Ajánlattételi felhívás az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 4.1. pontja alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés 4.1. pontja alapján

 

 

Ajánlatkérő: BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat 4.1. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

 

 • Kapcsolattartó megnevezése és elérhetősége

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

Szilágyi Imre irodavezető

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. emelet 325. szoba

telefon: 215-1077/383

e-mail: humanszolg@ferencvaros.hu

 

 • A beszerzés meghatározása, tárgya

 

 • Lakossági szabadidős tevékenység keretében sportfoglalkozás és gyermekprogram biztosítása

 

A beszerzés tárgyának műszaki-szakmai leírása

 

Ajánlatkérő lakossági szabadidős tevékenység megvalósítása céljából sportfoglalkozások tartására és animátor által gyermekprogramok megvalósítására kér ajánlatot az alábbiak szerint.

 

A tevékenység ideje: 2020. július 7-től 2020. augusztus 13-ig terjedő időszakban minden hét keddi és csütörtöki napján 17:30-19:00 óráig.

 

A tevékenység helyszíne: Budapest IX. Kerületi Haller park.

 

A sport- és a gyermekfoglalkozásoknak olyan jellegűnek kell lenniük, ami a lakosság körében népszerű, nem igényel előképzettséget és azokba bármikor be lehessen kapcsolódni. A foglalkozásokat a résztvevők számára ingyenesen kell megtartani, a résztvevőktől Ajánlattevő semmilyen címen díjat nem szedhet.

 

Az Ajánlattevő által meghatározott ajánlattételi árnak fedeznie kell a foglalkozások megtartásához szükséges valamennyi költséget.

 

A teljesítés határideje: 2020. július 7-től 2020. augusztus 13-ig terjedő időszak.

 

Fizetési feltételek

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az Ajánlattevő a számla benyújtására az Ajánlatkérő havi elszámolási időszakot követően kiállított teljesítésigazolása alapján jogosult. Ajánlattevő a teljesítésigazolás aláírását követő 15. napig állítja ki és nyújtja be a számláját az Ajánlatkérő felé. Felek az Áfa tv. 58.§-nak megfelelően határozott időszaki elszámolásban állapodnak meg, mely alapján a számlán fizetési határidőként és teljesítési időpontként a számla kiállítását követő 30. napot kell feltüntetnie.

 

 

Az ajánlattevőre vonatkozó műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek

 

A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

 

Az ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok

 

Természetes személy Ajánlattevő esetén az Ajánlattételi nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell ajánlatot tenni. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő által vállalt tevékenység rövid ismertetését a bruttó összeg megjelölésével, (lásd: A beszerzés tárgyának műszaki szakmai leírása). Referencia szükséges.

 

Jogi személy Ajánlattevő esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:

 1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,
 2. Az Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy (ek) eredeti aláírási címpéldánya (i), vagy annak egyszerű másolata,
 3. Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.
 4. A vállalt feladat (sportfoglalkozások tartása) rövid ismertetése a bruttó összeg megjelölésével.

 

Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik az ajánlati ár, illetve az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor az Ajánlattevő ajánlata érvénytelennek minősül.

 

Az ajánlat formai és tartalmi feltételei

 

Az ajánlatot 1 eredeti, valamint 1 másolati példányban – jogi személy Ajánlattevő esetén a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen – aláírva, egyenként összefűzve vagy egybekötve, 1 db zárt, borítékban/csomagban kell benyújtani. Az 1. eredeti példányra rá kell írni: „eredeti”, és „másolat” megjelölést kell tenni a másolati példányra. Amennyiben az eredeti példány egyértelműen nem beazonosítható, az Ajánlatkérő az általa tetszőlegesen kiválasztott példányt tekinti eredetinek.

 

Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra/csomagra jól olvashatóan rá kell írni:

 

 • Lakossági szabadidős tevékenység keretében sportfoglalkozás és gyermekprogram
 • biztosítás a Haller parkban.”

 

Nem bontható fel: 2020. június 22. hétfő 10.00 óráig

 

Hiányos, vagy nem az Ajánlatkérő által megadott formában készített ajánlat esetén az Ajánlattevő ajánlata érvénytelen.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül az Ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

 

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

 

Ajánlatkérő jogosult az ajánlatkérést bármilyen okból módosítani az ajánlattételi határidőig, azonban erről a határidő előtt köteles írásban értesíti az Ajánlattevőket.

 

Az Ajánlattevőnek az ajánlati árat úgy kell meghatároznia, hogy az a szolgáltatás elvégzésével kapcsolatos valamennyi költségét tartalmazza. Az Ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződéses kötelezettségek teljesítése során kötöttnek tekintendő. A nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő által elfogadott ajánlati áron felül – a szerződés szerinti feladatok elvégzésével kapcsolatban – egyéb költség- vagy díjtétel elszámolására nem jogosult.

 

Ajánlattételi határidő

 

 1. június 22. hétfő 10.00 óra

 

Ajánlatok benyújtásának címe

 

Az ajánlat benyújtható postai úton és személyesen is az alábbi címen:

 

Személyesen:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda, titkárság

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. emelet 321-es szoba

 

Postai úton:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

1450 Budapest, Pf. 2.

 

A postán feladott, egyéb módon (kézbesítővel, futárral stb.) küldött ajánlatot az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.

 

Bírálati szempontok

 

Ajánlatkérő a legelőnyösebb ajánlat, mint bírálati szempont alapján értékeli a benyújtott ajánlatot.

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Ajánlatkérő továbbá kiköti, hogy a nem nyertes Ajánlattevők vele szemben semmiféle igényt nem támaszthatnak.

Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el.

Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Az Ajánlattevő ajánlati kötöttsége az az ajánlat időpontjától számított 15 nap.

 

Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre

 

Nincs.

 

Az eredményhirdetés tervezett időpontja és módja

 

A beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő értékeli, a pályázat eredményéről 2020. június 24. napjáig dönt, melyről az ezt követő 3 munkanapon belül, elektronikus úton értesítést kapnak az Ajánlattevők.

 

A szerződéskötés tervezett időpontja

 

 1. június 29.

 

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

 

Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

 

Megbízási szerződés, melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

 

Az ajánlattétel további részleteit ezen a linken érheti el.

Top