Ajánlattételi felhívás Ferencváros Helyi Esélyegyenlőségi Programjának előkészítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 3.2. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére

 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó a Humánszolgáltatási Iroda részéről:

 

Szilágyi Imre/Halmai András

Cím:    1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

Tel.:     06-1 215-1077/328/318

E-mail: szilagyiimre@ferencvaros.hu, halmai@ferencvaros.hu

 

 1. A beszerzés tárgya:

Ajánlattevő Ajánlatkérő részére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja előkészítéséhez

 

 1. A beszerzés teljes mennyisége és műszaki-szakmai leírása

 

Ajánlattevő a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásához megalapozó tanulmányt készít az alábbi statisztikai adatok felhasználásával:

 

 • lakónépesség száma, változása
 • állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint
 • öregedési index
 • 15-17 évesek száma
 • állandó vándorlások egyenlege
 • természetes szaporodás
 • munkanélküliségi ráta nemek szerint
 • regisztrált munkanélküliek / nyilvántartott álláskeresők száma iskolai végzettség szerint
 • regisztrált munkanélküliek / nyilvántartott álláskeresők száma korcsoport szerint álláskeresési segélyben részesülők száma
 • járadékra jogosult regisztrált munkanélküliek / nyilvántartott álláskeresők száma
 • regisztrált munkanélküliek / nyilvántartott álláskeresők száma
 • rendszeres szociális segélyben / foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő regisztrált munkanélküliek / nyilvántartott álláskeresők száma
 • 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek / nyilvántartott álláskeresők száma
 • általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 éves és idősebb népesség aránya nemenként
 • általános iskolában tanuló 1-4. évfolyamosok száma a nappali oktatásban
 • általános iskolában tanuló 5-8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban
 • általános iskolai feladat-ellátási helyek száma
 • az általános iskolai osztályok száma a gyógypedagógiai oktatásban
 • az általános iskolai osztályok száma
 • a 8. évfolyamot eredményesen a nappali oktatásban befejezettek száma
 • az óvodai gyermekcsoportok száma
 • az óvodai gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma
 • óvodába beírt gyermekek száma
 • óvodai feladat-ellátási helyek száma
 • óvodai nevelést igénylők száma a férőhelyek arányában
 • óvodai nevelést igénylők száma a férőhelyek arányában sajátos nevelési igényű gyermekek körében
 • védelembe vett kiskorú gyermekek száma december 31-én
 • veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma december 31-én
 • védőnői álláshelyek száma
 • 8. évfolyamot eredményesen a felnőttoktatásban befejezettek száma
 • általános iskolai felnőttoktatásban tanulók létszáma
 • szakiskolai felnőttoktatásban résztvevők száma
 • szakközépiskolai felnőttoktatásban résztvevők száma
 • gimnáziumi felnőttoktatásban résztvevők száma
 • a nyilvános könyvtárak száma
 • a nyilvános könyvtárak egységeinek száma (leltári állomány)
 • muzeális intézmények száma
 • közművelődési intézmények száma
 • lakásállomány
 • csak felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma
 • a házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma
 • házi gyermekorvosok száma

 

 1. Ajánlattevővel szembeni követelmények, ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:

 

 • A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
 • Az Ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok:

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével kell ajánlatot tennie. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor ajánlata érvénytelennek minősül.

 

 • Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:
 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,

 

 • Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,

 

 • Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásbavételről szóló irat egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

 

 • Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt borítékban kell benyújtani.

 

 • Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra az Ajánlattevő nevének és címének a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni a MEGALAPOZÓ TANULMÁNY – HEP – FERENCVÁROS” jeligét.

 

 • Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.

 

 • Személyesen történő benyújtás esetén a leadás helye: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 321 vagy 322. szoba, Humánszolgáltatási Iroda.
 • A postán feladott, egyéb módon (kézbesítővel, futárral, stb.) küldött ajánlatokat  Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli.

 

 • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

 • Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2020. október 21. 15.00. óra

 

 • Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően az ajánlatkéréssel kapcsolatban a szilagyiimre@ferencvaros.hu, halmai@ferencvaros.hu e-mail címeken kérhet információt, 2020. október 20. 12.00. óráig.
 • Ajánlattevő az ajánlatát a benyújtási határidőig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 • A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

 

 1. Ajánlat bontása

 

 • Az ajánlat bontásának időpontja: október 21. 16.00. óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.
 • Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

 1. Bírálati szempont, értékelés és eredményhirdetés

 

 • Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott díjat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el.  Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 • Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, mely tényről az Ajánlattevőt írásban tájékoztatni köteles.

 

 • Eredményhirdetés tervezett időpontja: október 22. Ajánlatkérő az Ajánlattevőt a döntést követően soron kívül értesíti.

 

 1. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:
 2. október 26.

 

 • Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről Ajánlatkérő írásban értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 1. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

Vállalkozási szerződés, melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 

Az ajánlattételi nyilatkozatot és a vállalkozási szerződést itt töltheti le.

 

 

Top