Ajánlatkérés a Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységével összefüggő maximum 5 perces videó dokumentációk készítése

Ajánlatkérés

az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 3. pontjában szereplő beszerzés nyílt, tárgyalás nélküli eljárásban.

1. Ajánlatkérő adatai:

Az ajánlatkérő Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 3. pontja alapján Baranyi Krisztina polgármester

 

Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.

Kapcsolattartó neve, telefonszáma: Czuk Dorottya, 06/1-215-1077/ 258 mellék

E-mail cím:  czuk.dorottya@ferencvaros.hu,

 

2. Az ajánlatkérés tárgya:

a Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységével összefüggő maximum 5 perces videó dokumentációk készítése az alábbiak szerint:

Maximum havi 3 db tájékoztató anyag készítése a Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységéről és az ezzel kapcsolatos közügyekről, eseményekről, beruházásokról. A kerületben zajló döntés-előkészítő folyamatok, a kerületet érintő kormányzati vagy önkormányzati döntések, a testületi ülések témáinak, előterjesztéseinek megismertetése. A videókat megvágva, feliratozva, a helyi TV és a kerület FB oldala számára alkalmas formátumban, (MP4, move 1920X1080) felbontásban kell elkészíteni.

A forgatások minden alkalommal maximum 4 órát tartanak. Minden ehhez szükséges anyagot és technikai felszerelést a vállalkozónak kell biztosítania. A forgatások minden alkalommal kizárólag a IX. kerületben történnek, külső (szabadtéri), illetve belső helyszíneken. Megrendelő az elkészített anyagokat előzetes megbeszélés szerint zenei aláfestéssel és rövid animációval is kérheti. Az árajánlatot ennek ismeretében kérjük megadni.

3. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Ajánlattevőnek ajánlatát, az ajánlati dokumentációt 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva kell benyújtani postán, személyesen vagy emailben.

Amennyiben emailben nyújtja be a pályázatot, az ajánlatkérőlapot cégszerűen aláírva és beszkennelve kérjük eljuttatni a czuk.dorottya@ferencvaros.hu és a frindt.Julia@ferencvaros.hu email címre.  Kérjük, hogy az email dokumentumaikat jelszóval lássák el, és ezt a jelszót az email törzs szövegében adják meg. Az így benyújtott ajánlatokat Ajánlatkérő a borítékbontáskor nyitja ki a jelszóval.

Amennyiben Ajánlattevő postán vagy személyesen nyújtja be ajánlatát, azt nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani.

A borítékon fel kell tüntetni a következőt: „A Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységével összefüggő videó dokumentáció készítése”.

Az ajánlatok személyesen és postán történő benyújtásakor a cím egyaránt:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám, I/34-as szoba, Czuk Dorottya.

Kérjük, hogy az ajánlathoz referenciaként adják meg 5 db, maximum 5 perces, Ajánlattevő által készített, kész videó anyag online elérhetőségét.

 

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2023. március 27.  9.00 óra.

 

Ajánlattevő az ajánlatkérés beérkezésétől kezdődően 2023. március 23. 9.00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban az czuk.dorottya@ferencvaros.hu és a czukdorottya@gmail.com e-mail címen kérhet információt.

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.

Érvénytelen az ajánlat, ha a hiánypótlásra felszólító tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek, valamint ha az ajánlat a bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett. Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azokat Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

4. Az ajánlatok bírálati szempontja: Ajánlatkérő az összességében legkedvezőbb ajánlatot tekinti nyertesnek.

 Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.

Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott vállalkozási díjon kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

A beérkezett ajánlatok borítékbontása: 2023. március 27. 10.00 órakor történik

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.

Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az pályázata érvénytelenségét vonja maga után.

 

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2023. március 27. 14.00 óra.

 

Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

5. A nyertes Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja: 2023. március 28.

 

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes ajánlattevőt.

Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt vállalkozási szerződést, melynek tervezete a jelen ajánlattételi felhívás melléklete.

6. Egyéb információk

Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla beérkezését követő 30 napon belül.

 

A vállalkozási szerződés határozott idejű, a vállalkozási szerződés a 2023. április 1 – 2023. december 31. napjáig tartó időtartamra jön létre.

Budapest, 2023. március 8.

 

Baranyi Krisztina

polgármester

 

 

 1. számú melléklet

 

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

 

Alulírott, …………………………………, mint a(z) ……………………………………………… cégjegyzésre jogosult képviselője, a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat mint Ajánlatkérő által kiírt „A Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységével összefüggő maximum 5 perces videó dokumentációk és fotók készítése” tárgyú beszerzési eljárás Ajánlattevőjeként

n y i l a t k o z o m,

  • hogy miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentáció) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és elfogadjuk és a felhívás (és dokumentáció) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron;

 

  • nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a dokumentációban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;

 

  • nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentációban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;

 

  • az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük;

 

  • kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;

 

  • a megpályázott munkára megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk;

 

  • az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:
  1. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
  2. tevékenységét felfüggesztette vagy tevékenységét felfüggesztették;
  3. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, és a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól még nem mentesült; vagy tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, s az eltiltás ideje alatt áll, vagy az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;
  4. közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, s az eltiltás ideje alatt áll;
  5. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének – a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján – nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
  6. korábbi – három évnél nem régebben lezárult – közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, s a jogerősen megállapított időtartam még nem ért véget;
  • az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

 

Céginformáció:

 

A cég teljes neve
A cég rövidített neve, ha van ilyen
Cégjegyzékszáma
Adószám illetve adóazonosító jel
Pénzforgalmi jelzőszáma

Székhely

Irányítószám, település
Utca, házszám
Honlap

Postacím (ha nem azonos a székhellyel)

Irányítószám település
Utca, házszám
Postafiók

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)

Név, beosztása
Telefon
Mobil
Fax
E-mail

Az eljárásban kapcsolattartó személy

Név, beosztása
Telefon
Mobil
E-mail

Céges személyi és szakmai háttér adatai

Cég alkalmazottak száma (összesen /ebből felsőfokú végzettségű)
Szerződéses külső szakértői kapcsolatok (személyek) száma
Az ajánlatkérés tárgyának megfelelő referenciák

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként – az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként – az Ajánlatkérővel megkötjük a Vállalkozói szerződést, és a beszerzés tárgyát képező feladatot és tevékenységeket az alábbi táblázatban szereplő díj ellenében elvégezzük:

Adatok forintban:

 

 

A Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységével összefüggő maximum 5 perces videó dokumentációk és fotók készítése meghatározott idő intervallumban az alábbiak szerint:

 

–  1 db maximum 5 perces videó gyártása (rögzítés, vágás, feliratozás,  a kívánt formátumban)/

 

 

 

 

Vállalkozói díj mindösszesen

nettó ár

(Ft)

 

A Ferencvárosi Önkormányzat tevékenységével összefüggő maximum 5 perces videó dokumentációk és fotók készítése meghatározott idő intervallumban az alábbiak szerint:

 

-1 db maximum 5 perces videó gyártása (rögzítés, vágás, feliratozás,  a kívánt formátumban)/

 

 

 

 

     Vállalkozói díj mindösszesen

bruttó ár

(Ft)

 

 

 

 

 

 

 

Budapest, ………………………………………

 

……………

Ajánlattevő cégszerű aláírás

Ajánlatkérés

Videodokumentáció az önkormányzat tevékenységéről_2023_vállalkozói szerződéstervezet

 

Top