Ajánlattételi felhívás udvar megnevezésű ingatlanok társasházzá alakításához szükséges szintenkénti digitális alaprajzok és az ingatlanokra vonatkozó műszaki leírás elkészítésére

 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.3. pontja alapján nyílt – tárgyalás nélküli – beszerzési eljárás lefolytatására

 

 

 1. Ajánlatkérő adatai:

Név: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Székhely: 1092 Budapest IX., Bakáts tér 14.

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.2. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

 

Kapcsolattartó: Janitz Gergő, a Vagyonkezelési Iroda vezetője

Cím: 1092 Budapest, Ráday utca 26.

Tel: +36-1-215-1077/500

E-mail cím: janitz@ferencvaros.hu

 

 1. Az ajánlatkérés tárgya:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő, alábbi kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlanok társasházzá alakításához szükséges szintenkénti digitális alaprajzok és az ingatlanokra vonatkozó műszaki leírás elkészítése (8-8 példány) és azok nyilvántartásba vétel céljából az illetékes földhivatalhoz történő benyújtása:

1.) IX. ker., Balázs Béla utca 32/A.-32/B.

(helyrajzi szám: 37370)

alapterület: 1331 m2

lakás db szám: 40 db

nem lakás céljára szolgáló helyiség:    6 db

 

2.) Bp. IX. ker.,  Thaly Kálmán utca 19.– Balázs Béla utca 11-13.

(helyrajzi szám: 37706)

alapterület: 1987 m2

lakás db szám: 72 db

nem lakás céljára szolgáló helyiség: 3 db

 

Ajánlat tehető:

 • egy vagy mindkét kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan digitális alaprajzainak és az ingatlanokra vonatkozó műszaki leírások elkészítésére.

 

 1. A tevékenység ellátásával kapcsolatos követelményrendszer:
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 2. pontjában rögzített munkálatokat legkésőbb az ingatlanra vonatkozó dokumentáció átvételétől számított 180 napon belül elvégzi.
 • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a digitális alaprajzoknak meg kell felelniük a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény, valamint az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól szóló 8/2018.(VI.29.) AM rendelet előírásainak.
 • Ajánlattevő nyilatkozik, hogy rendelkezik a 8/2018. (VI.29.) AM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint meghatározott, a feladat elvégzéséhez szükséges szakképzettséggel.
 • Amennyiben a teljesítés sikeressége szükségessé teszi az Ajánlattevő alvállalkozó igénybevételére jogosult, akinek munkájáért úgy felel, mintha a feladatokat maga teljesítette volna.

 

 1. Ajánlat benyújtásának, módja, helye és ideje:

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon, egy eredeti példányban kell benyújtania, a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt, cégjelzés nélküli borítékban/csomagban, magyar nyelven.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

– az Ajánlattevő nevét és címét,

– a címzett – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodája (1092 Budapest, Ráday utca 26.) megjelölését,

– a beszerzés tárgyát:

                   „Balázs Béla utca 32/A-32/B.” (hrsz: 37370)

                   „Thaly Kálmán utca 19. – Balázs Béla utca 11-13. (hrsz: 37706)”

Az ajánlat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig, 2022. november 11-én 12 óráig. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi kockázat az Ajánlattevőt terheli.

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

1./ Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése),

2./ Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén két tanú által hitelesített magánokirat.

3./ Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, vagy a https://www.e-cegjegyzek.hu/ helyről nyomtatott példánya, egyéni vállalkozó esetében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában kezelt adatok igazolására szolgáló eredeti hatósági bizonyítványa

Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 1. számú melléklet (Ajánlattételi nyilatkozat) kitöltésével, valamint – ingatlanonként – a fent megjelölt munkák költségének egyösszegben, ………….Ft+ÁFA formátumban történő megadásával, továbbá a munkák elvégzéséhez szükséges időtartam megjelölésével kell megtennie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

 

Az ajánlattételi dokumentum benyújtásának határideje:

2022. november 11. napja 12.00 óra

Az érdeklődő gazdasági szereplő (ajánlattevő) az ajánlattételi felhívással kapcsolatban 2022. október 27-én 16.00 óráig kiegészítő tájékoztatást kérhet a vagyonkezeles@ferencvaros.hu e-mail címen.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb 2022. november 4-én 12.00 óráig elektronikus formában a vagyonkezeles@ferencvaros.hu e-mail címről küldi meg.

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást, Ajánlattevő pedig az ajánlat benyújtásának határidejéig, 2022. november 11-én 12.00 óráig kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A benyújtási határidő elmulasztása, valamint, ha az Ajánlattevő a borítékon nem tünteti fel a nevét, címét, elérhetőségét, illetve a jeligét:

                   „Balázs Béla utca 32/A-32/B.” (hrsz: 37370)

                   „Thaly Kálmán utca 19. – Balázs Béla utca 11-13. (hrsz: 37706)”

valamint, ha az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azt Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

Az ajánlati kötöttség: az ajánlat benyújtásának határidejétől számított 90 nap.

 

Az ajánlat bontása, bírálati szempontok:

 

A beérkezett ajánlatok bontására 2022. november 14-én 10:00 órakor kerül sor, közjegyző jelenlétében a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodájának (1092 Budapest, Ráday utca 26.) hivatalos helyiségében.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nyilvános, melyről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Hiánypótlás: Ajánlatkérő hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat tárgyalás nélkül, a benyújtási határidőt követő 30 napon belül elbírálja, és ez idő alatt bármikor jogosult ellenőrizni, hogy Ajánlattevő rendelkezik a 8/2018. (VI.29) AM rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint meghatározott, a feladat elvégzéséhez szükséges szakképzettséggel.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 15 nappal meghosszabbíthatja, erről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb vállalási ár. Ajánlatkérő ingatlanonként nyilvánítja nyertessé a legalacsonyabb vállalási árat ajánló Ajánlattevő(ke)t.

Egy Ajánlattevő több ingatlan vonatkozásában is nyertessé nyilvánítható, amennyiben több ingatlan vonatkozásában is a legalacsonyabb összesített vállalási árat tartalmazó ajánlatot tette.

 

 

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2022. november 28.

Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Ajánlatkérő elektronikus (e-mail) úton, írásban értesíti a nyertes ajánlattevőket.

 

 1. Nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:

az eredményhirdetést követő 15 nap.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megjelölt időpontok (eredményhirdetés, szerződéskötés) tájékoztató jellegűek, a pontos dátumról és a szerződéskötés helyszínéről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti Ajánlattevő(ke)t.

 

 1. Egyéb információk:

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt, a jelen felhívás 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalkozói díj – a földhivatali záradékkal ellátott digitális alaprajzok és a műszaki leírások átadását, és a Vagyonkezelési Iroda vezetője által kiállított teljesítés igazolást követően -, a Vállalkozó számlája ellenében kerül kifizetésre. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

Teljes kiírás

Top