Ajánlattételi felhívás European City Facility (EUCF) pályázat keretében elkészítendő „Beruházási Koncepció Sablon” beszerzési előkészítésének feladatainak ellátására

 

AJÁNLATKÉRÉS

nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő számára

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján lefolytatott egyszerű eljárás

 

 

 1. Ajánlatkérő adatai

Név:                                       Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Cím:                                       1092 Budapest IX., Bakáts tér 14.

Ajánlatkérői jogkör

gyakorlója:                            Baranyi Krisztina polgármester – az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.1. pontja alapján

 

Kapcsolattartó:                      Noska Zoltán – pályázati ügyintéző

Cím:                                     1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/50. – Pályázati Csoport

Telefonszám:                         + 36 (1) 215-1077/299

Email cím:                             noska.zoltan@ferencvaros.hu

 

 1. Ajánlatkérés tárgya:
  • Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által megpályázott European City Facility (EUCF) pályázat keretében elkészítendő „Beruházási Koncepció Sablon” beszerzési előkészítésének feladatainak ellátása.

 

 1. A feladat ellátásával kapcsolatos követelményrendszer:
  • Ajánlattevő vállalja a European City Facility (EUCF) pályázat keretében elkészítendő „Beruházási Koncepció Sablon” beszerzési előkészítésének elvégzését.

3.2.  Az előkészítés körében elvégzendő szakértői feladatok leírása

 • Ajánlattevők által a Beruházási Koncepció Sablon létrehozásához várhatóan szükséges feladatok átbeszélése.
 • Épületek áttekintése, szakértői támogatás a rendelkezésre álló alapadatok értékelésében, minősítésében.
 • Javaslattétel az épületek lehetséges tipizálására.
 • Közbeszerzési/beszerzési eljárás műszaki/szakmai tartalmának megfogalmazása
 • Közbeszerzés/beszerzés műszaki/szakmai mellékleteinek összeállítása (rendelkezésre álló tervek, energiafogyasztási adatok áttekintése)

 

 1. Az Ajánlat tartalma:

Az ajánlatot az Ajánlattevő – cégkivonatban szereplő – cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy olyan személy(ek) aláírásával kell ellátni, aki(k) felhatalmazott(ak) arra, hogy az Ajánlattevő nevében nyilatkozatot tegyen(ek). Ha nem a cégjegyzésre jogosult személy írja alá az ajánlatot, úgy az aláíró személy írásbeli meghatalmazását is csatolni kell. Egyéni vállalkozó Ajánlattevő esetén az ajánlatot az egyéni vállalkozónak kell aláírnia.

 

Az ajánlatnak – az ajánlatkéréssel összhangban – mindenképpen tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:

 1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,
 2. Kitöltött és cégszerűen aláírt „Információs adatlap”,
 3. Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,
 4. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén igazolás az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételéről. Cégkivonatként Ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

 

 • A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely
  • Nem felel meg a 4. fejezetben („Ajánlat tartalma”) foglaltaknak.

 

 1. Az ajánlat benyújtásának módja, hiánypótlás

Az ajánlatot 1 eredeti példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva/egyéni vállalkozó által aláírva, összefűzve vagy egybekötve az Ajánlattevő nevének és címének, a címzettnek – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. – megjelölésével ellátott zárt borítékban/csomagban kell benyújtani.

Az ajánlatot tartalmazó zárt csomagra/borítékra jól olvashatóan rá kell írni:

 

„European City Facility (EUCF) pályázat keretében elkészítendő „Beruházási Koncepció Sablon” beszerzési előkészítésének feladatainak ellátása”

 

Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel

 

Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé a költségekkel kapcsolatban.

 

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat az Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

 

 

 

Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidőig, azonban erről a határidő lejárta előtt legalább két nappal köteles elektronikus úton értesíteni az Ajánlattevőket.

 

 • Hiánypótlás:

A felhívás 1. („Ajánlattételi nyilatkozat”), és 2. („Információs adatlap”) mellékleteinek kivételével az Ajánlatkérő egyszeri hiánypótlási lehetőséget biztosít bontástól számított 2 munkanapon belül. Hiányos, vagy nem az Ajánlatkérő által megadott formában készített ajánlat esetén az Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

 

 

 

 1. Ajánlat benyújtásának határideje, helye:

Ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2023. április 28. nap péntek 11:00 óra.

 

Az ajánlatok benyújthatók személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton az alábbi címen:

1092 Budapest, Bakáts tér 14. II/43. –  Pályázati Csoport.

 

A postán feladott, egyéb módon (kézbesítővel, futárral stb.) küldött ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig (2023. április 28. nap péntek 12:00 óra) sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.

 

Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2023. április 28. nap péntek 11:00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban a Papula.Eva@ferencvaros.hu és noska.zoltan@ferencvaros.hu e-mail címeken kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

 

 1. Ajánlatok bírálati szempontja

Az Ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ár, mint bírálati szempont alapján értékeli a benyújtott ajánlatokat.

 

Ajánlatkérő a jelen ajánlatkérés 3. pontjában meghatározott feladatok, tevékenységek elvégzésére nettó + ÁFA ajánlati árat kér. Ajánlattevőnek az Ajánlattételi nyilatkozat (1. melléklet) kitöltésével kell ajánlatot tennie.

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik a nettó + ÁFA ajánlati ár, illetve az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen az ajánlati ár, akkor az Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül.

 

Ajánlatkérő továbbá kiköti, hogy a nem nyertes Ajánlattevők vele szemben semmiféle igényt nem támaszthatnak.

 

 

Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a feladat elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza. Az Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződéses kötelezettségek teljesítése során kötöttnek tekintendő. A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül – a szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban – egyéb költség- vagy díjtétel elszámolására nem jogosult.

 

 

 1. Az ajánlatok bontása, értékelés, eredményhirdetés

Az ajánlatok bontásának időpontja: 2023. április 28. nap péntek 11:30 óra.

 

 

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

 

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott díjat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

A beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő értékeli, az eljárás eredményéről 2023. május 2-ig dönt, melyről az Ajánlattevők elektronikus levélben értesítést kapnak.

 

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 5 munkanappal meghosszabbíthatja, amely tényről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban értesíti az eredményről.

 

 1. Szerződéskötés

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. május 5.

 

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt megbízási szerződést.

 

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 

 1. Az eljárás eredményeképpen megkötendő megbízási szerződés főbb elemei:

Megbízási szerződés, amelynek tervezete jelen felhívás része.

 

A teljes kiírás és a mellékletek itt érhetőek el.

Top