Ajánlattételi felhívás Budapest IX. kerület, Haller park sportpálya felújítására vonatkozó környezetrendezési kiviteli tervdokumentációjának elkészítése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.1. pontjában szereplő, tárgyalás nélküli nyílt beszerzési eljárásban.

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:    a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:                                 Fenyőváriné Csanádi Brigitta,

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről

Telefonszám:                                    215-1077/512

Cím:                                                   1092 Budapest, Ráday u. 26.

E-mail cím:                                       csanadi.brigitta@ferencvaros.hu

1.     Ajánlatkérés tárgya

Budapest IX. kerület, Haller park sportpálya felújítására vonatkozó környezetrendezési kiviteli tervdokumentációjának elkészítése – jelen ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletében részletezett műszaki tartalommal, valamint a tervek leszállítása papír és elektronikus változatban is az Ajánlatkérővel előzetesen egyeztetve.

2.     Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, ajánlatkérő és ajánlattevő szerződéses kötelezettségei

Teljesítési határidő:

Környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítése és leszállítása 2 ütemben, az alábbiak szerint: Előteljesítés lehetséges.

– 1. ütem – Környezetrendezési kiviteli terv szállítási határideje: a tervezési szerződés aláírásától számított 40 napon belül.

– 2. ütem – Végleges (e-közmű egyeztetett) kiviteli terv szállítási határideje: a környezetrendezési kiviteli terv leszállításától számított 45 napon belül.

A vállalási ár (tervezési díj) magában foglalja Ajánlattevőnek a teljesítéssel kapcsolatos valamennyi költségét (pl. illetékek, adminisztrációs költségek….stb.). Az Ajánlattevő egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Ajánlatkérő a vállalási árat az 2. számú mellékletben, az ’Ajánlattételi nyilatkozatban’ kéri megadni.

Ajánlattevő egy darab, a bruttó tervezési díj 70 %-ának megfelelő összegű részszámlát és egy darab, a bruttó tervezési díj 30%-ának megfelelő összegű végszámlát nyújthat be a teljesítést követően Ajánlatkérő által kiállított szakmai teljesítés-igazolás alapján.

Ajánlatkérő vállalja, hogy az ellenszolgáltatás összegét az igazolt teljesítést követően utólag, a teljesítés alapján kiállított és benyújtott számla ellenében, amennyiben számlakifogás nem merül fel, a számla kiállítását követő 30 napon belül átutalással teljesíti.

A tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes követelményrendszer:

Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítés esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke naponta 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint) arra figyelemmel, hogy Ajánlatkérő legfeljebb 20 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő a szerződéstől térítési kötelezettség és indokolás nélkül elállhat.

A teljesítés Ajánlattevőnek felróható meghiúsulása esetén Ajánlatkérő meghiúsulási kötbér érvényesítésére jogosult. A kötbér mértéke a nettó tervezési díj 30%-a. Ajánlattevő Ajánlatkérőnek a kötbért meghaladó kárát is köteles teljes összegben megtéríteni.

3.     Az ajánlati dokumentáció benyújtásának helye, módja és ideje:

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a varosuzem@ferencvaros.hu és a csanadi.brigitta@ferencvaros.hu címre, tárgyban kérjük megjelölni „Bp. IX. kerület, Haller park sportpálya környezetrendezési kiviteli tervdokumentáció elkészítése”.

 

FONTOS! Az árat tartalmazó 2. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) jelszóval, lehetőség szerint titkosítva kérjük megküldeni! A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül küldendő meg egyidejűleg a csanadi.brigitta@ferencvaros.hu e-mail címre, valamint a varosuzem@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2023. június 8. csütörtök 12:00 óra

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2023. június 5. hétfő 15:00 óráig bezárólag a csanadi.brigitta@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatot bizalmasan kezeli.

 

Ajánlattevő alvállalkozó bevonására jogosult, akinek tevékenységéért sajátjaként felel.

 

4.     Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

  • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát a 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.
  • Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 3. számú melléklet kitöltésével kell megtennie, és azt scannelve csatolni.

 

  • Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

 

  • Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő az ajánlat tárgyi beszerzéshez hasonló, és/vagy táj- és kertépítészeti kiviteli terv (játszótér, sportpálya, vagy sporttér tartalommal), az elmúlt 3 éven belül összesen legalább kettő, minimum nettó 3 millió Ft összegű tervezési feladat bemutatását kéri Ajánlattevőtől a 4. számú melléklet kitöltésével és azt scannelve csatolni.

 

  • Tervezői jogosultságot igazoló dokumentumot és azt scannelve csatolni (táj-és/vagy kertépítészeti).

 

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címekre.

5.     A beérkezett ajánlatok értékelése

Ajánlatkérő a benyújtási határidőn túl beérkezett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja. A benyújtási határidőn túl hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az ajánlatok bírálati szempontja: a legalacsonyabb ár.

 

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül az Ajánlattevők írásbeli – elektronikus úton – értesítésével történik.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az értékelési eljárás nem nyilvános.

 

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

6.     Szerződéskötés, egyéb információk

 

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat tartalmazó érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést, melynek várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számított 15 nap.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő tervezési szerződést köt, melynek tervezete a jelen felhívás 5. számú melléklete.

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik.

 

 

Budapest, 2023. május

 

 

…………………….

Baranyi Krisztina

polgármester

 

 

Mellékletek:

 

  1. számú melléklet: Műszaki tartalom
  2. számú melléklet: Ajánlattételi nyilatkozat
  3. számú melléklet: Nyilatkozat az átláthatóságról
  4. számú melléklet: Referenciaigazolás
  5. számú melléklet: Tervezési Szerződés-tervezet
Top