2021. Public Art pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Public Art pályázat ferencvárosi közterekre

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának

Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága

2021. év

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottsága nyilvános pályázatot hirdet a kerület közterein történő Public Art művek megvalósítására.

 

1./ A pályázat kiírója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

 

2./ A pályázat típusa: Nyílt

 

3./ A pályázat tárgya: A pályázati kiírásban megjelölt helyszíneken Public Art művek megvalósítása Ferencváros területén a 2022. április 1. és 2022. május 31. közé eső időszakban.

 

A pályázat kiírója a pályázóktól a társadalmi nyilvánosság tereihez és azok problémáihoz kötődő, kötetlen műfajú, interaktív, az adott közösséget vagy a társadalom egészét érintő kérdéseket tematizáló műveket vár. A Public Art művek kíséreljenek meg a kortárs művészet eszközeinek segítségével közérdeklődésre igényt formáló kérdéseket felvetni, a nem művészet-orientált közönségréteget a művek által teremtett szituációk révén elgondolkodtatni. Törekedjenek a párbeszéd ösztönzésére, amelynek segítségével a helyi társadalom különböző szegmenseit véleményformálásra és együttgondolkodásra késztethetik.

 

A helyszíneket – az Önkormányzattal egyeztetve – szakmai zsűri jelölte ki.

 

Az érintett területekről az alábbi címeken túl a mellékletben található dokumentáció:

 

József Atilla – lakótelep – Dési Huber és Ifjúmunkás utca sarka 

Madaras József tér 

Ferenc tér – 2 helyszín 

Kerekerdő Park 

József Attila – lakótelep – Nagyjátszó 

Markusovszky tér 

Haller park 

 

Az elbírálásnál elsőbbséget élveznek:

 • a kisközösségek társadalmi nyilvánosságának tereiben megvalósuló új típusú Public Art munkák,
 • azok a pályamunkák, amelyek már a tervezés-előkészítés folyamán a helyi közösségek bevonására építenek.

 

4./ Pályázati keretösszeg: 13.500.000.- Ft

 

A pályázható összeg megvalósuló művenként maximálisan 1.350.000.-Ft, amely összeg sem az áfá-t, sem az esetleges munkáltatói közterheket nem tartalmazza, azokat a pályázatkiíró a megítélt összegen felül fizeti. Az esetleges munkavállalói közterhek azonban a felhasználási díjból kerülnek levonásra.

 

5./ A finanszírozás formája:

 

A pályázatnyertes tervek szerzői jogtulajdonosaival a szakmai zsűri javaslatára tett szakbizottsági döntés alapján – az Önkormányzat felhasználási szerződést köt, az elnyert összeget a művek nyilvános megjelenéséért felhasználási díjként fizeti ki. A felhasználási díj kifizetése két részletben történik: az első részlet (a teljes díj 70 %-a) a szakbizottság döntése alapján a szerződéskötés után 30 nappal, míg a második részlet (a teljes díj 30 %-a) a pályázat megvalósulása után a pályázó által történő eredeti állapot visszaállítását követő 30 napon belül.

 

A végleges, a zsűri által már elfogadott projekttervhez fűződő felhasználási jogokat a szerző/szerzők jogszerűen átruházhatják (civil szervezetre, gazdasági társaságra, vagy egyéb szervezetre) abból a célból, hogy a szerzői vagyoni jogok jogosultja jelen pályázati felhívásban meghatározott feltételek alapján az Önkormányzattal felhasználási szerződést kössön. A fenti feltételeknek megfelelő szerző/szerzők általi jogátruházás megtörténtét igazolni szükséges.

 

6./ A pályázók köre: A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény művészeti alkotásokra vonatkozó paragrafusai szerint szerzőnek minősülő alkotók vagy alkotó csoportok, azaz bármely természetes személy, vagy természetes személyek csoportja, valamint egyéni vállalkozó.

 

7./ Benyújtható pályázatok száma:

 

Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, illetve ugyanazt a pályázatot több helyszínnel is be lehet adni.

 

8./ A pályázat formai és tartalmi elemei:

 

A pályázat nyelve: magyar

 

Műfaji vagy technikai megkötés nincs. A Public Art mű lehet: akció, performance, installáció, szobrászati tárgy, murális alkotás, integrált design, fényfelirat, kivetítés stb.

 

Ha a mű részvételi alapú, a pályázók maguk választhatják ki és kérhetik fel a közösséget, amivel a munkájukat meg kívánják valósítani.

 

Amennyiben közterület-használatra van szükség a művek megvalósulásához, úgy a pályázati kiírásban megjelölt helyeken az ehhez nélkülözhetetlen engedélyek beszerzését a pályázat kiírója térítésmentesen biztosítja. A művek megvalósulásához és működéséhez szükséges költségeket a pályázatkiíró által az alkotóknak fizetett felhasználási díj biztosítja.

 

Az alkotások működésének / lezajlásának / láthatóságának elvárt minimum időtartama 14 nap, amely az alábbi három, a pályázók által választható időszakra eshet:

 

2022. április 01.- 2022. április 14.

2022. április 21.- 2022. május 04.

2022. május 11.- 2022. május 24.

 

A megvalósítás konkrét helyét, idejét és időtartamát minden pályázatban pontosan meg kell jelölni.

 

Pályázó pályázatának beadásával tudomásul veszi, hogy a mű bármiféle sérüléséért vagy megsemmisüléséért a kiíró felelősséget nem vállal.

