AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ferencváros képviselő testülete 17/2022. (I.27.) számú határozata 2. pontja alapján a Középső Ferencváros Rehabilitációs Területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) általános módosítását kell előkészíteni, amelynek keretében a jelenleg hatályos KÉSZ (Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete) átfogó felülvizsgálata szükséges, melynek műfaja tanulmányterv.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.3. pontja alapján lefolytatott tárgyalás nélküli nyílt beszerzési eljárás

 

Ajánlatkérő megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.2. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó megnevezése: Maczák Johanna főépítész

A beszerzés meghatározása, tárgya: Ferencváros képviselő testülete 17/2022. (I.27.) számú határozata 2. pontja alapján a Középső Ferencváros Rehabilitációs Területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat (továbbiakban: KÉSZ) általános módosítását kell előkészíteni, amelynek keretében a jelenleg hatályos KÉSZ (Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete) átfogó felülvizsgálata szükséges, melynek műfaja tanulmányterv.

A beszerzés területi hatálya:

Budapest Főváros IX. kerület Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Mester utca által határolt terület.

Eljárás: A tanulmányterv megalapozza a későbbi esetleges szabályozási tervmódosítást

A beszerzés műszaki tartalma:

A tervezés célja Középső – Ferencváros Rehabilitációs terület KÉSZ átfogó felülvizsgálata egyrészt a megváltozott urbanisztikai szemlélet, másrészt az új kihívásokat jelentő városklimatológiai és fenntarthatósági szempontok érvényesítésével, a jogbiztonság és jogfolytonosság biztosításával. A felülvizsgálat feladata a rendelet alkalmazása során tapasztalt anomáliák feloldására vonatkozóan módosítási javaslat kidolgozása.

I. Vizsgálat:

I.I. A lakhatási viszonyok változása a szabályozási terv 2016. évi elfogadása óta:

– Lakásszám változás

– Lakosszám növekedés

– Új építésű lakások száma, lakosok száma

– Felújított lakások száma, lakosok száma

– Az eltelt időben nem megújított lakások száma, hányan élnek ezekben

 

I.II. Tulajdonviszonyok alakulása a területen 2016 óta:

– Magántulajdonú lakások száma

– Önkormányzati tulajdonú lakások száma

– Egyéb (pl. társaság) tulajdonú lakások száma

– Közintézmények számának, fajtájának (megnevezés, funkció) alakulása

 

I.III. A szabályozási terv eseti módosításainak következménye számszerűsítve:

– szintterületi mutató növekmények hány m2 többlet építést generáltak

– van-e még ezekben a mutatókban felhasználható potenciál (olyan szintterületi növekmény, amit még nem használtak ki)

– a fel nem használt terület, ill. magasság növekmény esetében az elmúlt 7 évben indult-e építési engedélyezési eljárás. Ha igen, mikor.

– építmény magasság növekedés hol, számokkal alátámasztva

– zöldfelület csökkenés m2-ben

 

I.IV. Forgalmi vizsgálatok 2016 óta

– Forgalmi változások

I.V. Útfelújítások rövid időbeni áttekintése

I.VI. Közmű helyzet rövid, tájékoztató jellegű áttekintése

I.VII. Vizsgálat a meglevő zöldfelületekre, ide értve a tömbbelsőben lévő közös zöldfelületeket is

I.VIII. Javaslattétel a zöldfelületek, a csapadékvíz megtartás, a városi hőszigethatás mérséklésére

I.IX. Rehabilitációs irányok megjelölése

– a történeti épületek, épületegyüttesek megtartására tett javaslat, ezek jelentősége a városrész önazonos megújulásában

– javaslatok új építésre, beavatkozásra

I.X. Épületvizsgálatok, felújítási javaslatok az önkormányzati tulajdonú ingatlanokra

– Üllői út 83., 85. és 87, valamint a Sobieski utca 3., 5., 7. és 9. szám alatti ingatlanok vizsgálatokon alapuló beépítési-bontási javaslata

 

II. Javaslattétel

Az átfogó felülvizsgálat során településrendezési módosítási javaslatot kell kidolgozni a városklimatológiai szempontok érvényesítése érdekében az alábbi témakörök vonatkozásában:

– építési bónuszok, építési határértékek rugalmasságának felülvizsgálata,

– zsebparkok, közös használatra szánt zöldfelületek számára területbiztosítás,

– fenti két ponttal összhangban az építési helyek és a megengedett legnagyobb beépítési magasság határértékek felülvizsgálata,

– közterületeken a városklimatológiai szempontok erőteljesebb érvényesítése érdekében a fásításra és zöldfelületekre vonatkozó előírások bővítése.

