AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szükséges eszközök beszerzése.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban Beszerzési szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére

 

  1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó:

Csendes Sándor

Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Tel.: 06-1 215-1077/229

E-mail: csendes.sandor@ferencvaros.hu

 

A beszerzés tárgya:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szükséges eszközök beszerzése.

  1. A beszerzés tárgyára vonatkozó követelményrendszer (típus és darabszám, részletes paraméterek az műszaki specifikációban, 1. sz. melléklet):

 

2.1. 1 db interaktív tábla

 

2.2. 1 db, interaktív táblához integrálható PC

 

2.3. 1 db tanári notebook

 

2.4. 30 darab tablet

 

2.5. 1 db tablet tároló és töltőszekrény

 

2.6. Tantermi és távoli oktatást támogató platform, tanulói előrehaladást követő funkcióval 150 felhasználóra 12 hónap időtartamra

 

2.7. Wireless Access Point

 

2.8. Oktatás, telepítés beüzemelés

 

  1. Az ajánlattétel tartalmi és formai követelményei:

3.1. Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell: kitöltött „Felolvasó lap” (2. sz. melléklet), Nyilatkozat az ajánlatkérés feltételeinek elfogadásáról (3. sz. melléklet).

3.2. Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt borítékban kell benyújtani.

3.3. Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra az Ajánlattevő nevének és címének, a címzettnek – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. – a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára digitális tanterem berendezéséhez szükséges eszközök beszerzése” – jeligét

.

3.4. Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.

3.4.1. Személyesen történő benyújtás esetén a leadás helye: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, 1092 Budapest, Bakáts tér 14, I. emelet 28. Jegyzői kabinet Informatikai csoport.

3.4.2. A postán feladott, egyéb módon (kézbesítővel, futárral, stb.) küldött ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli.

3.5. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

3.5.1. Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2023. július 18. 10:00 óra

3.5.2. Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2023. július 13. 12:00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban a csendes.sandor@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

3.5.3. Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

3.5.4. A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

 

 

  1. Ajánlat bontása

4.1. Az ajánlat bontásának időpontja: július 18. 12:00 óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

4.2. Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

     5. Bírálati szempont, értékelése és eredményhirdetés

5.1. Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott nettó ajánlati árateszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

5.2. Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőt írásban tájékoztatni köteles.

5.3. Az eredményhirdetés tervezett időpontja: július 18. 13:00 óra. Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül legfeljebb 3 munkanappal meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőt írásban értesíti.

Ajánlatkérő Ajánlattevőt írásban értesíti az eredményről.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. július 20.

 

5.4. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről Ajánlatkérő írásban értesíti Ajánlattevőt.

 

  1. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

Az adásvételi szerződéstervezet a jelen ajánlattételi felhívás melléklete (4. számú melléklet).

 

Budapest, 2023. június ….

 

 —————————————

Baranyi Krisztina Polgármester

 

A teljes kiírás itt érhető el. 

FELOLVASÓLAP_ 2.sz.melléklet

Nyilatkozat_ 3.sz.melléklet

Top