Ajánlattételi felhívás 2 darab kerékpáros szervizpont telepítésére

Ajánlattételi felhívás

nem közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felkért Ajánlattevők számára

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján lefolytatott nyílt eljárás

 

1.      Ajánlatkérő adatai:

Név:                           Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Cím:                           1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója:

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.3. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó:         Barna Renáta környezetvédelmi munkatárs

Telefonszám:              +36 /1-215-1077/250. mellék

E-mail cím:                 barna.renata@ferencvaros.hu

 

2.      Az ajánlatkérés tárgya:

2 darab kerékpáros szervizpont telepítése a IX. kerületben

 

3.      A tevékenység ellátásával kapcsolatos követelményrendszer:

 • A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlattevőknek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkozniuk arról, hogy nem állnak a kizáró okok hatálya alatt.
 • Ajánlatkérő Ajánlattevők részére az ajánlat benyújtását megelőzően, előzetes egyeztetés alapján, helyszíni bejárást biztosít,
 • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy nyilatkozatát a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletének kitöltésével kell megtennie,
 • Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult,
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a jelen ajánlati felhívás 1. számú mellékletében rögzített elvégzendő munkálatokat legkésőbb április 28-ig végzi el,
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatok megkezdése előtt 3 munkanappal korábban értesíti Ajánlatkérő műszaki ellenőrét, valamint a munkálatok befejezését követően a munkálatok elvégzését készre jelenti,
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkát a vonatkozó hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelően végzi el,
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatokat I. osztályú minőségben, legjobb tudása és szakmai felkészültsége szerint végzi el, csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. osztályú anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést felhasználva,
 • Ajánlattevő elfogadja, hogy Ajánlatkérő műszaki ellenőrén keresztül ellenőrzi az ajánlattételi felhívás tárgyát képező munkálatok minőségét,
 • Ajánlatkérő kiköti, hogy a munkálatok során Ajánlattevő részére utasításokat adhat, melynek során Ajánlattevő köteles figyelmeztetni Ajánlatkérőt, ha szakszerűtlen vagy célszerűtlen utasítást ad,
 • Amennyiben a teljesítés sikeressége szükségessé teszi, Ajánlattevő alvállalkozó igénybevételére jogosult, akinek munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el,
 • Ajánlatkérő kijelenti, hogy előteljesítést elfogad.

 

4.      Ajánlat benyújtásának módja, helye és ideje:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

 1. Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése),
 2. Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személyé(ei)nek eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,
 3. Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebbi cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló igazolás egyszerű másolata. Cégkivonatként ajánlatkérő elfogadja a e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot, illetve egyéni vállalkozó esetében a www.nyilvantarto.hu/evny-lekerdezo/ oldalról letölthető ingyenes nyilvántartásba vételi igazolást is.

Az ajánlati dokumentációt elektronikus úton a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu e-mail címre, vagy papír alapon, 1 (azaz egy) példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt borítékban/csomagban kell benyújtani. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

Az ajánlatok benyújthatóak elektronikus úton vagy postai úton, személyesen vagy meghatalmazott útján a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30. iroda) címre.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

– Ajánlattevő nevét és címét,

– a címzett – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat 1092 Budapest, Bakáts tér 14. – megjelölését,

– a jeligét: a „2 DARAB KERÉKPÁROS SZERVIZPONT TELEPÍTÉSE A IX. KERÜLETBEN” .

Az ajánlattételi dokumentum benyújtásának határideje: 2022. november 30. 10:00 óra

Ajánlattevő az ajánlati felhívással kapcsolatban 2022. november 29. 14:00 óráig a barna.renata@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

Ajánlattevő az ajánlatát a benyújtásának határidejéig – 2022. november 30.  10:00 óráig –kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra a pályázat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A benyújtási határidő elmulasztása, valamint ha Ajánlattevő a borítékon nem tünteti fel a nevét, címét, illetve a „2 DARAB KERÉKPÁROS SZERVIZPONT TELEPÍTÉSE A IX. KERÜLETBEN” jeligét, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után továbbá, ha Ajánlattevő a jelen ajánlattételi felhívás 4. pont a)-c) bekezdésében foglaltaknak nem tesz eleget, illetve ha ajánlatát nem a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletének kitöltésével teszi meg.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

 

5.      Az ajánlat bontási, bírálati szempontjai:

A beérkezett ajánlat borítékbontása: 2022. november 30. 11:00 óra.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Hiánypótlás: Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz, illetve a hiánypótlás ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja, módja: 2022. november 30. 13:00 óra, a pályázó által megadott e-mail címen.

Az eljárás tárgyalás nélküli.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

 

6.        Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:

2022. december 9.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről Ajánlatkérő – az ajánlat elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti Ajánlattevőt.

 

7.        Egyéb információk:

A nyertes Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt (2. számú melléklet).

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A vállalt feladat elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést és a műszaki átadás-átvételi eljárást követően, számla alapján történik. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 Ajánlattételi felhívás

 1. sz. melléklet

 2. sz. melléklet

Top