 

A kerület klímastratégiájában rögzített feladatok megvalósítása érdekében vizsgálni kell Középső-Ferencváros területére vonatkozóan a konkrét településrendezési, szabályozási lehetőségeket az alábbi témakörökben:

– vízfelületek és a zöldfelületek közkincsként, zöld közműként való kezelése és megóvása, ennek részeként szürkevízhasznosítás és az aktív csapadékvíz hasznosítás kötelezése,

– foghíj telkek használatának ideiglenes (kivitelezést megelőző és kivitelezés alatti) és végleges szabályozása,

– megújuló energiaforrások arányának növelését ösztönző szabályozás megalkotása,

– széndioxid-megkötő kapacitás növelését támogató szabályozás megalkotása,

– klímatudatosabb parkolás és a parkoló szabályozás,

– új zöldterületek kialakításának ösztönzése a bontásra kerülő önkormányzati ingatlanok, illetve közlekedési folyosók átalakítása esetén,

– új beruházásokra vonatkozóan minimálisan létrehozandó-fenntartandó zöldterület és zöldfelület mellett a természetvédelmi, biodiverzitás-védelmi kötelezettségre vonatkozó javaslat,

– a meglévő épületek felújítása, illetve újak építése során a hőszigethatás intenzitásának és a kibocsátásnak a csökkentése a szabályozás eszközeivel,

– építés esetén zöldtetők és zöldfalak, lapostető esetén az extenzív zöldítés kötelező tervezése és alkalmazása,

– csapadékáteresztő, illetve a csapadék hasznosítását támogató burkolattípusok és beépítési előírások alkalmazásának megkövetelése,

– fák védelme érdekében a fa környezetében (védőzónájában) végezhető építési tevékenységek korlátozására vonatkozó előírások kidolgozása,

– új társasházak esetén a napelem, a napkollektor, a hőcserélő és a geotermikus alapú energiahasznosítást, és a helyi illetve közeli komposztálást bátorító szabályozás előírása,

– panelépületek felújításánál a zöldtető és a csapadékvíz gyűjtése alkalmazása,

– közterületekre és térfalakra vonatkozó előírások között az utcazöldítést, forgalomcsillapítást és energiafelhasználást csökkentő köz- és díszvilágítás hangsúlyozása,

– kerékpáros közlekedés és mikromobilitás infrastruktúrájának fejlesztése, kerékpárosok által használt kerékpárutak helybiztosítása.

– javaslatok az úthálózat korszerűsítésére

– javaslatok az un. „Egészséges utcák” pályázatra, a speciális szempontrendszer alapján alátámasztott javaslat az utcák megújítására.

 

A felülvizsgálat a fentiek alapján egy vizsgálati és egy különálló javaslati munkarészre terjed ki. A két munkarészt a Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzata illetékes bizottságának be kell mutatni, a Bizottságok javaslatokat tesznek, amelyeket Ajánlattevőnek figyelembe kell vennie.

 

Tervezett ütemezés:

– A tervezésre beszerzési eljárás keretében keres Ajánlatkérő megfelelő jogosultsággal rendelkező tervezőt: 2023. június

– Tervezési szerződés kötése: 2023. július

– A vizsgálati munkarész elvégzése: 2023.július – augusztus

– Javaslattételi munkarész elkészítése: 2023. szeptember – október

– Bizottsági bemutatás: 2023. november

– Ezt követően a dokumentumok véglegesítése: 2023. december – 2024. január

 

A teljesítés határideje:

A szerződéskötéstől számított legfeljebb 180 nap.

 

Fizetési feltételek:

Teljesítésigazolást követően, átutalással, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

Az ajánlattevőre vonatkozó műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek:

  • 1 fő É1 és vagy TT jogosultság valamint,
  • 1 fő kert- és tájtervező K vagy TK jogosultság valamint,
  • 1 fő közlekedésmérnök KÉ-T jogosultság valamint,
  • 1 fő közmű tervező TE vagy TV jogosultság valamint,
  • a 2020. év óta eltelt 2 naptári évben volt évenként, igazolt legalább 50.000.000.- Ft árbevétele településrendezési terv készítéséből.

