Pályázati felhívás – Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonában lévő 8 db üres lakás bérleti jogának megszerzésére a lakbér költségelven történő megállapításával

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS

 

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, mint Kiíró (továbbiakban Kiíró) a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság GKB 123/2022. (V.25.) számú határozata alapján, nyilvános pályázatot hirdet 30 év alatti pályakezdő fiatalok részére gyermekkel költöző és gyermek nélkül költöző kategóriákban az önkormányzat tulajdonában lévő 8 db üres lakás bérleti jogának megszerzésére a lakbér költségelven történő megállapításával.

 

JELEN PÁLYÁZAT VONATKOZÁSÁBAN GYERMEKNEK SZÁMÍT AZ A SZEMÉLY, AKI UTÁN A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE A CSALÁDI PÓTLÉKOT FOLYÓSÍTJÁK.

 

I.              A bérbeadásra meghirdetett lakások jellemzői

 

 1. Kiíró a lakásokat jelenlegi – használatra alkalmas, beköltözhető – műszaki állapotukban adja bérbe. A bérleti jogviszony időtartama alatt a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek (konyhai tűzhely, csaptelepek, WC tartály stb.) karbantartása, felújítása, pótlása és cseréje a bérlő kötelezettsége. Kiíró az ezekkel kapcsolatban felmerülő költségeket nem téríti meg.
 1. A bérlőnek a közüzemi szolgáltatások biztosítására, az ezek fogyasztását mérő mérőórákra (villanyóra, gázóra) a közüzemi szolgáltatókkal külön szerződést kell kötnie. Az ezzel járó átírási költségeket a Kiíró nem téríti meg. Abban az esetben, ha a házban házközponti fűtés működik és a meleg vizet központi kazán biztosítja, bérlő ezek díját a FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (továbbiakban FEV IX. Zrt.), társasházban található bérlemények esetében a közös képviselő által megküldött számla alapján köteles megfizetni.
 2. A havi lakbér összege a víz- és csatornadíjat nem tartalmazza, azokat a szolgáltató külön számlázza ki a bérlőnek, amennyiben a lakásban található vagy a bérlő által saját költségen kialakításra kerülő vízóra vonatkozásában a szolgáltatóval szerződést köt. Szerződés hiányában a bérlő Kiíró 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Lakásrendelet) 4. sz. melléklete szerinti átalánydíjat köteles fizetni Kiíró részére.
 3. A havi lakbér a lakás bérleti értékének 6 ezreléke.

 

 

II.           A bérleti szerződéssel együtt járó jogok, illetve kötelezettségek
 1. A pályázati nyertessel a lakásbérleti szerződés 5 év határozott időre kerül megkötésre. A bérleti szerződés lejártakor – amennyiben bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok – a bérleti jogviszony a bérlő kérelmére piaci alapon folytatható a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján.
 2. A Lakásrendelet 2. § (5) bekezdésben szereplő bérlői kötelezettségek megszegése esetén a lakásra kötött bérleti szerződést a Bérbeadó felmondja, és a bérlő köteles a lakást rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Bérbeadónak visszaadni, továbbá a bérleményből hatóságilag kijelentkezni.

Bérbeadó, ha a bérlő az írásbeli felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget, a bérleti szerződést – cserelakás biztosítása nélkül – az alábbi esetekben felmondhatja:

 1. a bérlő a bérleti és közműdíjakat a fizetésre megállapított időpontig nem fizeti meg,
 2. a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a lakókkal szemben Budapest Főváros IX kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (IV.28.) rendeletében foglaltakkal ellentétes magatartást tanúsítanak,
 3. a bérlő vagy a vele együttlakó személyek a bérleményt, a közös használatra szolgáló helyiséget, illetőleg területet rongálják vagy a rendeltetésükkel ellentétesen használják,
 4. a bérlő a lakást életvitelszerűen nem lakja, illetve két hónapot meghaladó távollétének bejelentését nem menthető okból elmulasztja,
 5. a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb kötelezettségét nem teljesíti.
 6. A pályázat nyertesével a szerződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül meg kell kötni. A szerződéskötés – nyertes pályázónak felróható – meghiúsulása esetén a sorrend szerinti következő pályázóval lehet szerződést kötni.
 7. A lakások visszaadása esetén pénzbeli vagy egyéb térítés nem fizethető.
 8. A lakásokat a bérlők nem vásárolhatják meg.

 

A lakásbérleti jogviszonnyal kapcsolatos további jogokat és kötelezettségeket a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza. A rendelet letölthető erről az oldalról.

