Ajánlattételi felhívás Információbiztonsági Felelős („IBF”) feladatok elvégzésére

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

 

az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI.20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (továbbiakban Beszerzési szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban pályázó Ajánlattevő részére

 

 1. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1. pontja alapján

Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Kapcsolattartó:

Jegyzői kabinet Informatikai csoport részéről:

Csendes Sándor informatikai csoportvezető

Cím: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Tel.: 06-1 215-1077/229

Mobil: +36 70 3184347

E-mail: csendes.sandor@ferencvaros.hu

 

 1. A beszerzés tárgya:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal számára, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. L. tv. alapján Információbiztonsági Felelős („IBF”) feladatok elvégzése.

 1. A beszerzés tárgyára vonatkozó követelményrendszer:
  • Információbiztonsági átvizsgálás

Ajánlattevő vállalja az információbiztonság aktuális állapotának felmérését, így az erre vonatkozó szabályozást, és a kapcsolódó folyamatokat, átvizsgálja a szükséges dokumentációt (IBSZ, BCP, DRP, stb..), ha hiányosságot talál, munkatervet készít azok megszüntetésére.

 • Információbiztonsági oktatás

Ajánlattevő vállalja a  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatra és Polgármesteri Hivatalra szabott IT biztonságtudatossági oktatási dokumentáció elkészítését és annak Megrendelő helyszínén történő oktatását vezetők, illetve dolgozók számára.

 • Információbiztonsági Felelős (IBF) feladatok ellátása

Ajánlattévő vállalja, hogy ellátja Ajánlatkérő számára az információbiztonsági felelős feladatokat 2023. június 15. napjától 24 hónap időtartamra, a 2. sz. melléklet szerint havonta 8 munkaórában, és biztosítja a heti 5×8 óra rendelkezésre állást.

 

 

 1. Ajánlat tartalma, benyújtásának helye, módja és ideje:

 

 • Kitöltött és cégszerűen aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat” (1. sz. melléklet) és az aláírási címpéldányát az ajánlathoz csatolni.
 • Az ajánlati dokumentációt 1 példányban, a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott 1 db zárt borítékban kell benyújtani.
 • Az ajánlatot tartalmazó zárt borítékra az Ajánlattevő nevének és címének, a címzettnek – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. – a megjelölése mellett, jól olvashatóan rá kell írni a Ajánlattételi felhívás – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal számára Információbiztonsági feladatok ellátása (IBF). – jeligét.
 • Az ajánlat benyújtható személyesen vagy postai úton.
  • Személyesen történő benyújtás esetén a leadás helye: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, 1092 Budapest, Bakáts tér 14., I. emelet 28. Jegyzői kabinet Informatikai csoport.
  • A postán feladott, egyéb módon (kézbesítővel, futárral, stb.) küldött ajánlatokat  Ajánlatkérő csak akkor tekinti az ajánlattételi határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos küldemény elvesztéséből eredő kockázat Ajánlattevőt terheli.
 • Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.
  • Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: június 05. 12:00 óra
 • Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2023. június 02. 12:00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban a sandor@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.
 • Ajánlattevő az ajánlatát a pályázat benyújtásának határidejéig bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 • A benyújtási határidő be nem tartása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.
 1. Ajánlat bontása
  • Az ajánlat bontásának időpontja: június 05. 13:00 óra. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Ajánlatkérő az elkésett ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.
  • Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, a pályázatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után
 2. Bírálati szempont, értékelése és eredményhirdetés
  • Ajánlatkérő az ajánlat elbírálásakor az Ajánlattevő ajánlattételi nyilatkozatában megadott nettó ajánlati árateszi figyelembe. Ajánlatkérő az ajánlatot tárgyalás nélkül bírálja el. Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.
  • Ajánlatkérő az elbírálás határidejét indokolás nélkül meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőt írásban tájékoztatni köteles.
  • Az eredményhirdetés tervezett időpontja: június 05. 16:00 óra. Ajánlatkérő az eredményhirdetés tervezett határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül legfeljebb 3 munkanappal meghosszabbíthatja, mely tényről Ajánlattevőt írásban értesíti.

Ajánlatkérő Ajánlattevőt írásban értesíti az eredményről.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2023. június

 

 • Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy a szerződéskötésként megjelölt időpont tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és helyszínről Ajánlatkérő írásban értesíti Ajánlattevőt.

 

 1. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei

Szolgáltatási szerződés, melynek tervezete jelen felhívás része.

 

 

A teljes pályázati kíírás innen letölthető: ajánlattételi felhívás 
Az ajánlattételi nyilatkozat szerkeszthető formában innen tölthető le.

 

Budapest, 2023. május 22.

 

Baloghné Dr. Nagy Edit s.k
címzetes főjegyző

 

 

 

 

 

 

Top