Ajánlattételi felhívás játszóeszközök rendszeres ellenőrzésére, karbantartására, szükség esetén játszóeszközök javítására, cseréjére

Ajánlattételi felhívás

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szerepelő nyílt beszerzési eljárásban, ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:       Baranyi Krisztina, polgármester

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről: Rivasz Mária

telefonszám:                                     215-1077/570

cím:                                                  1092. Budapest IX., Ráday u. 26.

e-mail cím:                                        rivasz.maria@ferencvaros.hu

 

  1. Ajánlatkérés tárgya és mennyisége, szakmai feltételek:

1.1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén belül az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületein játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, karbantartása, szükség esetén játszóeszközök javítása, cseréje az ajánlatkérés 1. sz. mellékletében felsorolt helyszíneken.

Ajánlatkérő fenti munkákra legfeljebb bruttó 16.000.000,- Ft (nettó 12.598.425,- Ft + Áfa) keretösszegben 2023. június 1 – 2024. május 31. között kíván vállalkozási keretszerződést kötni.

A havi karbantartási munkák elvégzéséről a 2. sz. melléklet szerinti táblázatot kell vezetni.

A 3. sz. mellékletben felsorolt tételekre (egységár táblázat) kérjük megadni nettó Ft árat.

A havi karbantartás során elvégzendő feladatok felsorolását az 4. számú melléklet, „Műszaki leírás” tartalmazza.

1.2. Ezen felül amennyiben Vállalkozó olyan meghibásodást, hiányosságot, rongálást észlel, amely meghaladja a karbantartás során elvégzendő feladatait, haladéktalanul jelzi Megrendelő felé és egyben árajánlatot ad azok megszüntetésére, elhárítására, pótlására. Megrendelő az árajánlat elfogadása esetén a szerződéses keret terhére megrendeli eseti megrendelésként a szükséges munkálatok elvégzését.

 

A pályázat érvényességéhez Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szükségessé váló alkatrészek cseréje esetében gyári alkatrészeket, vagy az eredeti alkatrészek helyett gyári minőségben elkészített alkatrészeket biztosít, melynek megfelelőségét a munkavégzés alkalmával igazolni szükséges.

 

Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta 5.000,-Ft. Ajánlatkérő legfeljebb 30 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén a szerződéstől térítési kötelezettség nélkül elállhat.

A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződésszegéssel érintett bruttó vállalkozó díj 20 %-a. Ajánlattevő az Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárait is köteles teljes összegben megtéríteni.

Ajánlattevő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás aláírását követően kiállított és benyújtott számla ellenében átutalással teljesíti.

 

 

  1. Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja, ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a rivasz.maria@ferencvaros.hu címre.

 

FONTOS! Ajánlattevőtől az árat tartalmazó 5. számú ajánlattételi nyilatkozatát jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő első munkanap 12.00 óráig küldendő meg egyidejűleg mindkét fenti címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2023. május 9. kedd 12:00 óra

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2022. május 3. szerda 12:00 óráig a rivasz.maria@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Az Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően nem egészítheti ki, nem módosíthatja.

 

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult.

 

 

3. Az ajánlati tartalmaznia kell:

 

3.1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 5. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

3.2. Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 6. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.

3.3. Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

3.4. Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő a közterületen végzett játszóeszközök rendszeres ellenőrzése, karbantartása, szükség esetén játszóeszközök javítása, cseréje munkáiról szóló referencia bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 7. számú melléklet táblázatának kitöltése formájában.

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha az ajánlat ajánlattételi határidő lejártáig megérkezik Ajánlatkérő részére.

 

4. A beérkezett ajánlatok értékelése:

Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlatok bírálati szempontjai: az ajánlattételi nyilatkozat 5. számú melléklet szerinti legalacsonyabb havi karbantartási díj és a legalacsonyabb összesített egységár végösszege.

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül a nyertes Ajánlattevő értesítésével.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános.

Az Ajánlatkérő az értékelés határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

5. Szerződéskötés és egyéb információk:

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést, a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási keretszerződést köt.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

 

Mellékletek:

 

  1. számú melléklet: Karbantartás helyszínei és eszközlista
  2. számú melléklet: Táblázat a havi karbantartási munkák elvégzéséről
  3. számú melléklet: Egységár lista
  4. számú melléklet: Műszaki leírás
  5. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat
  6. számú melléklet: Nyilatkozatát az átláthatóságról
  7. számú melléklet: Referenciaigazolás
  8. számú melléklet: Szerződéstervezet
Top