 

III.        A pályázaton részt vehet:

 

 1. aki a pályázat benyújtási határidejének napjáig még nem töltötte be a 30. életévét, és
 2. aki
 • a pályázat benyújtási határidejének napjáig legalább 3 év igazolt foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik, VAGY
 • a pályázat benyújtási határidejének napjáig legalább összesen 3 év foglalkoztatási és felsőfokú hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, melyből legalább 1 év foglalkoztatási jogviszonynak kell lennie (egyidőben fennálló foglalkoztatási és hallgatói jogviszony esetében a pályázat elbírálásánál csak az egyik vehető figyelembe)
 1. aki vagy akik 1 főre jutó nettó havi jövedelme nem haladja meg a 250.000,-Ft-ot (a pályázó által a pályázati jelentkezési lapon megjelölt együtt költöző személyek figyelembe vételével), és
 2. aki vállalja:
 3. a megnyert bérlakás mindenkori bérleti értéke 6 ezrelékének megfelelő bérleti díj megfizetését, és
 4. aki vállalja az évenkénti bérleti díjemelésből eredő bérkülönbözet és a Lakásrendelet 17. § (4) bekezdése szerinti közmű díjnak megfizetését, és
 5. a lakás, illetve berendezéseinek karbantartását, felújítását, pótlását és cseréjét, a használatba vételhez esetlegesen szükséges költségeket.

 

IV.        A pályázaton nem vehet részt:
 • aki vagy a vele együtt költöző személy a főváros területén önkormányzati lakásbérlettel, bérlőtársi jogviszonnyal rendelkezik, illetve tulajdonában, haszonélvezetében lakás van, vagy
 • aki vagy a vele együttköltöző személy korábban bérelt, Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati bérlakás kiürítése iránt 5 éven belül eljárás indult, vagy
 • aki vagy a vele együttköltöző személy korábbi ferencvárosi önkormányzati bérlakásra fennálló bérleti jogviszonyát a lakóépület bontása vagy felújítása miatti kihelyezés során pénzbeli térítés ellenében szüntette meg (a pénzbeli térítést biztosító megállapodás megkötésétől számított 10 évig vehető figyelembe) vagy
 • aki vagy a vele együttköltöző személy korábbi ferencvárosi önkormányzati lakását megvásárolta.

 

A pályázó a pályázatát a pályázati eljárás bármely szakaszában írásban tett nyilatkozatával visszavonhatja.

 

A pályázat kiírásának időpontja:    2022. június 1.

A lakások megtekintése:         A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

 

A pályázat benyújtásának módja:

1.) papír alapon:

ZÁRT BORÍTÉKBAN, melyre a „Költségelvű pályázat” jeligét rá kell írni (a zárt borítékra a jeligén kívül semmi egyéb, a pályázó azonosítására alkalmas szöveg nem írható rá!)

A pályázat benyújtásának helye: Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoport (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől)

A papír alapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

(A nyomtatvány a pályázott lakás címét, a pályázó személyes adatait, továbbá a pályázó nyilatkozatát tartalmazza arról, hogy a pályázat feltételeit elfogadja, és a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul)

VAGY

2.) elektronikus úton:

a jelentkezési lapot az alábbi webes felületen kell kitölteni

https://www.ferencvaros.hu

 • A kitöltött és aláírt nyilatkozatot a pályázati ürlapon keresztül kell feltölteni.

A pályázat benyújtásának határideje:      2022. június 22.   16 óra

A pályázat benyújtásakor minden pályázat regisztrációs számot kap.

 

Együtt költöző személyek 

A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendelet alapján a bérlő a lakásba az alábbi személyeket fogadhatja be:

 1. a) bérbeadó hozzájárulása nélkül: szülő, házastárs, gyermek, befogadott gyermek gyermeke,
 2. b) bérbeadó hozzájárulásával: testvér, élettárs és nem befogadott gyermektől származó unoka, amennyiben a lakószoba egy főre jutó alapterülete nem lesz 6 m2-nél kisebb.

 

A pályázati anyag (pályázati feltételeket tartalmazó tájékoztató, jelentkezési lap) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi csoportjánál (1092 Bp., Ráday u. 26. – bejárat a Köztelek utca felől az ügyfélfogadás rendje: hétfőn: 13.00-tól 17.30 óráig; szerdán: 08.00-tól 16.00 óráig; pénteken: 08.00-tól 12.00 óráig) vehető át.

 

A jelentkezési lap és a pályázati dokumentáció ingyenes, letölthető innen:

www.ferencvaros.hu

 

A pályázat bontásának ideje:            2022. június 23.      9 óra

A pályázat bontásának helye:           Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (1092 Bp., Bakáts tér 14.)

