AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS: „Egészséges utcák” tanulmányterv

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.3. pontja alapján lefolytatott tárgyalás nélküli nyílt beszerzési eljárásban

 

Ajánlatkérő megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.2. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó megnevezése: Maczák Johanna főépítész

A beszerzés meghatározása, tárgya:

A tanulmány készítésének célja, hogy készüljön 3-5 olyan, a kerületben lévő utcáról, utca-szakaszról szóló terv, amely alapján az utca illetve utca-szakasz megújítása az un. „Egészséges utcák” szempontrendszer szerint támogatást tud elnyerni az európai uniós pályázati csomagban.

A beszerzés területi hatálya:

Belső-Ferencváros, illetve Középső-Ferencváros Üllői út – Duna – Könyves Kálmán-Ferenc körút közötti része.

Eljárás:

Nyíli beszerzési eljárás.

 

A beszerzés műszaki tartalma:

I. Vizsgálati szakasz:

A tervező megvizsgálja Belső-Ferencváros, illetve Középső-Ferencváros Üllői út – Duna – Könyves Kálmán-Ferenc körút közötti részének a közúthálózatát az Egészséges utcák módszertan figyelembe vételével. Felderíti, hogy jelenlegi helyzetük, használatuk alapján mely utcatípusokban lát potenciális lehetőséget arra, hogy a TOP pályázat során hozzák a felállított pontrendszer szerinti magas változási értékeket, esetleges továbbtervezés és átépítés során egészséges utcává válhatnak.

Mindezt forgalmi adatokkal, az utcák hálózati szerepeivel és műszaki kialakításukkal, azok megváltoztathatóságával alá kell támasztani.

Javaslatot kell tennie a tervezőnek a beavatkozási sorrendre, amely révén a kívánt változás megtörténhet.

A megbízóval történt előzetes kiválasztás eredményeképp 10-15 utca fentiek szerinti egyenkénti részletes elemzését kell leszállítani

Határideje: a szerződés aláírástól 15 nap az utca típusok meghatározására és 15 nap a megbízói döntést követően a kiválasztott utcák részletes elemzésére

II. Döntési szakasz:

A kerület vezetése, dönt, és kiválaszt 3-5 utcát a megvizsgáltak közül, amelyek továbbtervezése szükséges.

Határideje: 15 nap

III. Kidolgozás, javaslati szakasz

A kiválasztott 3-5 utca, utca-szakasz az Egészséges utcák módszertan alapján történő részletes kidolgozása, a beavatkozások részletezése.

Az utcákról helyszínrajzon és mintakeresztszelvényen alapuló koncepció vázlat készül. A kiválasztott utca-szakaszok együttes hosszúsága hozzávetőlegesen legfeljebb 1500 m.

Határideje: A kiválasztásról szóló döntés meghozatalától számított 45 nap.

 

Ütemezés:

– A tervezésre beszerzési eljárás keretében keres Ajánlatkérő megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőt: 2023. július

– Tervezési szerződés kötése: 2023. augusztus

– A vizsgálati munkarész elvégzése: 2023. szeptember

– Javaslattételi munkarész elkészítése: 2023. október, november

 

A teljesítés határideje:

A szerződéskötéstől számított legfeljebb 120 nap.

 

Fizetési feltételek:

Teljesítésigazolást követően, átutalással, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

Az ajánlattevőre vonatkozó műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek:

 

 • 1 fő É1 és vagy TT jogosultsággal, valamint
 • 1 fő kert- és tájtervező K vagy TK jogosultsággal valamint
 • 1 fő közlekedésmérnök KÉ-K és vagy TKÖ jogosultsággal.
 • a 2020. év óta eltelt 2 naptári évben volt igazolt, legalább 2.000.000,- Ft árbevétele beszerzés tárgya szerinti tervezési munkából.

Az ajánlatra vonatkozó, alkalmassági feltételeken túli, további értékelési szempontok:

 • 75 pont vállalási ár: nettó díj + Áfa bontásban;
 • 3-15pont: 3 éven belül, 2 db referenciamunka megközelítőleg 4.000.000,- Ft értékben környezetrendezési terv készítése tárgyban (a 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 3. sz. függeléke szerint – jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete)
 • 10 pont: Egészséges utcák módszertan kidolgozásában ill. alkalmazásában szerzett szakmai tapasztalat, ennek dokumentálása (csak igen vagy nem válasz az elfogadható)

Értékelés: az adható alsó és felső ponthatár (0-10 pont)

A számítás módszere:

Ár:

Az arányosság fordított arányosságot jelent annál a részszempontnál, amelynél Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb.

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlettel:

P = (Alegjobb /Avizsgált) * (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati elem

Alegrosszabb: az ajánlatkérő számára legelőnytelenebb ajánlati elem

Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem

 

Az ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok:

 • Céginformáció, ajánlattételi nyilatkozat (a 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 2. sz. függeléke, jelen ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete szerint).

 

 • Ajánlattevő ajánlatában köteles egyértelműen megadni, hogy a feladatot milyen díjazás fejében látná el, amennyiben ez nem derül ki egyértelműen az ajánlatból, Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. (Aránytalanul alacsony ár esetén Ajánlatkérő árindoklás, ajánlati ár megalapozottságára irányuló adatok, kalkulációk bekérésével élhet.)

 

Ajánlattételi határidő:

 • 2023.07. 24. 12h

 

Ajánlatok benyújtásának módja, címe:

Az ajánlatokat személyesen a következő címre kell benyújtani 3 példányban, (zárt borítékban, nyomtatva):

Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,

Főépítész és Városrendezési Csoport (1092 Budapest, Bakáts tér 14. II. emelet)

A borítékon fel kell tüntetni:

– az Ajánlattevő nevét és címét,

– a címzett – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 1092 Budapest IX. Bakáts tér 14. – megjelölését,

– az „Egészséges utcák tanulmány” jeligét

 

 Az ajánlati kötöttség határideje:

 • 2023. 08. 25. 12 óra

 

Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre:

 • kizárólag formai tárgykörben, Ajánlatkérő felhívása alapján.

 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

 • 2023. 08. 04.

 

A beszerzési eljárás eredményeképpen Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel tervezési szerződést köt, melynek tervezete a jelen ajánlatkérés 1. sz. melléklete.

 

A szerződéskötés tervezett időpontja:

 • 2023. 08. 25.

 

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha az a tisztázó kérdésre adott válasz, illetve a hiánypótlás ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek.

 

Kapcsolattartó elérhetősége:

Maczák Johanna főépítész; foepitesz@ferencvaros.hu; tel: +36-1-215-1077/268 mell.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő a nem határidőben benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről Ajánlattevőt tájékoztatni köteles.

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt az ajánlatban megadott e-mail címen értesíti, amelynek határideje 2023.08.04.

 

 

Melléklet:

1. sz.melléklet: Szerződés tervezet

2. nyilatkozat referenciákról 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 3. számú függelék

3. ajánlattételi nyilatkozat 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 2. számú függelék

 

 

Budapest 2023. július 18.

 

    Baranyi Krisztina polgármester

   Budapest Főváros IX. Kerület

    Ferencváros Önkormányzata

       Ajánlatkérő

 

1. melléklet: Szerződés tervezet

2-3 sz. melléklet

 

 

 

Top