Ajánlattételi felhívás: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata a Képviselő-testület 15/2022. (I.27.) számú határozata alapján, valamint a Ferencváros Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) módosítása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

 

nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő számára az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.3. pontja alapján lefolytatott nyílt beszerzési eljárás

 1. Ajánlatkérő megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.2. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó megnevezése: Maczák Johanna főépítész

2. Az ajánlatkérés tárgya: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 35/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) felülvizsgálata a Képviselő-testület 15/2022. (I.27.) számú határozata alapján, valamint a Ferencváros Arculati Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) módosítása a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerint.

 

 3. Az ajánlatkéréssel kapcsolatos részletes követelményrendszer:

 

I. Településképi Arculati Kézikönyv (továbbiakban: TAK)

 A felülvizsgálat a Kézikönyv komplex tartalmára terjed ki, tekintettel a 2017. óta a kerület közigazgatási területén történt építészeti, városépítészeti változásokra, átalakulásokra.

A felülvizsgálat kiemelten kell, hogy kiterjedjen

 • az egyes városrészek átalakulását markánsan befolyásoló változások és azok hatásainak vizsgálatára;
 • a védett épületek leltárának aktualizálására (kerületi helyi védelem felülvizsgálata, új javaslatok a helyi védelemre), az új építkezések, megtörtént bontások számbavételére;
 • a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról 30/2020. (X. 13.) önkormányzati rendelete 5. sz. melléklete mellékletének településképi szempontú felülvizsgálata
 • településképi ajánlásokra külön-külön az egyes eltérő karakterű városrészekre, jó példák gyűjtésére, beépítésére.

 

II. Településképi rendelet (továbbiakban: TKR)

A felülvizsgálat a Rendelet komplex tartalmára terjed ki, kiemelten figyelembe véve

 • a megváltozott külső jogszabályi környezetet,
 • a Fővárosi Önkormányzat Településképi Arculati Kézikönyvének ajánlásait,
 • Budapest IX. kerület Ferencváros Polgármesteri Hivatal illetékes szakági szervezeti egységeinek véleményét, továbbá:
 • a jelenleg hatályos kerületi településképi rendelet alábbi részletes felülvizsgálata, különös tekintettel a A településképi követelmények fejezetre:
 • IV/A Területi és egyedi településképi és építészeti követelményekre;
 • IV/B Közterületekre, közhasználat céljára átadott területekre és azok kialakítására vonatkozó településképi követelmények szabályaira;
 • IV/C Zöldfelületek kialakítására vonatkozó szabályokra;
 • IV/D Közművek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére vonatkozó településképi követelményekre, szabályokra;
 • IV/E Reklámok, reklámhordozók, valamint reklámhordozót tartó berendezések elhelyezésére vonatkozó szabályokra.

A felülvizsgálat a fentiek alapján egy vizsgálati és egy különálló javaslati munkarészre terjedjen ki, ide értve a Rendelet normaszövegére tett szövegjavaslatot is.

A két munkarészt a Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata illetékes bizottságainak be kell mutatni (várhatóan két bemutatót jelent szeptember folyamán), azokat a Bizottságok meg fogják tárgyalni, javaslatokat tesznek, amelyeket Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie.

A Kézikönyv és a Rendelet felülvizsgálata a 419/2021. (VII.15.) sz. Korm. rendelet szerint általános eljárásban történik meg. Az, hogy a Kézikönyv és a Rendelet módosítás, vagy új dokumentum lesz-e, arra Ajánlattevő javaslatot tesz, a döntést az Önkormányzat illetékes bizottságai, és a Képviselő-testület hozza meg.

 

Ütemezés:

 • A Képviselő-testületnek a munka megkezdésére vonatkozó támogató döntését követően a tervezésre beszerzési eljárásban keres Ajánlatkérő megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőt: 2023. június
 • Tervezési szerződés kötése: 2023. június
 • A vizsgálati munkarész elvégzése: 2023. június, július
 • Javaslattételi munkarész elkészítése: 2023.augusztus, szeptember
 • Bizottsági bemutatások: 2023.szeptember
 • Partnerségi folyamat, lakossági fórum: 2023. október
 • A Képviselő-testület döntése a vélemények elfogadásáról: 2023. november
 • Ezt követően a dokumentumok véglegesítése: 2023. december
 • A Képviselő-testület döntése a dokumentumok elfogadásáról.

 

A teljesítés határideje:

A szerződéskötéstől számított legfeljebb 180 nap.

 

A Kézikönyv és a Rendelet tartalmilag egymásra épülnek, külön eljárásban kerülnek elfogadásra, a sorrend tekintetében első a Kézikönyv, ezt követi a Rendelet.

4. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos követelmények

Az ajánlattevőre vonatkozó műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek:

pénzügyi-gazdasági:

 • a 2020. év óta eltelt 2 naptári évben volt igazolt, legalább 1.000.000.- Ft árbevétele örökségvédelemmel kapcsolatos tervezési vagy szakértési munkából.

műszaki-szakmai

 • É1 és vagy TT jogosultsággal rendelkező szakember, műemléki tervezésben való jártassággal, valamint
 • legalább 1 db megközelítőleg 11.250.000 Ft értékű, műemléki környezetben végzett tervezési tárgyú referenciáról szóló nyilatkozat (a 7/2013. /XI.20./ számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 3. számú függeléke szerint) – jelen ajánlattételi felhívás 4. sz. melléklete

Az ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyszámmal:

 • 70 súlyszám: vállalási ár: nettó díj + Áfa bontásban;
 • 10 súlyszám: a 2016. évet követően Budapest Főváros valamely területére készült TKR és TAK készítésében való közreműködése a 4. pont szerinti jogosultsággal rendelkező munkatársnak; (csak igen vagy nem válasz az elfogadható)
 • 10 súlyszám: a 2016. évet követően készült örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozásában való közreműködése a 4. pont szerinti jogosultsággal rendelkező munkatársnak; (csak igen vagy nem válasz az elfogadható)
 • 10 súlyszám: településképi véleményezéssel foglalkozó tervtanácsban szerzett tapasztalattal való rendelkezése a 4. pont szerinti jogosultsággal rendelkező munkatársnak (csak igen vagy nem válasz az elfogadható)

 

 Értékelés: az adható alsó és felső ponthatár (0-10 pont)

A számítás módszere:

Ár:

Az arányosság fordított arányosságot jelent annál a részszempontnál, amelynél Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb.

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlettel:

P = (Alegjobb /Avizsgált) * (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati elem

Alegrosszabb: az ajánlatkérő számára legelőnytelenebb ajánlati elem

Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem

 

Az igen nem válaszoknál pontkiosztás kerül alkalmazásra.  Igen válasz esetén 10 pont,  nem válasz esetén 0 pont.

 

 Az ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok: 

 • Céginformáció, ajánlattételi nyilatkozat (a 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 2. sz. függeléke szerint) – jelen ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete
 • Ajánlattevő ajánlatában köteles egyértelműen megadni, hogy a feladatot milyen díjazás fejében látná el. (Aránytalanul alacsony ár esetén Ajánlatkérő árindoklás, ajánlati ár megalapozottságára irányuló adatok, kalkulációk bekérésével élhet.)

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha az a tisztázó kérdésre adott válasz, illetve a hiánypótlás ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek.

Ajánlattételi határidő:

2023. 06. 14. 12h

Az ajánlatokat személyesen a következő címre kell benyújtani (zárt borítékban, nyomtatva):

Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Főépítész és Városrendezési Csoport (1092 Budapest, Bakáts tér 14. II. emelet)

 

A borítékon fel kell tüntetni:

– az Ajánlattevő nevét és címét,

– a címzett – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 1092 Budapest IX. Bakáts tér 14. – megjelölését,

– a „TAK, TKR felülvizsgálat” jeligét

 

Az ajánlati kötöttség határideje:

2023. 07.03. 12 óra

Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre:

– tartalmi tárgykörben, Ajánlatkérő felhívása alapján lehetséges.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő a nem határidőben benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2023. 06. 26.

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről Ajánlattevőt tájékoztatni köteles.

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt e- mailben értesíti, az eljárásban kapcsolattartó személy e-mail címén.

A nyertessel Ajánlatkérő tervezési szerződést köt, melynek tervezete a jelen ajánlatkérés mellékletét képezi.

A szerződéskötés tervezett időpontja:

2023. 06. 28.

 

Fizetési feltételek:

Teljesítésigazolást követően, a számla kiállítását követő 30 napon belül, átutalással.

Kapcsolattartó elérhetősége:

Maczák Johanna főépítész; foepitesz@ferencvaros.hu; tel: +36-1-215-1077/268 mell.

 

Melléklet:

1. sz. melléklet Ferencváros Képviselő-testületének 129/2023 (IV.27.) számú határozata (kivonat)

2. sz. melléklet: Szerződés tervezet

3. – 4 sz. melléklet 7/2013. /XI.20./ számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 2.- 3. számú függelék

 

Budapest 2023. június 6.

 

    Baranyi Krisztina polgármester

   Budapest Főváros IX. Kerület

Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Ajánlatkérő

Top