 1. emeleti Tanácsterem

 

V.           Megpályázható LAKÁSOK KATEGÓRIÁNKÉNT:

A pályázó a jelenlegi élethelyzetének megfelelő kategóriában /gyermekkel vagy gyermek nélkül költöző/ a formanyomtatvány kitöltésével több lakás bérleti jogának megszerzésére is benyújthatja a jelentkezését.

 1. kategória – gyermekkel költöző pályázók (2 szobás lakások)
 • Tűzoltó u. 33/A. tetőtér 32.
 • Balázs B. u. 25. tetőtér 27.
 • Balázs B. u. 25. II. 20.
 • Balázs B. u. 25. I. 16.

 

JELEN PÁLYÁZAT VONATKOZÁSÁBAN GYERMEKNEK SZÁMÍT AZ A SZEMÉLY, AKI UTÁN A PÁLYÁZÓ RÉSZÉRE A CSALÁDI PÓTLÉKOT FOLYÓSÍTJÁK.

 

 1. kategória – gyermek nélkül költöző pályázók (1 szobás lakások)
 • Balázs B. u. 13. tetőtér 38.
 • Balázs B. u. 13. I. 14.
 • Balázs B. u. 13. II. 18.
 • Balázs B. u. 13. tetőtér 35.

 

A pályázók az adott kategóriában meghirdetett lakásokat a pályázati felhívás mellékletét képező táblázatban megjelölt időpontokban tekinthetik meg.

 

VI.        A PÁLYÁZATOK FELBONTÁSA

A zárt borítékokban beérkező, valamint a webes felületen benyújtott pályázatok felnyitására – közjegyző jelenlétében – 2022. június 23. 9 órakor a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (Bp., IX., Bakáts tér 14. – II. emeleti tanácsterem) kerül sor.

VII.     A pályázatok értékelésének szempontjai
 • Ferencvárosi kötődés (1-5 pont)

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően megszakítás nélkül, bejelentett lakcímmel Ferencvárosban lakott, e körben a pályázó annyi plusz pontot kap, ahány naptári év helyben lakást (bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely) igazol. Az így kapható pontszám legfeljebb 5 pont.

 • Munkahely (3 pont)

A pályázó, vagy a vele együtt költöző személy Ferencvárosban dolgozik

Gyermekes pályázók esetében a felsoroltakon túlmenően

 • Pályázó gyermeke IX. kerületi bölcsődei ellátást biztosító intézménybe jár, vagy IX. kerületi köznevelési intézményben jogviszonnyal rendelkezik (10 pont)
 • Ha a pályázó egyedül neveli gyermekét (5 pont)

 

 • A pályázatok értékelése
 • Kiíró a beérkezett pályázatokat azok bontásától számított 10 naptári napon belül megvizsgálja.
 • A Kiíró a pályázati dokumentációban igényelt iratokon és adatokon túlmenően is jogosult megvizsgálni a pályázók alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is ellenőrizheti.
 • A pályázatok elbírálása során a Kiíró írásban felvilágosítást kérhet a pályázótól a pályázatban foglaltak pontosítása, tisztázása érdekében.
 • Kiíró a VII. pontban meghatározott, és a pályázó által benyújtott jelentkezési lapon feltüntetett adatok áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat.
 • A Kiíró a pályázati dokumentációban meghatározott értékelési szempontok alapján értékeli és rangsorolja a pályázatokat. A pályázat nyertese az, aki a pályázati dokumentációban rögzített feltételek teljesítése mellett a meghatározott értékelési szempontok alapján a legjobb pályázatot adta.

 

 1. Kiíró a pályázatok vizsgálatát követően hirdetmény útján, a regisztrációs számra hivatkozással hívja fel a kategóriánként legtöbb pontot elérő pályázókat a szükséges igazolások csatolására, melyek az alábbiak:
 • VII.1. pontra vonatkozóan (Ferencvárosi kötődés): Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított 30 napnál nem régebbi, lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány eredeti példánya,
 • VII.2. pontra vonatkozóan (munkahely/keresőképesség): a pályázó és a vele együtt költöző személy/ek munkáltatója által kiállított 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás eredeti példánya – mely tartalmazza a munkavégzés helyét –, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás arra vonatkozóan, hogy a munkáltató a munkavállaló után fizetendő közterheket megfizette,
 • VII.3. pontra vonatkozóan: a IX. kerületi bölcsődei ellátást biztosító intézmény, vagy IX. kerületi köznevelési intézmény által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás
 • VII.4. pontra vonatkozóan: a családi pótlék megállapítására vonatkozó határozat, valamint a folyósított összeget tartalmazó utolsó bankszámlakivonat vagy postai készpénzátvételi szelvény
 • a pályázó és a vele együtt költöző személyek közötti rokoni kapcsolat igazolására szolgáló okiratok (születési anyakönyvi kivonat) másolatban,
 • a pályázati jelentkezési lap mellékletét képező vagyon- és jövedelemnyilatkozatban megjelölt jövedelmekre vonatkozó eredeti igazolások (munkabér, családi pótlék, nyugdíj stb.).
 • adóigazolás

