Ajánlattételi felhívás ingatlan helyreállítási munkálatok elvégzésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. 2.3. pontja alapján nyílt – tárgyalás nélküli – beszerzési eljárás lefolytatására

 

1. Ajánlatkérő adatai:

Név: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.2. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó: Puskás László irodavezető-helyettes

 1092 Budapest, Ráday utca 26. I. emelet 26.

Tel: +36-1-215-1077/534

E-mail cím: puskasl@ferencvaros.hu

 

2. Az ajánlatkérés tárgya:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő, alábbi   10   db üres ingatlan /lakás/ helyreállítási  munkálatainak elvégzése:

Bp.IX.

1.Mester u.53-55.II.em.1.

2.Ráday u.16.III.em.50.

3.Lónyay u.15.II.em.6.

4.Üllői u.107.fsz.11.

5.Gyáli u.21-23.IV.ép.III.em.29.

6.Mester u.65.fsz.12.

7.Viola u.37/c.I.em.7.

8.Telepy u.25.I.em.14-14/a

9.Üllői u.91/a.fsz.1.

10.Üllői u.185.fsz.2.

 

Ajánlat tehető:

  • valamennyi ingatlan/lakás,
  • egy vagy több ingatlan/lakás

helyreállítási  munkálatainak elvégzésére.

 

3. A tevékenység ellátásával kapcsolatos követelményrendszer

  • Ajánlattevő vállalja, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 2. pontjában rögzített munkálatokat legkésőbb a beszerzési eljárás eredményeként kötendő vállalkozási szerződés megkötésének napjától számított ……90…napon belül elvégzi.

–    Ajánlatkérő vállalja, hogy Ajánlattevő kérésére…2021.május 3.-án 08.0012.00. óráig,előzetes bejelentkezés alapján (Puskás László,tel: 06 302033189) másolatban átadja a jelen felhívás tárgyában meghatározott ingatlan  (lakás) vázlatrajzát, műszaki leírását, valamint árazatlan költségvetését.

  • Ajánlatkérő a fenti dokumentációt kizárólag Ajánlattevő saját nevére kiállított köztartozásmentes igazolás, valamint legalább 10 db referencia nyilatkozat (’Nyilatkozat referenciákról’ nyomtatványon – 3. számú melléklet) benyújtása esetén adja át Ajánlattevőnek.
  • Ajánlatkérő vállalja, hogy a munkálatok elvégzéséhez a helyszínen térítésmentesen vizet és villamos energiát biztosít a munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékben.
  • szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelően végzi el.
  • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatokat I. osztályú minőségben, legjobb tudása és szakmai felkészültsége szerint köteles elvégezni, csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. osztályú anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést használhat fel.
  • Ajánlattevő vállalja, hogy munkálatokkal okozott szennyezést folyamatosan eltávolítja, továbbá betartja az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó előírásokat.
  • Ajánlattevő elfogadja, hogy Ajánlatkérő műszaki ellenőrén keresztül ellenőrzi az ajánlattételi felhívás tárgyát képező munkálatok minőségét. Ajánlatkérő kiköti, hogy a munkálatok során Ajánlattevő részére utasításokat adhat. Ajánlattevő köteles figyelmeztetni Ajánlatkérőt, ha a kivitelezés során szakszerűtlen utasítást ad.
  • Amennyiben a teljesítés sikeressége szükségessé teszi az Ajánlattevő alvállalkozó igénybe vételére jogosult, akinek munkájáért úgy felel, mintha a feladatokat maga teljesítette volna.

 

4. Ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani, a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban/csomagban,  magyar nyelven.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

– az Ajánlattevő nevét és címét,

– a címzett – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodája (1092 Budapest, Ráday utca 26. I. emelet) megjelölését,

– a beszerzés tárgyát:

Üres lakás helyreállítása 2021/1.

 

Az ajánlat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig, 2021. május 12., 10.00. óráig. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi kockázat  az Ajánlattevőt terheli.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell

1./ Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése),

2./ Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,

3./ Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, vagy a Céghírekből nyomtatott példánya, egyéni vállalkozó Ajánlattevő esetén az egyéni vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.

Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 1. számú melléklet (Ajánlattételi nyilatkozat) kitöltésével kell megtennie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlattételi dokumentum benyújtásának határideje: 2021. május 12.,   10.00. óra

 

Az Ajánlattevő az ajánlattételi felhívással kapcsolatban 2021. május 11.,16.00. óráig a puskasl@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást, Ajánlattevő pedig az ajánlatát a benyújtásának határidejéig, 2021. május 12. 10.00. óráig kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A benyújtási határidő elmulasztása, valamint ha az Ajánlattevő a borítékon nem tünteti fel a nevét, címét, elérhetőségét, illetve a jeligét: Üres lakás helyreállítása 2021/1.”, valamint ha az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azt Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

Az ajánlati kötöttség: 90 nap.

Az ajánlat bontása, bírálati szempontok

A beérkezett ajánlatok bontására 2021. május 12.,  11.00. órakor kerül sor, közjegyző jelenlétében a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodájának (1092 Budapest, Ráday utca 26.)  hivatalos helyiségében.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

 

Hiánypótlás: Ajánlatkérő hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat tárgyalás nélkül, a benyújtási határidőt követő 30 napon belül elbírálja. Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 15 nappal meghosszabbíthatja, erről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb vállalási ár. Ajánlatkérő ingatlanonként/lakásonként nyilvánítja nyertessé a legalacsonyabb vállalási árat ajánló Ajánlattevő(ke)t.

Egy Ajánlattevő több ingatlanon/lakás vonatkozásában is nyertessé nyilvánítható, amennyiben több ingatlanon/lakás vonatkozásában is a legalacsonyabb vállalási árat tartalmazó ajánlatot tette.

 

5. Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja

2021. május 12., 12.00… óra. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

2021. Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:

az eredményhirdetést követő 15 nap.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti Ajánlattevőt.

 

6. Egyéb információk

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt, a jelen felhívás 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A munkálatok elvégzéséért járó vállalkozói díj kifizetése az igazolt teljesítést és a műszaki átadás-átvételt követően, számla alapján történik. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

7. Mellékletek

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi nyilatkozat

Vállalkozási szerződés

Top