Pályázat a Könyves Kálmán körút 24. sz. alatti található ingatlan 2026. június 30. napjáig szóló sportcélú hasznosítására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármestere
a 294/2021. (V.13.) számú önkormányzati határozat alapján

nyilvános pályázatot hirdet

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Budapest IX. kerület, 38265 hrsz-ú, 12566 m2 alapterületű, természetben
1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 24. sz. alatti található ingatlan
2026. június 30. napjáig szóló sportcélú hasznosítására

 

 

1. A hasznosításra meghirdetett ingatlan adatai

 • A pályázat alapján a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Budapest IX. kerület, 38265 hrsz-ú, 12566 m2 alapterületű, természetben 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 24. sz. alatt található ingatlan 2026. június 30. napjáig szóló sportcélú hasznosítására kerül sor.

 

 • A sporttelepen (38265 hrsz-ú ingatlan) az alábbi építmények találhatók:
 • 1 db műfüves labdarúgó pálya villanyvilágítással
 • 1 db kis műfüves labdarúgó pálya villanyvilágítással
 • 1 db új poolball pálya
 • 1 db 250 m2 alapterületű öltöző épület

 

 • Az ingatlanra vonatkozóan 2021. június 30. napjáig szóló, határozott idejű bérleti szerződés van hatályban, melynek következtében annak – a pályázat nyertese részére történő – birtokbaadására és a bérleti szerződés megkötésére a jelenlegi jogszerű bérlő részéről történő birtokbaadást követően kerül sor.

 

 • Az ingatlant az Önkormányzat felújítási kötelezettséggel adja bérbe. Nyertes pályázó a nagyméretű műfüves labdarúgó pálya felújítását a Magyar Labdarúgó Szövetség által elfogadott aktuális műszaki tartalom alapján köteles elvégezni és annak tényét 2022. december 31. napjáig igazolni az Önkormányzat felé. Bérlő a felújítás megkezdése előtt köteles az Önkormányzat részére bemutatni az elvégezni kívánt munkálatokra vonatkozóan a Magyar Labdarúgó Szövetség engedélyét. Amennyiben Bérlő a felújítási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, illetve annak Bérbeadó felé történő igazolását elmulasztja, Bérbeadó a bérleti szerződést felmondhatja.

A bérleti díj fizetésének kötelezettsége Bérlőt a felújítás időtartama alatt is terheli.

Az elvégezni kívánt munkálatok költségei Bérlőt terhelik, azok megtérítése iránt bérbeadó felé nem támaszthat igényt, a beépített anyagok és eszközök tulajdonjoga a bérleti jogviszony megszűnésével térítési kötelezettség nélkül Bérbeadóra száll át.

 

 • Az ingatlan üzemeltetésével, működetésével kapcsolatban felmerülő minden költség (pl. bérleti díj, rezsi, karbantartási, felújítás, hibaelhárítás, veszélyelhárítás, stb.) a bérlőt terheli.

 

 • A bérlő köteles a közüzemi szolgáltatásokra, valamint a szemétszállításra – a bérleti szerződés megkötését követő 30 napon belül – a szolgáltatókkal közvetlenül szerződést kötni és azt a bérbeadónak bemutatni.

 

 

 

2. A pályázati kiírás adatai

 

a pályázat kiírója:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

 

a pályázat lebonyolítója:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi   Polgármesteri Hivatal, Vagyonkezelési Iroda (1092 Budapest, Ráday u. 26.)

 

a pályázat jellege:

nyilvános, egyfordulós  pályázat

  

a pályázat célja:

a Budapest, IX. Könyves Kálmán krt. 24. sz. alatti ingatlan kizárólag sportcélú hasznosítása 2026. június 30-ig szóló határozott időtartamra

 

A pályázati dokumentáció a kiíró honlapjáról (www.ferencvaros.hu) 2021. június 10-ig letölthető.

