Ajánlattételi felhívás fiatalok körében végzett szociológiai kutatás elvégzésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat)
III. fejezet 3.2. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó a Humánszolgáltatási Iroda részéről:

Lacza Annamária esélyegyenlőségi és ifjúsági referens

Cím:    1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

Tel.:     06-1 215-1077/378

E-mail: lacza.annamaria@ferencvaros.hu

 

 1. A beszerzés tárgya:

Ferencvárosban élő, állandó lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 15–22 év közötti fiatalok, mint célcsoport körében végzett empirikus szociológiai vizsgálat és elemző átfogó szakmai tanulmány készítése, a közösségi és szabadidős tevékenységeik, érdeklődési köreik, közösségi ügyekben történő részvételük és erre való igényük megismerése érdekében.

 

 1. A beszerzés teljes mennyisége és műszaki-szakmai leírása

Ajánlattevő feladatát képezi ferencvárosi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 15–22 év közötti fiatalok körében végzett kérdőíves vizsgálat.

Mintanagyság: minimum 500 fő. A minta reprezentatív a IX. kerületben állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 15–22 év fiatalokra, nem és életkor alapján.

A kérdőív kitöltésének ideje minimum 15 perc.

Az adatfelvétel személyesen vagy hibrid módszerrel (telefonon és személyesen) történhet. Az ajánlattételnek tartalmaznia kell a módszert és annak indoklását. A személyes lekérdezés mintájának alapját a Budapest Főváros Kormányhivatalánál, mint kijelölt kormányhivatalnál beszerzett címlista képezi. A kutatás alapjául szolgáló címlista biztosítása az Ajánlattevő feladata.

A felmérésnek tartalmaznia kell, hogy a kutatást a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának megbízásából végzi. A kutatás elnevezése: Ferencvárosi Ifjúság Kutatás 2024

A kérdőív kitöltése csak anoním és önkéntes alapú lehet.

A kérdőívek tartalmát, kérdéseit a felmérés elvégzését megelőzően előzetesen egyeztetni szükséges Ajánlatkérővel.

Személyes kérdezés esetén a kérdezőbiztosok személyéről az Ajánlatkérővel egyeztetni szükséges.

A kitöltött kérdőívek feldolgozását követően az elkészített adatfájlt és az erre épített részletes szakmai anyagot legkésőbb 2024. április 1-ig be kell nyújtani az Ajánlatkérő felé.

 

 1. Ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:

 

 • A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

 

 • Ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok:

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével kell ajánlatot tennie. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor ajánlata érvénytelennek minősül.

 

 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:

 

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,
 • Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli

meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre

jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,

 • Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző – 60 napnál nem régebbi –

cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásba vételéről szóló igazolás egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

 • Az Ajánlattevő leírását arról, hogy milyen szakmai tapasztalata, referenciája van, milyen területen, milyen témában és melyik évben végzett hasonló kutatási tevékenységet.

 

 • Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott
  1 db zárt borítékban kell benyújtani
  .

 

 • Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra az Ajánlattevő nevének és címének a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni a „Ferencvárosi ifjúság kutatás 2024” jeligét.

 

 • Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.

 

 • Személyesen történő benyújtás és postán feladott ajánlatok esetén a cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Iroda, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 322. szoba.

 

 • Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlatot ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül.

 

 • Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő minden kockázat az Ajánlattevőt terheli.

 

 • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

4.8. Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2023. december 15. 10.00. óra

 

4.9. Ajánlattevő az ajánlatkérés közzétételétől kezdődően, 2023. december 13. 10.00. óráig az

ajánlatkéréssel kapcsolatban a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

4.10. Ajánlattevő ajánlatát a benyújtási határidejéig bármikor kiegészítheti,

módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell

alkalmazni.

 

4.11. A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét

vonja maga után.

 

 1. Ajánlat bontása

 

 • Az ajánlat bontásának időpontja: december 18. 09.00. óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

 

 • Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatában megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

 1. Bírálati szempont, értékelése és eredményhirdetés

 

 • Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az összességében legkedvezőbb ajánlatot veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 • Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, mely tényről az Ajánlattevőket írásban tájékoztatni köteles.

 

 • Eredményhirdetés tervezett időpontja: december 18. 10.00. óra. Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül legfeljebb 3 nappal meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőket írásban értesíti. Ajánlatkérő az Ajánlattevőket írásban értesíti az eredményről a döntést követő 5 napon belül.

 

 1. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:

2023. december 19.

 

 • Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről az Ajánlatkérő írásban értesíti a nyertes Ajánlattevőt.
 1. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

Vállalkozási szerződés, melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 

 

A teljes kiírás itt érhető el

Top