Ajánlattételi felhívás Ifjúmunkás utca út felújításával összefüggő műszaki ellenőri feladatainak ellátására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 2/2024. (III. 25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) II. fejezet 4.2. pont szerinti nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

 

Ajánlatkérő:                                   Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:                               Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről: Godó Zoltánné

Telefonszám:                                  06-1/215-1077/530 mellék

Cím:                                               1092 Budapest IX., Ráday u. 26.

E-mail cím:                                      godoz@ferencvaros.hu

Budapest Főváros IX.

 

1.      Ajánlatkérés tárgya és mennyisége, szakmai feltételek:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén Ifjúmunkás utca (Dési H. utca – Pöttyös utca közötti szakasz) út felújításával összefüggő műszaki ellenőri feladatainak ellátása.

Kivitelezési helyszín:

Bp. IX. ker. József Attila lakótelep területén Ifjúmunkás u. (Dési H. u. – Pöttyös u. közötti szakasz) útfelújítása. A tervezett kivitelezési helyszínt és a feladat teljesítésére vonatkozó információkat az 1. számú melléklet részletezi.

 

 

Ajánlattevő vállalja, hogy műszaki ellenőri feladatait a mindenkor érvényes vonatkozó jogszabályok alapján végzi.

Ajánlatkérő a feladat elvégzésére tervezési szerződést kíván kötni. A vállalási árat (nettó+ÁFA) a 2. sz. mellékletben, az ajánlattételi nyilatkozatban kérjük megadni.

 

Teljesítési határidő: A szerződés aláírásától a tárgyi kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételének napján felvett hibák kijavításáig tart.

 

Az ajánlati ár minden költséget magában foglal (pl. egyeztetési költségek, eljárási díjak, illetékek, adminisztrációs költségek). Ajánlattevő árváltozást, valamint többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A szerződés teljesítése, teljesítési határidő:

 

Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a megbízási díj 0,5 %-a/nap, melyet Ajánlatkérő jogosult az esedékes számlából levonni azzal, hogy minden megkezdett nap teljes napnak számít, továbbá 15 nap késedelem esetén a szerződést Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja.  . A kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítés alól.

 

A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke a nettó megbízási díj 20%-a. Ajánlattevő Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárát is köteles teljes összegben megtéríteni.

 

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Ajánlattevő a számlát a szakmai teljesítésigazolást követően nyújthatja be.

Ajánlatkérő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, az elvégzett munkáról készült szakmai teljesítésigazolás aláírását követően kiállított és benyújtott számla ellenében átutalással a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

 

 1.  Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu  és a godoz@ferencvaros.hu  e-mail címekre.

 

A tárgyba kérjük megjelölni: Ifjúmunkás utca (Dési H. utca – Pöttyös utca közötti szakasz) út felújításával összefüggő műszaki ellenőri feladatainak ellátása.

 

FONTOS! Az árat tartalmazó 2. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül, küldendő meg egyidejűleg a godoz@ferencvaros.hu e-mail címre, valamint a varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2024. április 15. (hétfő) 12.00 óra

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2024. április 12 (péntek) 12:00 óráig a godoz@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

 

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult tervezői jogosultság igazolása mellett, akinek tevékenységéért, illetve az általa okozott kárért sajátjaként felel.

 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.
 • Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a számú melléklet kitöltésével kell megtennie, és azt scannelve csatolni.
 • Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő az ajánlat tárgyával megegyező, az elmúlt 3 évben mindösszesen: legalább nettó 3 millió Ft összegben útépítés kivitelezés műszaki ellenőrzésére vonatkozó feladat elvégzésnek bemutatását kéri Ajánlattevőtől az 4. számú melléklet táblázatának kitöltésével, valamint annak csatolásával elektronikusan.
 • Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.
 • Nyilatkozat vagy igazolás a műszaki ellenőri feladat ellátásához szükséges műszaki ellenőri jogosultságról, bevont alvállalkozók műszaki ellenőri jogosultságáról.

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címekre.

 

 

 1. A beérkezett ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő a benyújtási határidőn túl beérkezett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja.

 

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az ajánlatok bírálati szempontjai: a legalacsonyabb ár.

 

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül az Ajánlattevők értesítésével történik.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az értékelési eljárás nem nyilvános.

 

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 1. Szerződéskötés és egyéb információk

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számítva 10 nap.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést, melyre az Önkormányzat költségvetése 4015 sorszámú soron biztosítja a szükséges fedezetet.

 

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő tervezési szerződést köt, melynek tervezete jelen felhívás melléklete.

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A feladat elvégzéséért járó megbízási díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: általános információ

 2. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat

 3. számú melléklet: Nyilatkozatát az átláthatóságról

 4. számú melléklet: Referenciaigazolás

 5. számú melléklet: Megbízási szerződés tervezet

Top