Ajánlattételi felhívás a Méhecske Óvoda lapostető felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pont szerinti nyílt, tárgyalás nélküli beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

Ajánlatkérő:                                     Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:     az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.2. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:                                 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Iroda részéről:

Név:                                                 Simon Miklós

Telefonszám:                                    215-1077/547

Cím:                                                 1092 Budapest IX., Ráday u. 26.

E-mail cím:                                       simonm@ferencvaros.hu

 

 

 1. Ajánlatkérés tárgya:

 

Budapest IX. kerület, Ifjúmunkás u. 30. szám alatt lévő Ferencvárosi Méhecske Óvoda lapostető felújítás kivitelezési munkálatainak elvégzése az 1. sz. mellékletben foglalt árazatlan költségvetésre tett árajánlat alapján.

Helyszín: 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 30.

 

Az ajánlati egységár minden költséget magában foglal (pl. eljárási díjak, illetékek). Ajánlattevő árváltozást, valamint többletköltséget semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

 1. A tevékenység ellátásával kapcsolatos követelményrendszer:

 

 • Ajánlattevő vállalja, hogy a jelen ajánlattételi felhívás….. számú mellékletében rögzített munkálatokat legkésőbb a munkaterület átadásának napjától számított 90 napon belül  elvégzi.
  • Ajánlatkérő vállalja, hogy a munkálatok elvégzéséhez a helyszínen térítésmentesen vizet és villamos energiát biztosít a munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékben.
  • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkát a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelően végzi el.
  • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatokat I. osztályú minőségben, legjobb tudása és szakmai felkészültsége szerint köteles elvégezni.
  • Ajánlattevő vállalja, hogy munkálatokkal okozott szennyezést folyamatosan eltávolítja, továbbá betartja az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó előírásokat.
  • Ajánlattevő elfogadja, hogy Ajánlatkérő műszaki ellenőrén keresztül ellenőrzi az ajánlattételi felhívás tárgyát képező munkálatok minőségét. Ajánlatkérő kiköti, hogy a munkálatok során Ajánlattevő részére utasításokat adhat. Ajánlattevő köteles figyelmeztetni Ajánlatkérőt, ha a kivitelezés során szakszerűtlen utasítást ad.
  • Amennyiben a teljesítés sikeressége szükségessé teszi az Ajánlattevő alvállalkozó igénybe vételére jogosult, akinek munkájáért úgy felel, mintha a feladatokat maga teljesítette volna,

 

 1. Ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

 

Az ajánlatokat elektronikus úton kérjük megküldeni a simon.miklos@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

A beszerzés tárgyát kérjük megjelölni: ’Méhecske Óvoda lapostető felújítása’

 

FONTOS! Az árat tartalmazó 2. számú mellékletet (Ajánlattételi nyilatkozat) jelszóval titkosítva kérjük megküldeni. A megnyitáshoz szükséges jelszó az ajánlattételi határidő lejártát követő 24 órán belül küldendő meg egyidejűleg a simon.miklos@ferencvaros.hu e-mail címre.

 

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

 

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlatok benyújtásának határideje 2023. július 5. (szerda) 12.00 óra

 

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2023. július 3. (hétfő) 12:00 óráig a simon.miklos@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtását követően kizárólag Ajánlatkérő kifejezett felhívására egészítheti ki, módosíthatja.

 

Ajánlatkérő hiánypótlási lehetőséget nem biztosít.

 

Ajánlatkérő az elektronikusan megküldött ajánlatokat bizalmasan kezeli.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése). Az Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 2. számú melléklet kitöltésével kell megtennie és azt scannelve csatolni.
 • Nyilatkozat átláthatóságról: Az Ajánlattevőnek az átláthatósági nyilatkozatát a 3. számú melléklet kitöltésével kell megtennie, és azt scannelve csatolni.
 • Referenciák bemutatása: Ajánlatkérő az ajánlat tárgyával megegyező, az elmúlt 3 évben legalább 1 db, minimum 500 m2 alapterületű lapostető szigetelése PVC technológiával kivitelezési feladat elvégzését kéri Ajánlattevőtől az számú melléklet táblázatának kitöltése, valamint annak csatolása elektronikusan.
 • Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata scannelve.

 

Az ajánlatokat az Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha arra az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül, vagyis az ajánlatok az Ajánlatkérő által megadott határidőig beérkeznek a megadott e-mail címre.

 

 

 1. A beérkezett ajánlatok értékelése, bírálati szempontok, eredményhirdetés

Ajánlatkérő a benyújtási határidőn túl beérkezett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánítja.

 

Amennyiben Ajánlatkérő az értékeléskor az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az ajánlatok bírálati szempontja a legalacsonyabb ár.

 

Az eredményhirdetés várhatóan a benyújtást követő 5 munkanapon belül az Ajánlattevők elektronikus úton való értesítésével történik.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy az értékelési eljárás nem nyilvános.

 

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálása során az ajánlati áron felül további szempontokat nem vesz figyelembe.

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy a döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 1. Szerződéskötés és egyéb információk

Ajánlattevőnek felróható késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a bruttó vállalási ár 2 %-a arra figyelemmel, hogy Ajánlatkérő legfeljebb 30 napos, késedelmi kötbérrel terhelt késedelmes teljesítést fogad el. Ezt meghaladó késedelem esetén Ajánlatkérő a szerződéstől térítési kötelezettség és indokolás nélkül elállhat.

 

Ajánlatkérő a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő teljesítési biztosítékot, valamint jólteljesítési biztosítékot köt ki.

 

Megrendelő előteljesítést elfogad.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja az eredmény kihirdetésétől számított 15 nap.

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

 

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legalacsonyabb árat benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

 

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt, melynek tervezete jelen felhívás 5. számú melléklete.

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla készhezvételét követő 30 napon belül.

 

Mellékletek:

 1. Árazatlan költségvetés

 2. Ajánlattételi nyilatkozat

 3. Nyilatkozat átláthatóságról

 4. Nyilatkozat referenciáról

 5. Szerződéstervezet

Top