Ajánlattételi felhívás 10 db üres ingatlan /lakás helyreállítási munkálatainak elvégzésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. 2.3. pontja alapján nyílt – tárgyalás nélküli – beszerzési eljárás lefolytatására

 

 1. Ajánlatkérő adatai:

Név: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 2.2. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

Kapcsolattartó: Puskás László irodavezető-helyettes

 1092 Budapest, Ráday utca 26. I. emelet 26.

Tel: +36-1-215-1077/534

E-mail cím: puskasl@ferencvaros.hu

 

 1. Az ajánlatkérés tárgya:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonában lévő, alábbi  10. db üres ingatlan /lakás/ helyreállítási munkálatainak elvégzése:

 

Bp. IX.

 

Ernő u.28.II.em.29.

Ferenc krt.23.IV.em.6.

Gyáli u.21-23.VIII.ép.III.em.26.

Haller u.50.III.em.32.

Haller u.52.II.em.23.

Knézits u.15.I.em.10.

Vágóhíd u.31-33.X.ép.fsz.4.

 

valamint

 

            Bp.VII.Cserhát u.13.fsz.4

            Bp.X.Doba u.5-7.V.lp.fsz.32.

            Bp.VII.Thököly u.19.III.em.20.

 

Ajánlat tehető:

 • valamennyi ingatlan/lakás,
 • egy vagy több ingatlan/lakás

helyreállítási munkálatainak elvégzésére.

 

 1. A tevékenység ellátásával kapcsolatos követelményrendszer:
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a jelen ajánlattételi felhívás 2. pontjában rögzített munkálatokat legkésőbb a munkaterület átvételétől számított 90 naptári napon belül elvégzi.
 • Ajánlatkérő vállalja, hogy a munkálatok elvégzéséhez a helyszínen térítésmentesen vizet és villamos energiát biztosít a munkálatok elvégzéséhez szükséges mértékben.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy a munkálatokat a szabványoknak és szakmai szokásoknak megfelelően végzi el.
 • Ajánlattevő a munkálatokat I. osztályú minőségben, legjobb tudása és szakmai felkészültsége szerint köteles elvégezni, csak Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró I. osztályú anyagot, szerelvényt, gépet, készüléket és berendezést használhat fel.
 • Ajánlattevő vállalja, hogy munkálatokkal okozott szennyezést folyamatosan eltávolítja, továbbá betartja az építési és bontási hulladék kezelésére vonatkozó előírásokat.
 • Ajánlattevő elfogadja, hogy Ajánlatkérő műszaki ellenőrén keresztül ellenőrzi az ajánlattételi felhívás tárgyát képező munkálatok minőségét. Ajánlatkérő kiköti, hogy a munkálatok során Ajánlattevő részére utasításokat adhat. Ajánlattevő köteles figyelmeztetni Ajánlatkérőt, ha a kivitelezés során szakszerűtlen utasítást ad.
 • Amennyiben a teljesítés sikeressége szükségessé teszi az Ajánlattevő alvállalkozó igénybevételére jogosult, akinek munkájáért úgy felel, mintha a feladatokat maga teljesítette volna.

 

 1. Ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani, a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt borítékban/csomagban, magyar nyelven.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

– az Ajánlattevő nevét és címét,

– a címzett – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodája (1092 Budapest, Ráday utca 26. I. emelet) megjelölését,

– a beszerzés tárgyát:

Üres lakás helyreállítása 2023/2.

Az ajánlat személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be az ajánlattételi határidő lejártáig, 2023.április 3.-án 10.00. óráig. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatosan felmerülő valamennyi kockázat az Ajánlattevőt terheli.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

1./ Kitöltött és cégszerűen aláírt „ajánlattételi nyilatkozat” (cégszerű aláírásnak minősül: az Ajánlattevő azon cégjegyzésre jogosult képviselőjének, vagy képviselőinek az aláírása, aki(k)nek az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolták, továbbá a cégbélyegző lenyomat, vagy a Cégkivonatban szereplő pontos cégnév – aláírás mellett/alatt/felett történő – feltüntetése),

2./ Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén két tanú által hitelesített magánokirat.

