Ajánlattételi felhívás idős emberek számára gyógytorna foglalkozás tartására két helyszínen

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat)
III. fejezet 3.2. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére

 

 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó Ajánlatkérő részéről:

 

Gallusz Beáta idősügyi referens

Cím:    1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

Tel.:     06-1 215-1077/385

E-mail: Gallusz.Bea@ferencvaros.hu

 

 1. A beszerzés tárgya: október 1-től 2024. május 31-ig tartó időszakban a Budapest IX. kerületben élő idős emberek számára hetente gyógytorna foglalkozás tartása két helyszínen.

 

 1. A beszerzés teljes mennyisége és műszaki-szakmai leírása: Ajánlattevő feladatát képezi a ferencvárosi 60 év feletti lakosság részére 2023. október 1. és 2024. május 31. közötti időszakban (kivéve a munkaszüneti napokat, valamint a 2023. december 18. és 2024. január 8. közötti időszakot) heti két alkalommal (összesen a két helyszínen 60 alkalom) 11.00 órai kezdettel gyógytorna foglalkozás megtartása alkalmanként 60 percben,

 

 • hétfői napokon a Ferencvárosi Művelődési Központ és intézményei 1096 Budapest, Haller u. 27. sz. alatti épületének tornatermében és

 

 • szerdai napokon a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal 1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28. sz. alatti épületének tornatermében

 

 1. Ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:

 

 • A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

 

 • Ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok:

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével kell ajánlatot tennie. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor ajánlata érvénytelennek minősül.

 

 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:

 

 • A gyógytorna foglalkozás tartására jogosító végzettség másolata,

 

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,

 

 

 • Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,

 

 • Az Ajánlattevő – az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásba vételről kiállított igazolás egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

 

 • Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott
  1 db  zárt borítékban kell benyújtani
  .

 

4.5. Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra az Ajánlattevő nevének és címének a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni a „Gyógytorna foglalkozás két helyszínen” jeligét.

 

4.6. Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.

 

4.6.1 Személyesen történő benyújtás és postai úton történő eljuttatás esetén a cím, illetve a leadás helye: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 321. szoba.

 

4.6.2 A postán feladott, vagy személyesen leadott ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az

ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő

lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő

kockázat Ajánlattevőt terheli.

 

4.7.    Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

       4.8.  Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2023. szeptember 25. 09.00. óra

 

4.8.1. Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően az ajánlatkéréssel kapcsolatban a Gallusz.Bea@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

4.8.2. Ajánlattevő ajánlatát az ajánlat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

4.8.3. A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

 

 1. Ajánlat bontása

 

 • Az ajánlat bontásának időpontja: szeptember 25. 10.00. óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

 

 • Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatában megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

 1. Bírálati szempont, értékelése és eredményhirdetés

 

6.1. Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az összességében legelőnyösebb ajánlatot veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

6.2. Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, mely tényről az Ajánlattevőt írásban tájékoztatni köteles.

 

 • Eredményhirdetés tervezett időpontja: szeptember 26. Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül legfeljebb 3 nappal meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőt írásban értesíti.

 

 1. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:

2023. szeptember 28.

 

 • Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről Ajánlatkérő írásban értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 1. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei:

Megbízási szerződés melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 

A teljes kiírás itt érhető el.

 

Top