Ajánlattételi felhívás grafikai munkák elkészítésére

Ajánlatkérés

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 3. pontjában szereplő beszerzés nyílt eljárásban

 

1. Ajánlatkérő adatai:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó neve, telefonszáma:

Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs

E-mail cím: ignath.kitti@ferencvaros.hu

Telefonszám: 06308934744

 

2. Ajánlatkérés tárgya:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tevékenységével összefüggő grafikai munkák elkészítése. A grafikai munkák a következő feladatokból állnak:

Névjegyek, hivatali táblák, borítékok, igazolványok, zászlók, meghívók, naptárak, plakátok, roll up-ok, szórólapok, logók, grafikák digitális felületekre, kiadványok grafikai elemeinek tervezése.

 

 

3. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon, egy példányban kell benyújtani. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

  • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése),
  • Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,
  • Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló igazolás egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot, illetve egyéni vállalkozó esetében a www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalról letölthető ingyenes nyilvántartásba vételi igazolást is.

 

  • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott megbízási díjon kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.
  • Az ajánlati dokumentációt 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani.
  • A borítékon fel kell tüntetni, hogy „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tevékenységével összefüggő grafikai munkák elkészítése”
  • Az ajánlatok postai úton vagy személyesen adhatók be: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30. szoba.
  • Az ajánlatokhoz csatolni kell 3 db referencia munkát: 1 db print nemzeti ünnepre szóló meghívó grafikai tervét, 1 db bármilyen típusú rendezvény plakátjának grafikai tervét és 1 db Facebook esemény borító grafikai tervét.
  • A referenciákat A/4-es kinyomtatott színes papíron kérjük csatolni.
  • Az ajánlatnak arra is ki kell terjednie, hogy az Ajánlattevő a megrendelés után milyen határidővel vállal egy-egy munkát teljesíteni.

 

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2022. április 11. 13:00 óra.

 

Az Ajánlattevő 2022. április 8. 13:30-ig az ajánlatkéréssel kapcsolatban az ignath.kitti@ferencvaros.hu  e-mail címen kérhet információt.

 

Ajánlatkérő hiánypótlásra nem ad lehetőséget.

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

4. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

A beérkezett ajánlatok borítékbontása: 2022. április 11. 13.30 óra

Az eljárás tárgyalás nélküli.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2022. április 13. 15.00 óra.

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

5. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja: 2022. április 19.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén az összességében következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

6. Egyéb információk:

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

A vállalkozási szerződés várhatóan 2022. április 19-tól, bizonyosan 2022. december 31-ig tartó határozott időtartamra jön létre.

Ajánlattételi felhívás és nyilatkozat

Szerződéstervezet

Top