Ajánlattételi felhívás idős emberek számára hetente két alkalommal, hétfői és szerdai napokon gyógytorna foglalkozás  megtartására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 2/2024. (III. 25.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) II. fejezet 4.2. pontja szerinti  nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére

 

1. Ajánlatkérő adatai

Ajánlatkérő:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:

Baranyi Krisztina polgármester                          

 

Kapcsolattartó Ajánlatkérő részéről:

név:                 Bázsa-Mosó Tímea idősügyi referens

cím:                1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.

tel.:                 06-1 215-1077/385

e-mail cím:     humanszolg@ferencvaros.hu

 

2. Ajánlatkérés tárgya:

2024. szeptember 1. és 2025. május 31. közötti időszakban, a Budapest IX. kerületben élő idős emberek számára hetente két alkalommal, hétfői és szerdai napokon gyógytorna foglalkozás megtartása.

3. Ajánlatkérés teljes mennyisége és szakmai leírása:

Ajánlattevő feladatát képezi a ferencvárosi 60 év feletti lakosság részére 2024. szeptember 1. és 2025. május 31.   közötti időszakban, összesen 71 alkalommal –  kivéve a munkaszüneti napokat, valamint  2024. december 16.- 2025. január 5. közötti időszakot  – heti két alkalommal gyógytorna foglalkozás megtartása.az alábbiak szerint:

hétfői napokon: Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei

cím:                      1096 Budapest, Haller utca 27 sz.

időpont:               11.00 óra

időtartam:           60 perc

 

szerdai napokon: Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

cím:                      1096 Budapest, Lenhossék utca 24-28 sz. – tornaterem –

időpont:               11.00 óra

időtartam:           60 perc

 

4. Ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:

4.1 A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt.

4.2 Ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok:

Ajánlattevőnek az Ajánlattételi Nyilatkozat kitöltésével kell ajánlatot tennie. Ajánlatkérő tájékoztatja  Ajánlattevőt, hogy amennyiben az ajánlatából hiányzik a bruttó  ajánlati ár, illetve az ajánlat egyéb részeiből sem határozható meg egyértelműen, akkor az ajánlata érvénytelennek minősül.

4.3 Az ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakban felsorolt dokumentumokat, nyilatkozatokat:

  • A gyógytorna foglalkozás végzésére jogosító végzettség másolata,
  • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi Nyilatkozat” – 1. számú melléklet –
  • Ajánlattevő cégkivonatában szereplő képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,
  • Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói nyilvántartásba vételről kiállított igazolás egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot is.

4.4 Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt borítékban kell benyújtani.

4.5 Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra  Ajánlattevő nevének és címének a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni a „Gyógytorna foglalkozások” jeligét.

4.6. Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.

4.6.1 Személyesen történő benyújtás és postai úton történő eljuttatás esetén a cím, illetve a leadás helye:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. em. 321. szoba.

4.6.2.  A postán feladott, vagy személyesen leadott ajánlatokat  Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő kockázat  Ajánlattevőt terheli.

4.7. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

4.8. Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje:

2024. június 27. 14.00. óra

4.8.1. Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően az ajánlatkéréssel kapcsolatban a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen 2024. június 26.  14.00. óráig kérhet információt.

4.8.2. Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4.8.3. A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

4.9. Hiánypótlás: Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget nem biztosít.

5. Ajánlatok bontása

5.1. A beérkezett  ajánlatok  bontásának időpontja: 2024. június 27.  15.00. óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

5.2. Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatában megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

6. Bírálati szempont, értékelés és eredményhirdetés

6.1. Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az összességében legelőnyösebb ajánlatot veszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

6.2. Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, mely tényről  Ajánlattevőt írásban tájékoztatni köteles.

6.3. Eredményhirdetés tervezett időpontja: június 28. Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőt írásban (e-mail)  értesíti az eredményről a döntést követő 3 napon belül.

7. A nyertes Ajánlattevővel – annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel – a szerződéskötés tervezett időpontja:

2024. július 2.

7.1. Ajánlatkérő felhívja  Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről Ajánlatkérő írásban értesíti  nyertes Ajánlattevőt.

8. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei:

Megbízási szerződés,  melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás részét – 2. számú melléklet –  képezi.

 

Gyógytorna foglalkozás ajánlattételi felhívás és megbízási szerződés

1.-2. Melléklet

Top