Ajánlatkérés tárgya: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára citylight plakátok nyomtatása

Ajánlatkérés

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő beszerzés nyílt eljárásban, ajánlattételre felkért Ajánlattevő részére.

 

1.      Ajánlatkérő adatai:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1 pontja alapján

Baranyi Krisztina polgármester

 

 

Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.

Kapcsolattartó neve, telefonszáma: Frindt Julia, +36-1-217-8089/414

E-mail cím: frindt.julia@ferencvaros.hu

 

1.2. Ajánlatkérés tárgya

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára citylight plakátok nyomtatása az alábbiak szerint:

 

– 13 db citylight plakát, 13 db különböző képpel

– Felbontás: 100 DPI

– Méret: 1:1 méretarány (118,5 x 175 cm)- Formátumok: TIFF vagy PDF

– Színrendszer: CMYK

 

2. Az ajánlathoz benyújtandó dokumentumok

  • Cégjegyzésre jogosult aláírásai címpéldánya
  • Nyilatkozat referenciákról (lásd. 2. számú melléklet)

3. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy példányban kell benyújtani.

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott vállalkozási díjon kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

 

Az ajánlati dokumentációt 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani.

 

Kérjük, hogy az ajánlathoz referenciaként adjanak meg az elmúlt 3 év során történt munkáik közül min. 3 db-ot, melyeket magyar vagy nemzetközi cégek számára teljesítettek (bővebben lásd 2. számú melléklet).

 

A borítékon fel kell tüntetni, hogy „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára citylight plakátok nyomtatása”.

Az ajánlatok személyesen adhatók be, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30/A szoba.

 

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2021. szeptember 30. 12:00 óra.

 

Az Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2021. szeptember 29. 14:00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban az frindt.julia@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.

 

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

 

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

4. Az ajánlatok bírálati szempontjai:

 

A beérkezett ajánlatok borítékbontása: 2021. szeptember 30. 14:00 óra

 

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2021. szeptember 30. 15:00 óra.

 

 

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

5. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2021. október 1.

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.

6. Egyéb információk

 

Ajánlatkérő a citylight plakátokon szereplő képeket 2021. november 12-éig eljuttatja a nyertes ajánlattevő részére.

Ajánlattevővel Ajánlatkérő vállalkozási szerződést köt.

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla beérkezését követő 30 napon belül.

A nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy 2021. november 30. napjáig a plakátokat kinyomtatja, és kiszállítja a szerződésben foglalt címre.

 

 

Budapest, 2021. szeptember 15.

 

 

Baranyi Krisztina
polgármester

 

 

1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

 

Alulírott, …………………………………, mint a(z) ……………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára citylight plakátok nyomtatása tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként

n y i l a t k o z o m,

  • hogy miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentáció) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és elfogadjuk és a felhívás (és dokumentáció) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron;

 

  • nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a dokumentációban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;

 

  • nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentációban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;

 

  • az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük;

 

  • kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;

 

  • a megpályázott munkára megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk;

 

  • az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:

 

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

  • az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

 

Céginformáció:

 

A cég teljes neve
A cég rövidített neve, ha van ilyen
Cégjegyzékszáma
Adószám illetve adóazonosító jel
Pénzforgalmi jelzőszáma
Székhely
Irányítószám, település
Utca, házszám
Honlap
Postacím (ha nem azonos a székhellyel)
Irányítószám település
Utca, házszám
Postafiók
Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)
Név, beosztása
Telefon
Mobil
Fax
E-mail
Az eljárásban kapcsolattartó személy
Név, beosztása
Telefon
Mobil
E-mail
Céges személyi és szakmai háttér adatai
Cég alkalmazottak száma (összesen /ebből felsőfokú végzettségű)
Szerződéses külső szakértői kapcsolatok (személyek) száma
Az ajánlatkérés tárgyának megfelelő referenciák

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként – az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként – az Ajánlatkérővel megkötjük a Vállalkozói szerződést, és a beszerzés tárgyát képező feladatot és tevékenységeket az alábbi táblázatban szereplő díj ellenében elvégezzük:

 

Adatok forintban:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára citylight plakátok nyomtatása jelen ajánlatkérés 1.2-es pontjában megadott paraméterek szerint
Nettó ár (Ft) 1 db citylight plakát nyomtatására:
Bruttó ár (Ft)/1 db citylight plakát nyomtatására:
Nettó ár (Ft) összesen:
Bruttó ár (Ft) összesen:

 

Budapest, ………………………………………

 

                                                                                                 …………………………………

                                                                                                  Ajánlattevő cégszerű aláírása

 

 

 

 

 

 

2. számú melléklet

 

NYILATKOZAT REFERENCIÁKRÓL

 

Alulírott, ……………………………………, mint a(z) ……………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kiírt „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata számára általános közvélemény-kutatás készítése” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

 

n y i l a t k o z o m,

 

hogy rendelkezem legalább …. db, a beszerzés tárgya szerinti referenciával, melynek adatait az alábbiakban közlöm:

 

Szerződést kötő másik fél neve, címe  

Szerződés tárgya

 

Szerződés időtartama

Referenciaszemély megnevezése, elérhetősége (telefon)

 

 

Budapest, …………………………

 

 

………………………………………

Ajánlattevő cégszerű aláírása

 

 

Ajánlattételi_felhívás_citylight_2021_

Top