzési eljárás értékénél fogva nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá. Ajánlatkérő ennek értelmében tájékoztatja az Ajánlattevőket arról, hogy érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyek elérik, illetve meghaladják a közbeszerzési értékhatárt. Egyúttal felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy e kitétel nem a beszerzés becsült értékének meghatározása céljából szerepel az ajánlatkérésben.

 

11.2. Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza, Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül egyéb költség- vagy díjtétel elszámolására nem jogosult.

 

11.3. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlatok megtételétől számított 60 nap.

 

11.4. Ajánlatkérő jogosult a felhívást az ajánlattételi határidőig módosítani, erről írásban értesíti az Ajánlattevőket.

 

A teljes kiírás itt érhető el

Ellátási szerződés

 

Top