Ajánlattételi felhívás 2021. évi Ferencvárosi falinaptár nyomdai úton történő elkészítésére és szállítására

Ajánlattételi felhívás

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.3. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők részére

 

 

1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő megnevezése: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: Baranyi Krisztina polgármester

Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.

Kapcsolattartó neve, telefonszáma: Czuk Dorottya, 06-1-215-1077/414

E-mail cím: czuk.dorottya@ferencvaros.hu

 

2. Ajánlatkérés tárgya:

2021. évi Ferencvárosi falinaptár nyomdai úton történő elkészítése és Ajánlatkérő által megadott Budapest IX. kerületi címre történő szállítása az alábbi paraméterek alapján:

Paraméterek:

– mennyiség: 38.000 db

– méret: A/4 (21×29,7 cm), fekvő, alul középen lyukasztva

– kötészet: irkafűzött

– anyaga: papír, ofszet 150g/m2

– terjedelem: 28 oldal

– szín: 4+4 szín

– nyomtatás várható ideje: 2021. november 22-29. között.  

3. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Ajánlattevőnek ajánlatát vagy papír alapon, (személyesen leadva, vagy postán ajánlott küldeményként címezve) vagy e-mailen egy példányban kell benyújtania,

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevő viseli.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott vállalkozói díjon kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlati dokumentációt postán vagy személyesen 1 példányban a cégjegyzésre jogosult/jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani.

Az ajánlathoz referenciaként legalább 2 db bármilyen típusú, irkafűzött A4-es méretű, min. 16 oldalas, színes nyomtatvány benyújtása szükséges, ennek elmulasztása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

 

A borítékon fel kell tüntetni továbbá, hogy „2022. évi Ferencvárosi falinaptár készítése.

 

Az ajánlatok személyesen adhatók be a következő címre: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/27. szoba. Amennyiben postán küldi el ajánlatát, azt is erre a címre kérjük elküldeni Czuk Dorottya számára.

 

 

Az Ajánlattevő az ajánlatkéréssel kapcsolatban 2021. november 2. 10.00 óráig a czuk.dorottya@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt, vagy telefonon a fent leírt telefonszámon.

 

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2021. november 3. 10. 00 óra.

Ha postán küldi a dokumentációt, akkor 2021. november 2. 24.00 óráig fel kell adni a borítékot.

 

 

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

 

Érvénytelen az ajánlat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

 

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

4. Az ajánlat elbírálásának bírálati szempontjai:

A beérkezett ajánlatok borítékbontása: 2021. november 3. 13.00 óra

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatában megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Az eljárás tárgyalás nélküli.

 

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2021. november 3. 14.00 óra.

 

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőket elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

Ajánlatkérő kijelenti, hogy a beszerzési eljárás nyertese az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevő lesz.

5. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2021. november 4.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlat elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

6. Egyéb információk

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

A teljes kiírás és az ajánlattételi nyilatkozat itt érhető el.

 

 

Top