Ajánlattételi felhívás Ferencváros Önkormányzatának Helyi Építési Szabályai Szabályozási Terveiben szereplő, törlésre javasolt szabályozási vonalak jogszabályi kötelezettség révén szükséges felülvizsgálatára és a szabályozási tervek módosítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 2/2024. (III. 25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés II. fejezet 4.2. pontja alapján lefolytatott tárgyalás nélküli nyílt beszerzési eljárás

 

 1. Ajánlatkérőre vonatkozó adatok

 

Ajánlatkérő megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 2/2024. (III. 25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés II. fejezet 4.1. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó megnevezése: Maczák Johanna főépítész

Kapcsolattartó elérhetősége: foepitesz@ferencvaros.hu; tel: +36-1-215-1077/268 mell.

 

 1. A beszerzésre vonatkozó adatok

II.1. A beszerzés meghatározása, tárgya:

a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Helyi Építési Szabályai Szabályozási Terveiben szereplő, törlésre javasolt szabályozási vonalak jogszabályi kötelezettség révén szükséges felülvizsgálata és a szabályozási tervek módosítása.

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 27. § (2.) bekezdése alapján a kiszolgáló út létesítését, bővítését vagy szabályozását (a továbbiakban együtt: megvalósítását) biztosító – szabályozási vonalként megjelenő – szabályozási elemek a szabályozási elem megvalósulásáig, de legfeljebb hét évig érvényesek. A települési önkormányzatnak ezen szabályozási elemeket legalább hétévente felül kell vizsgálnia és annak újabb legfeljebb hét évvel történő meghosszabbítására csak a közérdekű elrendelési indok fennállása esetében van lehetőség. Amennyiben a közérdekűség már nem áll fenn, a települési önkormányzatnak gondoskodnia kell a szabályozási vonalnak a helyi építési szabályzatból, valamint az azzal összefüggő korlátozás vagy tilalom ingatlan nyilvántartásból való törléséről, továbbá a szabályozási elemhez kapcsolódó építési jogok és követelmények módosításáról.

 

 

II.2. A beszerzés területi hatálya:

Budapest Főváros IX. kerületének felülvizsgálati kötelezettség alá tartozó, törlésre javasolt szabályozási vonalakat tartalmazó Kerületi Építési Szabályzatainak, Szabályozási Terveinek területi hatálya, melyek az alábbiak:

 

 • a Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út – H7- HÉV vonal – Könyves Kálmán körút – vasúti terület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzata
 • a Budapest, IX. kerület „VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE”Soroksári út – Haller utca – Fehér Holló utca – (38283/8) Hrsz-ú közterület – Szent László Kórház 38283/5 Hrsz telekhatára – Könyves Kálmán körút – Albert Flórián út – Ferencvárosi Pályaudvar – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzata
 • Budapest, IX. ker. BVM – METRÓ ÁRUHÁZ ÉS KÖRNYÉKE (Ecseri út – 3-as villamos vonala – Határ úti felüljáró – Határ út a Köteles utcáig – 38230/31, és 38230/34 hrsz-ú ingatlanok – Ferencvárosi rendező pályaudvar – Kiskalmár utca meghosszabbítása – Táblás köz által határolt terület) Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzata
 • A volt NAGYVÁSÁRTELEP-DUNA CITY-FEJLESZTÉSI TERÜLETE és környéke Kerületi Szabályozási Tervéről és Építési Szabályzata
 • MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT (Budapest, IX. ker. Soroksári út – Boráros tér – Petőfi híd – Duna folyam – Lágymányosi híd -által határolt terület) kerületi szabályozási terve és építési szabályzata
 • TIMÓT UTCA ÉS KÖRNYÉKE (Budapest, IX. ker. Kén utca – Gubacsi út – Határ út – Soroksári út által határolt terület) kerületi szabályozási tervéről és építési szabályzata
 • ALSÓ BIKARÉT (Budapest, IX. ker. Soroksári út – MÁV Budapest-Kelebia vasútvonal – Koppány u. – Gubacsi út – Kén utca által határolt terület) kerületi szabályozási terve és építési szabályzata
 • M5 FELÜLJÁRÓ MELLETTI TERÜLET (Budapest, IX. ker. Üllői út – Ecseri út – Gyáli út – MÁV vasútvonal által határolt területre vonatkozó) kerületi szabályozási terve és építési szabályzata
 • MÁV- ÉS ASZÓDI ÚTI LAKÓTELEPEK (Budapest, IX. ker. Gyáli út – Zombori utca – Aszódi utca – Füleki utca – Gyáli út – Ecseri út – Táblás köz – Táblás utca – Ferencvárosi pályaudvar által határolt területre vonatkozó) kerületi szabályozási terve és építési szabályzata
 • KÜLSŐ MESTER UTCAI ÜZLETI PARK (Budapest, IX. ker. Mester utca – Koppány utca – Gubacsi út – Kén utca által határolt területre vonatkozó) kerületi szabályozási terve és építési szabályzata
 • CF PHARMA GYÓGYSZERGYÁR ÉS KÖRNYÉKE (Budapest, IX. ker. Kén utca – Gubacsi út – Illatos út – Külső Mester utca által határolt területre vonatkozó) kerületi szabályozási terve és építési szabályzata
 • JÓZSEF ATTILA LAKÓTELEP ÉS KÖRNYÉKE (Üllői úti kerülethatár – Határ úti kerülethatár – az M5 bevezető szakaszának szabályozása a Határ úti felüljárónál – a 3-as villamos vonala az Epreserdő út mentén – Ecseri út által határolt területre vonatkozó) kerületi szabályozási terv terve és építési szabályzata