(helyi adók vonatkozásában a pályázó állandó bejelentett lakcíme szerint illetékes önkormányzat adóirodája által kiállított igazolás, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított igazolás a közterhek megfizetésére vonatkozóan)

 • munkáltatói igazolás

(a pályázó, valamint a vele együttköltöző személyek munkáltatója által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolás a munkaviszonyról és a jövedelemről)

 

 1. A szükséges igazolások csatolására vonatkozó felhívás átvételére 2022. július 4. és 2022. július 6. napja között (8-16 óráig), kizárólag személyesen vagy meghatalmazott útján van lehetőség.
 2. A szükséges igazolások benyújtására a felhívás alapján július 7. és 2022. július 22. napja között (ügyfélfogadási időben, hétfőn: 13-17.30, szerdán: 8-16, pénteken 8-12 óráig), kizárólag személyesen, vagy meghatalmazott útján van lehetőség!

 

Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy a szükséges igazolások csatolására vonatkozó felhívások személyes átvételének elmulasztása a pályázónak felróható ok, ezért a Kiíró az igazolások benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követően a pályázatokat a benyújtott iratok alapján bírálja el.

A lakásokra vonatkozó nyertesek megállapítására a lakások meghirdetésének sorrendjében kerül sor.

A Lakástörvény 3. § (2) bekezdése, valamint a Lakásrendelet 2.§ (5) bekezdés d) pontja szerint a bérlő a lakásbérleti szerződés fennállása alatt köteles életvitelszerűen a lakásban lakni, ezért a pályázat során csak egy lakás bérleti jogát nyerheti meg! Amennyiben a pályázó a jelenlegi élethelyzetének megfelelő kategóriában már megnyerte az egyik lakás bérleti jogát, úgy a további lakások bérleti jogával kapcsolatos döntéshozatali eljárásban már nem vesz részt.

 

 1. Pontszámok megállapítása és a pályázat nyertesének meghatározása

Kiíró a IX. pontban meghatározott, és a pályázó által benyújtott igazolások áttekintését követően állapítja meg az elért pontszámokat.

Abban az esetben, ha az adott kategóriában meghirdetett lakásokra – a megállapított pontszámok alapján, pontazonosság miatt – nem határozható meg egyértelműen az adott kategóriában szereplő lakások száma szerinti nyertes pályázó, Kiíró a nyertes pályázó személyének megállapítása céljából kategóriánként a lakások meghirdetésének sorrendjében sorsolást tart.

Kiíró a nyertes pályázók sorsolását követően, a pályázaton elért pontszámok alapján a soron következő pályázók közül állapítja meg, vagy pontazonosság esetén sorsolja ki a következő 5 pályázó nevét, arra az esetre, ha a nyertes pályázó a rendelkezésre álló határidőn belül nem él a szerződéskötési lehetőségével.

A sorsolás nyilvános, azt közjegyző jelenlétében, a pályázati eljárás Kiírója által összehívott, legalább háromtagú sorsolási bizottság folytatja le, amelyről szóló, közjegyzői okiratba foglalt jegyzőkönyvet az eredmény megállapítására vonatkozó előterjesztéshez mellékelni kell. A sorsoláson az érvényes pályázatot benyújtók és/vagy meghatalmazottjuk vehetnek részt.

 

A sorsolás megtartásának esetén annak helyét és időpontját Kiíró hirdetmény útján közli!

A sorsolás helye:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

hivatali helyiségében

 

A pályázat eredményét a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság állapítja meg.

A pályázat elbírálásával kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs!

A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig titkosan kezeli, tartalmukról sem kívülállóknak sem a pályázaton résztvevőknek nem ad felvilágosítást.