3./ Az Ajánlattevő nevére kiállított köztartozásmentes igazolás, amennyiben ajánlattevő nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (https://nav.gov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes)

4./ 1 vagy 2 db üres ingatlan /lakás/ helyreállítási munkálatainak elvégzésére történő ajánlat benyújtása esetén legalább 1 db, összesen bruttó 5 MFt értékű,

3 vagy 4 db üres ingatlan /lakás/ helyreállítási munkálatainak elvégzésére történő ajánlat benyújtása esetén legalább 1 vagy 2 db, összesen bruttó 10 MFt értékű,

5 vagy több db üres ingatlan /lakás/ helyreállítási munkálatainak elvégzésére történő ajánlat benyújtása esetén legalább 3 db, összesen bruttó 15 MFt értékű,

jelen ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben elvégzett lakás vagy helyiség helyreállítási vagy felújítási munkára vonatkozó referenciát tartalmazó nyilatkozat (’Nyilatkozat referenciákról’ nyomtatványon – 3. számú melléklet)

Ajánlattevőnek ajánlattételi nyilatkozatát az 1. számú melléklet (Ajánlattételi nyilatkozat) és az árazott költségvetés kitöltésével, kell megtennie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott költségeken kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlattételi dokumentum benyújtásának határideje: 2023.április 3.-án. 10.00. óra

 

Az érdeklődő gazdasági szereplő (ajánlattevő) az ajánlattételi felhívással kapcsolatban 2023.március 30.-án 10.00. óráig kiegészítő tájékoztatást kérhet a puskasl@ferencvaros.hu e-mail címen.

Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást legkésőbb 2023.március 31.-én. 12.00 óráig elektronikus formában a puskasl@ferencvaros.hu e-mail címről küldi meg.

Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást, Ajánlattevő pedig az ajánlatát a benyújtásának határidejéig, 2023.április 3.-án 10.00 óráig kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A benyújtási határidő elmulasztása, valamint ha az Ajánlattevő a borítékon nem tünteti fel az Üres lakás helyreállítása 2023/2.” jeligét, valamint ha az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott feltételeknek, az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azt Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

Az ajánlati kötöttség: 30 nap.

 

Az ajánlat bontása, bírálati szempontok:

A beérkezett ajánlatok bontására 2023.április 3.-án 10.15 órakor kerül sor, közjegyző jelenlétében a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodájának (1092 Budapest, Ráday utca 26.) hivatalos helyiségében.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nyilvános, melyről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelennek nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Hiánypótlás: Ajánlatkérő hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Hiánypótlás szükségessége esetén Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának napján elektronikus úton hiánypótlási felhívást küld Ajánlattevő részére. A hiánypótlás határideje: 2023. április 4.-én 12:00 óra. Hiánypótlás keretében a dokumentumokat személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani egy eredeti és egy másolati példányban a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírva, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt borítékban/csomagban, magyar nyelven.

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni:

– az Ajánlattevő nevét és címét,

– a címzett – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Irodája (1092 Budapest, Ráday utca 26. I. emelet) megjelölését,

– a beszerzés tárgyát:

„Hiánypótlás – Üres lakás helyreállítása 2023/1.” jeligét.

A hiánypótlás során nem módosítható a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott ajánlat.

Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat tárgyalás nélkül, a benyújtási határidőt követő 30 napon belül elbírálja. Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 15 nappal meghosszabbíthatja, mely esetben az ajánlati kötöttség ideje is meghosszabbodik, erről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: legalacsonyabb vállalási ár. Ajánlatkérő ingatlanonként/lakásonként nyilvánítja nyertessé a legalacsonyabb vállalási árat ajánló Ajánlattevő(ke)t.

Egy Ajánlattevő több ingatlanon/lakás vonatkozásában is nyertessé nyilvánítható, amennyiben több ingatlanon/lakás vonatkozásában is a legalacsonyabb vállalási árat tartalmazó ajánlatot tette.

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja:

2023.április 5.  12.00 óra. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Ajánlatkérő elektronikus (e-mail) úton, írásban értesíti a nyertes ajánlattevőket.

 

 1. Ajánlattevővel a szerződéskötés tervezett időpontja:

az eredményhirdetést követő 15 nap.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a megjelölt időpontok  (eredményhirdetés, szerződéskötés) tájékoztató jellegűek, a pontos dátumról és a szerződéskötés helyszínéről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti Ajánlattevő(ke)t.

 

 1. Egyéb információk:

Ajánlatkérő vállalja, hogy Ajánlattevő kérésére 2023.március 20.-án  08:00 órától 2023. április 3.-án 10:00. óráig, előzetes bejelentkezés alapján (Puskás László, tel: 06 302033189) másolatban átadja a jelen felhívás tárgyában meghatározott ingatlan (lakás) vázlatrajzát, műszaki leírását, valamint árazatlan költségvetését.

 

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt, a jelen felhívás 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

 

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A munkálatok elvégzéséért járó vállalkozói díj kifizetése az igazolt teljesítést és a műszaki átadás-átvételt követően, számla alapján történik. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.

 

A teljes kiírás és a nyilatkozatok itt érhetőek el.

Top