Ajánlattételi felhívás „Energiahatékonysági fejlesztések Ferencvárosban” című Beruházási Koncepció Sablonjának elkészítésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pont szerinti nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.2. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Jegyzői kabinet Pályázati Csoport részéről:

Név:                                                   Noska Zoltán

Telefonszám:                                    215-1077/299

Cím:                                                  1092 Budapest Bakáts tér 14.

E-mail cím:                                       noska.zoltan@ferencvaros.hu

 

 

 1. Ajánlatkérés tárgya:

 

„Energiahatékonysági fejlesztések Ferencvárosban” című Beruházási Koncepció Sablonjának elkészítésének elvégzése az ajánlattételi felhívásra tett árajánlat alapján.

Az ajánlati egységár minden költséget magában foglal. Ajánlattevő árváltozást, valamint többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 1. A tevékenység ellátásával kapcsolatos követelményrendszer:
 • A Beruházási Sablon célja a nagyságrendi energiafogyasztás, ráfordítások és megtakarítási potenciál számszerűsítése. Társasházak esetén a 176/2008. Korm. Rendelet 4. § (3) szerint  készíthető el a számítás a jellemző átlagos rendszerméret és lakóegység alapján, a tényleges geometria és szerkezetek figyelembe vételével, egész épületre vonatkoztatva.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy elkészíti a beruházással érintett ingatlanok meglévő állapotra vonatkozó energetikai számítását az energetikai tanúsítványra vonatkozó módszertan alkalmazásával. Az energetikai számítások a 7/2006 TNM rendelet kiíráskor aktuális, vagy hatályos változatával is elkészíthetők.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a jelen ajánlattételi felhívás számú mellékletében rögzített munkálatokat legkésőbb a szerződéskötést napjától számított 100 napon belül, de legfeljebb 2024. január 08-ig elvégzi.
  • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkát a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelően végzi el.
  • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkát I. osztályú minőségben, legjobb tudása és szakmai felkészültsége szerint köteles elvégezni.
  • Amennyiben a teljesítés sikeressége szükségessé teszi az Ajánlattevő alvállalkozó igénybe vételére jogosult, akinek munkájáért úgy felel, mintha a feladatokat maga teljesítette volna,

 

 1. Ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

 

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a noska.zoltan@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

A beszerzés tárgyát kérjük megjelölni: „Beruházási Koncepció Sablon elkészítése”

 

FONTOS! Az árat tartalmazó 5. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül küldendő meg egyidejűleg a noska.zoltan@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2023. szeptember 18. (hétfő) 16.00 óra

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2023. szeptember 18. (hétfő) 14:00 óráig a noska.zoltan@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatokat bizalmasan kezeli.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 5. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.
 • Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 4. számú melléklet kitöltésével kell megtennie, és azt scannelve csatolni.
 • Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

 

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címre.

 

 1. A beérkezett ajánlatok értékelése, bírálati szempontok, eredményhirdetés

Ajánlatkérő a benyújtási határidőn túl beérkezett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ár.

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül az Ajánlattevők elektronikus úton való értesítésével történik.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az értékelési eljárás nem nyilvános.

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 1. Egyéb információk

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számított 5 nap.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt, melynek tervezete jelen felhívás melléklete.

 

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Beruházási Koncepciós Sablon

 2. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás részeként feltöltött, rendelkezésre álló műszaki tervek, információk

 3. számú melléklet: Szerződés tervezet és nyilatkozatok

Top