 

II.3. Eljárás:

Általános (teljes) módosítási eljárás

 

II.4. A beszerzés műszaki tartalma:

Jogszabályi rendelkezésből következő, a Képviselő-testület 161/2024 (IV.18.) sz. határozatával törlésre javasolt szabályozási vonalak felülvizsgálata, főépítészi feljegyzésben foglalt előzetes felülvizsgálat és javaslatok figyelembevétele mellett, a törlésre, vagy a megtartásra vonatkozó tervezői javaslattétellel. A törlésre javasolt szabályozási vonalak felülvizsgálata révén született, törlésre vonatkozó döntés megvalósítása az érintett szabályozási tervlapokon szereplő szabályozási vonalak döntésnek megfelelő törlésével, valamint jelen ajánlati felhívás II.2. pontjában felsorolt kerületi építési szabályzatok módosításával. A kerületi építési szabályzatok módosítási eljárásának lebonyolítása „saláta” (egy rendeletben az összes érintett kerületi építési szabályzat módosítása) rendelet formájában.

 

II.4.1. Felülvizsgálat:

 

A jogszabályi rendelkezéssel érintett kerületi építési szabályzatok szabályozási tervlapjain szereplő törlésre javasolt szabályozási vonalak felülvizsgálata a tekintetben, hogy azok megtartása, vagy a szabályozási tervről való törlése indokolt. A felülvizsgálatnál figyelembe veendő az érintett szabályozási vonalak elrendelésének oka, az ok aktuális fennállása vagy fenn nem állása, továbbá a főépítészi feljegyzésben foglalt előzetes felülvizsgálat révén született javaslatok.

 

II.4.2. Javaslattétel

 

A törlésre javasolt szabályozási vonalak felülvizsgálata alapján javaslattétel az érintett szabályozási vonalak szabályozási tervekből történő törlésére, vagy azok megtartására. Abban az esetben, amennyiben a törlésre javasolt szabályozási vonalak vonatkozásában a tervezői felülvizsgálat révén született tervezői javaslat eltér a főépítészi feljegyzésben foglalt javaslattól, a szabályozási vonalakra vonatkozó érdemi döntés indokolása.

 

 

A szabályozási terv módosítás-javaslat a fentiek alapján egy munkaszakaszba tartozó felülvizsgálati és egy javaslati munkarészre terjed ki. A két munkarészt a Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete elé kell terjeszteni, a Képviselő-testület javaslatot tesz, amelyeket Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie.

 

II.4.3. Módosító eljárás lebonyolítása

 

A törlésre javasolt szabályozási vonalak felülvizsgálata révén született, törlésre vonatkozó döntés megvalósítása az érintett szabályozási tervlapokon szereplő szabályozási vonalak döntésnek megfelelő törlésével, valamint jelen ajánlati felhívás II.2. pontjában felsorolt kerületi építési szabályzatok módosításával. A kerületi építési szabályzatok módosítási eljárásának lebonyolítása „saláta” (egy rendeletben az összes érintett kerületi építési szabályzat módosítása) rendelet formájában.

 

 

II.5. Ütemezés:

– A tervezésre beszerzési eljárás keretében keres Ajánlatkérő megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőt: 2024. május

– Tervezési szerződés kötése: 2024. június 20.

– A szabályozási terv módosítás felülvizsgálati és javaslati munkarész elvégzése: 2024. augusztus 15.