 

                                                          

a pályázatok benyújtásának helye és ideje:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Vagyonkezelési Iroda (1092 Budapest, Ráday u. 26.), munkanapokon 9 és 10 óra között

 

 

a pályázatok benyújtásának határideje:

2021. június 10. 1000óra

 

a pályázattal kapcsolatban további információ:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Vagyonkezelési Iroda (1092 Budapest, Ráday u. 26. fsz. 5.)                                                                                                      Makó Adrienn csoportvezető

tel.: 06-1-215-1077/529

 

a pályázattal érintett ingatlan megtekinthető:

tekintettel arra, hogy az ingatlannak jelenleg jogszerű használója van, előzetes egyeztetés alapján a pályázati felhívás időtartama alatt

 Makó Adrienn csoportvezető

 tel.: 06-1-215-1077/529

 

a pályázatok bontásának időpontja:

2021. június 10.  1030 óra

 

a pályázatok bontásának helye:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Vagyonkezelési Iroda (1092 Budapest, Ráday u. 26.)

 

a pályázat elbírálásának határideje:

a pályázatok benyújtási határidejétől számított 30 nap, amely egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható

 

eredményhirdetés:

az elbírálást követő 15 napon belül

 

a pályázat nyelve:

magyar

 

 

A pályázó ajánlati kötöttsége a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig tart.

 

A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt indokolás nélkül visszavonni, de erről a pályázati felhívás közlésével megegyező módon az ajánlattételi határidő lejárta előtt köteles hirdetményt megjelentetni.

 

3. Pályázati feltételek

1.) Pályázatot nyújthat be:

 1. a) természetes személy, vagy
 2. b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet,

aki az ingatlan hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy a szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti, a hasznosítás tárgyát képező ingatlant a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek, valamint a pályázati felhívásban meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja, illetve a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt.

 

A pályázónak rendelkeznie kell a pályázat céljaként meghatározott tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt engedéllyel.

2.) A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati felhívás mellékleteinek kitöltése, a szükséges dokumentumok csatolása és a pályázat határidőn belül történő benyújtása.

TÁJÉKOZTATJUK A TISZTELT JELENTKEZŐKET, HOGY A MELLÉKLETEKET KIZÁRÓLAG A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓBAN TALÁLHATÓ,  EREDETI FORMÁTUMBAN LEHET A PÁLYÁZATI AJÁNLATHOZ CSATOLNI.

 

Mellékletek:

 1. számú melléklet: Jelentkezési lap természetes személyek (egyéni vállalkozók) számára
 2. számú melléklet: Jelentkezési lap jogi személyek számára
 3. számú melléklet: Ajánlat
 4. számú melléklet: Nyilatkozat végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról
 5. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ajánlati kötöttségről
 6. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról, Kiíróval szemben fennálló tartozásról
 7. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat
 8. számú melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról (természetes személyeket kivéve)

A pályázathoz csatolni kell: 

 • egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél:
 • a 2008. év előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított igazolást, vagy
 • a 2008. év után létesített egyéni vállalkozás esetén a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH, Bp. IX. ker., Vaskapu u. 30/b.) vagy a Belügyminisztérium (Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság) által kiállított hatósági bizonyítványt, vagy
 • egyéni vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesített, 30 napnál nem régebbi másolata

 

 • cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál: 30 napnál nem régebbi, eredeti, vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot, valamint a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját;

 

 • civil szervezet esetében: hitelesített alapító okiratot, eredeti vagy közjegyző által hitelesített igazolást a bírósági nyilvántartásba vételről, valamint a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát;

 

 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott eredeti, vagy közjegyző által hitelesített igazolást arról, hogy a pályázó nem rendelkezik az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozással.

 

 • A pályázathoz csatolni kell továbbá a pályázó eddigi szakmai múltjának bemutatását, sportlétesítmény esetleges korábbi működtetésével kapcsolatos tapasztalatait, referenciáit.

 

A pályázó köteles a 3. számú melléklet pontos kitöltésével az alábbiakról nyilatkozni:

 1. a pályázó ajánlata a havi bérleti díj nettó összegére (minimum nettó 1.400.000 Ft/hó) vonatkozóan;
 2. a pályázó elképzelései az ingatlan sportcélú hasznosításával, működtetésével kapcsolatban (időbeosztás, tevékenységek jellege, személyi feltételek, bérleti díjak bemutatásával)
 3. c) a pályázó nyilatkozata, hogy hetente 3 × 1,5 óra időtartamra térítésmentesen biztosítja a Kiíró, illetve az általa megjelölt szervezetek részére, a Kiíró által előzetesen, legalább 5 nappal előre jelzett időpontokban a Kiíró által megjelölt pályát;
 4. d) a pályázó nyilatkozatát, hogy évente 2, a Kiíró által legalább 15 nappal előre megjelölt hétvégére térítésmentesen biztosítja a teljes objektumot a Kiíró részére.

