Ajánlattételi felhívás 2022. május 1-től 2023. március 31-ig terjedő időszakban 6 alkalommal megrendezésre kerülő lakossági veszélyeshulladék-gyűjtéshez kapcsolódó feladatok ellátására

AJÁNLATKÉRÉS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2. pontjában szereplő beszerzés nyílt eljárásban

 

1.      Ajánlatkérő adatai:

Név: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1. pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó: Barna Renáta környezetvédelmi munkatárs

Kapcsolattartó telefonszáma: +36 /1-215-1077/250. mellék

E-mail cím: barna.renata@ferencvaros.hu

 

2.      Az ajánlatkérés tárgya:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata által 2022. május 1-től 2023. március 31-ig terjedő időszakban 6 alkalommal megrendezésre kerülő lakossági veszélyeshulladék-gyűjtéshez kapcsolódó feladatok ellátása

 

3.      A tevékenység ellátásával kapcsolatos követelményrendszer:

 • A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlattevőknek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkozniuk arról, hogy nem állnak a kizáró okok hatálya alatt.
 • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nyilatkozatát a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletének kitöltésével kell megtennie,
 • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult,
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a jelen ajánlati felhívás 1. számú mellékletében rögzített elvégzendő munkálatokat elvégzi,
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkát a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelően végzi el,
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a hulladék gyűjtés során keletkezett szennyezéseket a gyűjtőjármű 3 méteres körzetében eltávolítja,
 • Amennyiben a teljesítés sikeressége szükségessé teszi, Ajánlattevő alvállalkozó igénybevételére jogosult, akinek munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el.

 

4.      Ajánlat benyújtásának módja, helye és ideje:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése),
 2. Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,
 3. Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló igazolás egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot, illetve egyéni vállalkozó esetében a www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalról letölthető ingyenes nyilvántartásba vételi igazolást is.

Az ajánlati dokumentációt papír alapon 1 (azaz egy) példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt borítékban/csomagban kell benyújtani. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

Az ajánlatok benyújthatóak személyesen, vagy meghatalmazott útján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata részére, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30. iroda címre.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

– Ajánlattevő nevét és címét,

– a címzett – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 1092 Budapest, Bakáts tér 14. – megjelölését,

 • a „AJÁNLAT LAKOSSÁGI VESZÉLYES HULLADÉK ÁTVÉTELÉRE, SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ELHELYEZÉSÉRE jeligét.

Az ajánlattételi dokumentum benyújtásának határideje: 2022. április 11. 10:00 óra

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2022. április 08. 12:00 óráig a barna.renata@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlattételi dokumentum  benyújtásának határidejéig – 2022. április 11. 10.00 óráig – kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra a pályázat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A benyújtási határidő elmulasztása, valamint ha Ajánlattevő a borítékon nem tünteti fel a nevét, címét, illetve a AJÁNLAT LAKOSSÁGI VESZÉLYES HULLADÉK ÁTVÉTELÉRE, SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ELHELYEZÉSÉRE” jeligét, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után továbbá, ha Ajánlattevő a jelen ajánlattételi felhívás 4. pont a)-c) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, illetve ha ajánlatát nem a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletének kitöltésével teszi meg.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

 

5.      Az ajánlat bontása bírálati szempont, értékelés, eredményhirdetés:

A beérkezett ajánlatok bontása: 2022. április 11. 11:00 óra.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

 

Az eljárás tárgyalás nélküli.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

Hiánypótlás: Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz, illetve a hiánypótlás ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja, módja: 2022. április 11. 13:00 óra. Ajánlatkérő a pályázót írásban, pályázó által megadott e-mail címen értesíti az eredményről.

 

6.        Szerződéskötés tervezett időpontja:

2022. április 19.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről Ajánlatkérő – az ajánlat elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti Ajánlattevőt.

 

7.        Egyéb információk:

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt (2. számú melléklet).

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalt feladat elvégzéséért járó vállalkozói díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

Mellékletek

 1. sz melléklet

 2. sz melléklet

 Ajánlattételi felhívás

Top