 

 1. a benyújtott pályázat ÉRVÉNYTELEN, ha:
 2. a pályázó nem írja alá a papír alapon benyújtott jelentkezési lapot,
 3. a pályázatot a felhívásban megjelölt személyes vagy elektronikus benyújtástól eltérő módon (postai úton) nyújtotta be,
 4. a pályázó a pályázati felhívásban foglalt határidőn túl nyújtotta be pályázatát,
 5. a pályázatot nem a Kiíró által jóváhagyott tartalmú nyomtatványnak megfelelő formában és adatokkal nyújtotta be,
 6. a pályázat nem felel meg a pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek, vagy a pályázó nem tett a pályázati dokumentációban foglaltaknak megfelelő nyilatkozatot, a jelentkezési lapon meghatározott, az elbírálási szempontokat képező mezők egyikébe sem tett jelölést,
 7. a pályázó az igazolások benyújtására vonatkozó felhívásban foglaltaknak a rendelkezésére álló határidőn belül nem vagy nem teljes körűen tett eleget,
 8. a pályázó a pályázati jelentkezési lapon valótlan adatot közölt.

 

 

XII.     A pályázat eredményhirdetésének időpontja:

A pályázat eredményét legkésőbb az elbírálás napját követő 8 munkanapon belül ki kell hirdetni.

 

A pályázat eredményét Kiíró az önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatot ellátó helyiségeinek hirdetőtábláin teszi közzé. A nyertes pályázók postai úton is értesítést kapnak.

 

 

XIII.  A pályázaton elnyert lakások bérbeadása:

A nyertes pályázó a szerződéskötési lehetőségről szóló önkormányzati értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni.

Amennyiben a pályázati nyertes a bérleti szerződést határidőben nem köti meg, a nyertes pályázó a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntésével 2 évre a pályáztatásból kizárható. Ebben az esetben a rangsorban következő 6. helyezett, szükség esetén 7., 8., 9., 10. pályázóval köthető meg a bérleti szerződés.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval 5 év határozott időre szóló bérleti szerződést köt, költségelvű lakbérfizetési kötelezettséggel.

Nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötésétől számított 15 napon belül köteles a közmű szolgáltatókkal szerződést kötni, és azt a bérbeadónak bemutatni.

A bérleti szerződést 5 év határozott időtartamra kell megkötni. A bérleti szerződés lejártakor – amennyiben bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok – a lakás bérbeadása bérlő kérelmére piaci alapon folytatható a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján.

 

XIV.   A Kiíró érvénytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha
 1. az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy
 2. valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el.

A lakáspályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a lakáspályázati eljárás bonyolításában vagy a pályázatok elbírálásában olyan személy, szervezet vagy annak képviselője vesz részt, aki maga is pályázó, vagy

– annak közeli hozzátartozója (Ptk.: 8:1. § (1) bekezdés 1. pont]

– annak munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,

– akitől bármely oknál fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése.

XV.      A Kiíró eredménytelenné nyilvánítja a lakáspályázati eljárást, ha
 1. a pályázati eljárás során nem nyújtottak be egyetlen érvényes pályázatot sem,
 2. a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek,

 

Az eredménytelen eljárás esetén a Kiíró dönt a további eljárásról. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult az eljárást részben vagy egészében, annak bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonni, és erről a pályázókat hirdetmény útján értesíteni.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Vagyonkezelési Iroda Lakásügyi Csoportja (1092. Budapest, Ráday u. 26.) ad a 215-1077/502, 504, 543-as telefonszámon.

 

Budapest, 2022. május 30.

Baranyi Krisztina
polgármester megbízásából

 

Janitz Gergő
irodavezető sk.

 

Megpályázható lakások adatai

 Srsz.címszobaszámkomf. fokozatalapterületlakbér összegeA lakások az alábbi időpontokban tekinthetők meg
I. katergória

(gyermekkel költöző pályázók)

1.Tűzoltó u. 33/A. tetőtér 32.2összkomfortos59,43 m267.750,-Ft2022.06.02

9-10 óráig

2022.06.20

16.30-17.30 óráig

2.Balázs B. u. 25. tetőtér 27.2összkomfortos61,18 m269.745,-Ft
3. Balázs B. u. 25. II. 20.2összkomfortos66,85 m276.209,-Ft
5.Balázs B. u. 25. I. 16.2összkomfortos68,41 m277.987,-Ft

 

II. katergória

(gyermek nélkül költöző pályázók)

1.Balázs B. u. 13. tetőtér 38.1összkomfortos41,22 m246.991,-Ft2022.06.13

16.30-17.30 óráig

2022.06.16

9-10 óráig

3.Balázs B. u. 13. I. 14.1összkomfortos44,76 m251.026,-Ft
4.Balázs B. u. 13. II. 18.1összkomfortos48,75 m255.575,-Ft
5.Balázs B. u. 13. tetőtér 35.1összkomfortos43,67 m249.784,-Ft

 

Top