 

 

3.) A pályázat formai követelményei

 

A pályázatot lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven 2 példányban (1 pld eredeti, 1 pld másolat) kell személyesen (nem postai úton) benyújtani. A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint:

„ Könyves Kálmán krt. 24. sz. alatti ingatlan bérbevétele

 

A pályázat lebonyolítója lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Pályázó a mellékleteket olvashatóan, pontosan kitöltve és aláírva köteles benyújtani.

A pályázat minden oldalát folyamatos számozással kell ellátni.

 

 

4. A pályázatok bontása

A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a lebonyolító képviselőjén kívül a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell.

A pályázók a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak.

Az ajánlatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti a pályázók nevét és székhelyét.

A pályázó a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg.

A Kiíró ajánlott, tértivevényes levélben, vagy személyes átvétellel határidő kitűzésével egy alkalommal hiánypótlásra hívhatja fel a pályázót a pályázattal kapcsolatban.

A hiány pótlása nem eredményezheti az ajánlat módosítását.

Nincs helye hiánypótlási felhívás kibocsátásának és a pályázó ajánlata érvénytelennek minősül, amennyiben nem tett ajánlatot a bérleti díj havi összegére, vagy a pályázó által megajánlott bérleti díj havi nettó összege alacsonyabb, mint 1.400.000 Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint.

 

 

5. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai

A Képviselő-testület Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján bírálja el és rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. A Kiíró a bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja.

Értékelési szempont: a pályázó által megajánlott bérleti díj havi összege

A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot tette.

 

6. A pályázat érvénytelenségeinek esetei

A Kiíró az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. A Kiíró érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha

 1. a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő után nyújtották be.
 2. b) azt olyan pályázó nyújtotta be, akinek a Kiíróval szemben fennálló tartozása van.
 3. c) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta, ideértve, ha a pályázó nem a pályázati dokumentációhoz csatolt mellékleteket töltötte ki és írta alá.
 4. d) a pályázó által megajánlott bérleti díj havi nettó összege alacsonyabb, mint 1.400.000 Ft, azaz egymillió-négyszázezer forint.
 5. e) az ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy a pályázó nem tett a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, tehát nem tett ajánlatot a bérleti díj havi összegére.
 6. f) a pályázó valótlan adatot közölt.
 7. g) a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget.

 

 

 

7. Összeférhetetlenség

A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is pályázó, vagy

– annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont),

– annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja,

– annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja,

– ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése.

 

 

8. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei

Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el.

A Kiíró eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, ha

 1. a) nem érkezett ajánlat,
 2. b) kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek.

 

A Kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül – a fent megjelölteken kívül –  eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

9. Értesítés módja

 

A Kiíró a pályázati eljárás eredményéről a pályázókat az elbírálási határidő lejártát követő 15 napon belül írásban értesíti.

 

 

10. Szerződéskötés

 • Kiíró a pályázat nyertesével a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követően
  június 30. napjáig szóló határozott idejű bérleti szerződést köt. A szerződés megkötésének a feltétele, hogy a nyertes pályázó fizetési kötelezettségének a szerződéskötésre meghatározott határidőn belül eleget tegyen. Amennyiben a bérleti szerződés a megadott határidőn belül a nyertes pályázónak felróható okból nem jön létre, úgy a bérleti szerződés megkötésétől a Kiíró elállhat.

 

 • A bérleti szerződés hatályba lépéséhez szükséges a nyertes pályázó közjegyzői közokiratba foglalt egyoldalú nyilatkozata arról, hogy a bérleti díj megfizetésére, valamint az ingatlan bérleti szerződésének határozott idő lejáratát követő kiürítésére és visszaadására kötelezettséget vállal.

A nyilatkozat bérlő általi megtétele és a bérbeadó számára történő benyújtása a bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele.

 

 • A nyertes pályázó a bérleti szerződés aláírásáig köteles a Kiíró pénztárába az általa megajánlott, Kiíró által elfogadott bruttó bérleti díj két havi összegének megfelelő óvadékot megfizetni.

 

Mellékletek

A pályázat teljes szövege, jelentkezési lapja, nyilatkozatai és szerződéstervezete itt tölthető le

 

 

Top