Az ajánlatra vonatkozó értékelési szempontok súlyszámmal:

  • 80 súlyszám vállalási ár; nettó díj + Áfa bontásban;
  • 10 súlyszám: 3 éven belül, legalább 2 db referenciamunka megközelítőleg 11.250.000 Ft értékben településrendezési terv készítése tárgyban (a 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 3. sz. függeléke szerint – jelen ajánlattételi felhívás 2. sz. melléklete) (igen vagy nem válasz az elfogadható)
  • 10 súlyszám: Egészséges utcák módszertan kidolgozásában ill. alkalmazásában szerzett szakmai tapasztalat, ennek dokumentálása.

 

Értékelés: az adható alsó és felső ponthatár (0-10 pont)

A számítás módszere:

Ár:

Az arányosság fordított arányosságot jelent annál a részszempontnál, amelynél Ajánlatkérő számára az alacsonyabb érték a kedvezőbb.

Ha a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, akkor az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat az alábbi képlettel:

P = (Alegjobb /Avizsgált) * (Pmax – Pmin) + Pmin

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

Pmax: a pontskála felső határa

Pmin: a pontskála alsó határa

Alegjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati elem

Alegrosszabb: az ajánlatkérő számára legelőnytelenebb ajánlati elem

Avizsgált: a vizsgált ajánlati elem

 

Az igen nem válaszoknál pontkiosztás kerül alkalmazásra. Igen válasz esetén 10 pont,  nem válasz esetén 0 pont.

 Az ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok:

  •  Céginformáció, ajánlattételi nyilatkozat (a 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 2. sz. függeléke, jelen ajánlattételi felhívás 3. sz. melléklete szerint).

 

  • Ajánlattevő ajánlatában köteles egyértelműen megadni, hogy a feladatot milyen díjazás fejében látná el, amennyiben ez nem derül ki egyértelműen az ajánlatból, Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja. (Aránytalanul alacsony ár esetén Ajánlatkérő árindoklás, ajánlati ár megalapozottságára irányuló adatok, kalkulációk bekérésével élhet.)

 

Az eljárás: nyílt beszerzési eljárás

 

Ajánlattételi határidő: 2023. 06. 21. 12 óra

Ajánlatok benyújtásának módja, címe:

Az ajánlatokat személyesen a következő címre kell benyújtani 3 (példányban, zárt borítékban, nyomtatva):

Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,

Főépítész és Városrendezési Csoport (1092 Budapest, Bakáts tér 14. II. emelet)

A borítékon fel kell tüntetni:

– az Ajánlattevő nevét és címét,

– a címzett – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 1092 Budapest IX. Bakáts tér 14. – megjelölését,

– a „Középső-Ferencváros Rehabilitációs terület KÉSZ – tanulmányterv” jeligét

 

Az ajánlati kötöttség határideje: 2023. 07. 15. 12 óra

 

Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre: tartalmi tárgykörben, Ajánlatkérő felhívása alapján lehetséges.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő a nem határidőben benyújtott ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről Ajánlattevőt tájékoztatni köteles.

Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt az ajánlatban megadott e-mail címen értesíti.

 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2023. 07. 03.

 

A beszerzési eljárás eredményeképpen Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel tervezési szerződést köt, melynek tervezete a jelen ajánlatkérés 4. sz. melléklete.

 

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. 07.14.

 

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha az a tisztázó kérdésre adott válasz, illetve a hiánypótlás ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek.

 

Kapcsolattartó elérhetősége:

Maczák Johanna főépítész; foepitesz@ferencvaros.hu; tel: +36-1-215-1077/268 mell.

 

Melléklet:

1.sz. melléklet: Ferencváros Képviselő-testületének 17/2022 (I.27.) számú határozata (kivonat)

2. sz. melléklet: nyilatkozat referenciákról 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 3. számú függeléke

3. sz. melléklet: ajánlattételi nyilatkozat 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 2. számú függeléke

4. sz. melléklet: Szerződéstervezet

 

Budapest 2023. június 13.

 

    Baranyi Krisztina polgármester s.k.

      Budapest Főváros IX. Kerület

 Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

       Ajánlatkérő

Top