Ajánlattételi felhívás az FMK műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak szállítására és beüzemelésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 3.2. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban

 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3.1. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó

Humánszolgáltatási Iroda részéről:

 

Halmai András irodavezető-helyettes

Cím:    1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

Tel.:     06-1 215-1077/318

E-mail: halmai@ferencvaros.hu

 1. A beszerzés tárgya:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, 2020. november 20. napján kelt támogatói okirat alapján vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatást, valamint a megjelölt önrészt az Önkormányzat által fenntartott közművelődési intézmény műszaki technikai eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására célszerű – a szakmai szempontok figyelembevételével – felhasználni. Ennek alapján a beszerzés tárgya jelen ajánlattételi felhívás 3.1. pontjában meghatározott eszközök szállítása és beüzemelése.

 1. A beszerzés tárgyára vonatkozó követelményrendszer:
  • Ajánlattevő a következő eszközök szállítását, és beüzemelését vállalja:
EszközDarabszám
Fémvázzal rendelkező kinyitható asztal

(Méretek:

Szélesség:       80 cm

Magasság:       75 cm

Mélység:         80 cm)

A megrendelendő mennyiség az Ajánlattevő által adott ár, valamint a rendelkezésre álló forrás függvényében kerül meghatározásra, de minimum 15 darab
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a fenti eszközök szállításának, beüzemelésének teljesítési határideje a jelen ajánlattételi felhívás részét képező szállítási szerződés mindkét fél általi aláírásától számított legfeljebb 30 nap.
 • Ajánlattevő köteles Ajánlatkérőt a teljesítés idejéről legalább három nappal előbb értesíteni. Ajánlattevő vállalja, hogy a szállítással egyidőben a beüzemelést is elvégzi. Az átadás és beüzemelés munkaidőben (8.00-16.00 óra között), előzetes egyeztetést követően, átadás-átvételi jegyzőkönyvvel történik. Ajánlatkérő az átadás-átvételi jegyzőkönyvbe tett bejegyzéssel értesíti Ajánlattevőt az átvételkor észlelt mennyiségi hiányról vagy egyéb hibáról.
 • A fenti eszközöket szállításkor Ajánlatkérő darabszám szerint veszi át. Ajánlatkérő az esetlegesen észlelt minőségi és mennyiségi hibát annak felfedezése után az Ajánlattevővel írásban haladéktalanul közli.
 • Ajánlattevő közreműködő igénybevételére jogosult.
 • Ajánlatkérő használt eszközök szállítását nem fogadja el.
 1. Az ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:
  • Az ajánlatnak kötelezően tartalmaznia kell:
   • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozatés „Referencia igazolás” (1. és 2. sz. melléklet) – cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése);
   • Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, vagy a Céghírekből nyomtatott példánya, egyéni vállalkozó Ajánlattevő esetén az ügyfélkapus tárhelyre érkezett nyilvántartásba vételről szóló igazolás.
  • Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt borítékban kell benyújtani.

 

 • Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra az Ajánlattevő nevének és címének, a címzettnek – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. – a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni az „FMK – érdekeltségnövelő beszerzés – kinyitható asztal2020_2021” – jeligét.
 • Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.
  • Személyesen történő benyújtás esetén a leadás helye: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 321. szoba, Humánszolgáltatási Iroda.
  • A postán feladott, egyéb módon (kézbesítővel, futárral, stb.) küldött ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő kockázat az Ajánlattevőt terheli.
 • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.
  • Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2021. augusztus 25. 12.00. óra

 • Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően az ajánlatkéréssel kapcsolatban a halmai@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt, 2021. augusztus 23. 10.00. óráig.
 • Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 • A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.
 1. Az ajánlat bontása
  • Az ajánlat bontásának időpontja: augusztus 26. 09.00. óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.
  • Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatában megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.
 2. Bírálati szempont, értékelése és eredményhirdetés
  • Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott díjat veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.
  • Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, mely tényről az Ajánlattevőt írásban tájékoztatni köteles.
  • Az eredményhirdetés tervezett időpontja: szeptember 2. Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül legfeljebb 3 nappal meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőt írásban értesíti. Ajánlatkérő az Ajánlattevőt írásban értesíti az eredményről a döntést követő 5 napon belül.

 

 1. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:
 2. szeptember hónap

 

 • Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről az Ajánlatkérő írásban értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

 1. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

A Szállítási szerződés-tervezet jelen ajánlattételi felhívás melléklete.

 

Mellékletek

Ajánlattételi felhívás

Szállítási szerződés

 

Top