– A szabályozási terv módosítás-javaslat képviselő-testület elé terjesztése: 2024. szeptember

– A vizsgálati munkarész testületi elfogadását követő államigazgatási és partnerek általi véleményezési szakaszban érkező észrevételekre történő tervezői válaszok kidolgozása: 2024. november

– A tervezői válaszok képviselő testület elé terjesztése: 2024. november

– A tervezői válaszok testületi elfogadását követően a kerületi építési szabályzatok módosítási tervezetének a szabályozási tervek végleges műszaki korrigálása által történő kidolgozása: 2024. december

– A módosítási tervezet képviselő testület elé tárása: 2024. december

 

II.6. A teljesítés határideje:

A szerződéskötéstől számított legfeljebb 190 nap.

 

II.7. Fizetési feltételek:

Teljesítésigazolást követően, átutalással, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

III. Bírálati szempontok

III.1. Az ajánlattevőre vonatkozó műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek:

 • 1 fő TT jogosultsággal, valamint
 • 1 fő TK jogosultsággal valamint
 • 1 fő TKö jogosultsággal, valamint
 • 1 fő TE jogosultsággal.
 • 2022-2023-ban legalább 10 db referenciamunka Kerületi Építési Szabályzat készítése tárgyban

 

III.2. Az ajánlatra vonatkozó, alkalmassági feltételeken túli, további értékelési szempontok:

 • 80 pont vállalási ár;
 • 20 pont: Árbevételi kritérium;

árbevételi kritérium: a 2022-2023 naptári évben volt igazolt, legalább 40.000.000 Ft árbevétele Kerületi Építési Szabályzat készítéséből

 1. Ajánlattevőre vonatkozó adatok
 2. 1. Az ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok:

 

 • Céginformáció, ajánlattételi nyilatkozat (a 2/2024. (III.25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 2. sz. függeléke (jelen ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete szerint).
 • Nyilatkozat a referenciákról (a 2/2024. (III.25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 3. sz. függeléke szerint (jelen ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete)
 • Nyilatkozat a jelen ajánlattételi felhívás III.1. és III.2. pontjában felsorolt alkalmassági feltételeknek és értékelési szempontoknak való megfelelésről.
 • Ajánlattevő ajánlatában köteles egyértelműen megadni, hogy a feladatot milyen díjazás fejében látná el, amennyiben ez nem derül ki egyértelműen az ajánlatból, Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. (Aránytalanul alacsony ár esetén Ajánlatkérő árindoklás, ajánlati ár megalapozottságára irányuló adatok, kalkulációk bekérésével élhet.)

 

 1. Az eljárásra és az ajánlatra vonatkozó egyéb adatok

 

V.1. Az eljárás:

 • tárgyalás nélküli nyílt beszerzési eljárás
 • a bírálóbizottság javaslatát figyelembe véve a döntést az ajánlatkérői jogkör gyakorlója hozza meg.

 

V.2. Ajánlattételi határidő:

2024. 05. 31. 12h

 

V.3. Ajánlatok benyújtásának módja, címe:

Az ajánlatokat személyesen a következő címre kell benyújtani 3 (példányban, zárt borítékban, nyomtatva):

Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,

Főépítész és Városrendezési Csoport (1092 Budapest, Bakáts tér 14. II. emelet)

A borítékon fel kell tüntetni:

 • az Ajánlattevő nevét és címét,
 • a címzett – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 1092 Budapest IX. Bakáts tér 14. – megjelölését,
 • a „Szabályozási vonalak felülvizsgálata” jeligét

V.4. Az ajánlati kötöttség határideje:

2024. 06. 27. 12 óra

 

V.5. Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre:

 • kizárólag formai tárgykörben, Ajánlatkérő felhívása alapján.

 

V.6. Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2024. 06. 06.

 

A beszerzési eljárás eredményeképpen Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel tervezési szerződést köt, melynek tervezete a jelen ajánlatkérés 2. sz. melléklete.

 

V.7. A szerződéskötés tervezett időpontja:

2024. 06. 20.

 

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha az a tisztázó kérdésre adott válasz, illetve a hiánypótlás ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő a nem határidőben benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja. Ajánlatkérő fenntartja továbbá a jogot, hogy megtagadhatja a nyertes ajánlattévővel a szerződéskötést.

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt tájékoztatni köteles.

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt az ajánlatban megadott e-mail címen értesíti az eredményhirdetés napján.

Melléklet:

 1. melléklet: Ferencváros Képviselő-testületének 161/2024 (IV.18) számú határozata (kivonat, indítódöntés)

 2. melléklet: Szerződés tervezet

 3. melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat 2/2024. (III.25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 2. számú függelék

 4. melléklet: Nyilatkozat referenciákról 2/2024. (III.25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 3. számú függelék

Top