Pályázónak tekintettel kell lennie arra, hogy

 

 • a mű az elhelyezés, valamint a megvalósulás, lebonyolítás, működés, vagyis a felhasználás, illetve az elbontás ideje alatt sem balesetveszélyt, sem egészségre ártalmas hatásokat nem okozhat,
 • a műveket nem őrzik, a tervezés során számolniuk kell a közönséggel való találkozás, illetve az időjárás viszontagságainak hatásaival.

 

Amennyiben a mű létrehozása a megvalósulás helyének vagy környezetének megváltoztatásával jár, a felhasználás után Pályázó köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Kivételt képez ez alól, ha a pályázat kiírója a mű további fennmaradásáról a szerzői jogtulajdonossal/jogtulajdonosokkal további felhasználási szerződést köt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a szakmai zsűri javaslata alapján a pályázó költségvetését csak módosítva fogadja el.

 

A pályázati költségvetésnek tartalmaznia kell a mű megvalósításához, működéséhez, üzemeltetéséhez és elbontásához szükséges minden költséget (szállítás, építés, bontás, az installáláshoz szükséges eszközök, szerzői díj stb.), mivel a szakmai zsűri a megvalósíthatóság pénzügyi realitását is figyelembe veszi a művek kiválasztásánál.

 

A mű megvalósításának összköltségvetése az egy műre meghatározott maximális támogatási keretnél kevesebb vagy több is lehet, utóbbi esetben azonban a pályázathoz csatolni kell a többletforrás meglétét igazoló, a kötelezettségvállaló által kiállított nyilatkozatot is.

 

9./ A pályázattal kapcsolatos információ adására jogosult személy:

 

név: Ignáth Kitti alpolgármesteri főmunkatárs

e-mail cím: publicart@ferencvaros.hu

 

10./ Pályázat benyújtásának módja, határideje:

 

Az egy nyomtatott és egy digitális példányban egyaránt beadandó pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

I. egy digitális példányban: 

(A digitális benyújtás módja: a pályázati anyagot tartalmazó tárhely linkjének e-mailben való megküldése határidőre az Önkormányzatnak a publicart@ferencvaros.hu e-mail címre.)

 

 1. koncepció – részletes műleírás (2 A/4-es gépelt oldal, maximum 5000 leütés szóközzel; a digitális változat PDF-ben),
 2. amennyiben tárgyiasuló mű tervéről van szó, helyszínrajzok és megfelelő, bírálható léptékű vizuális terv (rajz, számítógépes animáció, modell, makett, fotó stb.), amely világosan érzékelteti a tervezett munka elhelyezésének és működésének módját, a környezettel való kapcsolódását, léptékét (makett vagy modell csatolása esetén annak mérete az 50 x 50 x 50 cm-t nem haladhatja meg; digitális változat: a képek önálló PDF-ben, az esetleges videók a Windows Media Player által lejátszható formátumban),
 3. költségvetés, amely magában foglalja a terv megvalósításának, elhelyezésének, a mű működésének, leszerelésének és elszállításának tervezett költségeit, valamint a szerzői közreműködés díját (digitális PDF-ben),
 4. a pályázó(k) részletes szakmai életrajza (a digitális változat PDF-ben),
 5. elérhetőség: pontos postacím, vezetékes telefon- és/vagy mobilszám, e-mail cím (a digitális változat PDF-ben),

II. egy eredeti nyomtatott példányban:

A papír alapon benyújtott dokumentumokat nyilatkozatokat (cégszerű) aláírással kell ellátni

 1. a pályázati kiíráshoz csatolt kitöltött nyilatkozat köztartozásról és a 2020. évi Ferencváros Önkormányzata által biztosított pályázati, egyedi és egyéb támogatásokról,
 2. természetes személy esetén a pályázati kiíráshoz csatolt nyilatkozat a munkáltatótól (kifizetőtől) származó bevétel adóelőlegének, valamint a biztosított által fizetendő járulékok megállapításához.

 

A pályázati anyag interneten való publikálása miatt a digitális változatban a dokumentumok csak önálló fájlokként és kizárólag a megjelölt formátumokban kerülnek elfogadásra.

 

Azok a pályamunkák, amelyek nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek, érvénytelenek.

 

Hiánypótlásra a pályázat beadási határideje után nincs mód.

 

A pályázatokat tartalmilag-esztétikailag, valamint a technikai, anyagi és biztonsági kivitelezhetőség szempontjából a szakmai zsűri vizsgálja meg és a megvalósításra alkalmas pályaműveket kiválasztja.

 

A pályázatokat 2021. szeptember 30. napján 12.00. óráig kell benyújtani a pályázat kiírójához:

cím: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri és jegyzői kabinet, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.,

e-mail cím: publicart@ferencvaros.hu

 

„Public Art Ferencváros

2021.”

megjelöléssel.

 

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek véleményezésre, elbírálásra.

 

A pályaművek válogatása két fordulóban történik. A szakmai zsűri a beérkezett pályázati anyagok első körös áttanulmányozását követően – 2021. október 7. napja után – a második fordulóba jutott pályázókat egyenkénti zártkörű konzultációra hívja be 2021. október 14. napján a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. szám alatti 2. emeleti tárgyalóba. A konzultációra a szakmai zsűri további anyagokat kérhet be a pályázóktól.

 

A szakmai zsűri második ülését követően, legkésőbb 2021. október 20-ig jelöli meg a megvalósításra alkalmas műveket.

 

A szakmai zsűri felkért tagjai:

 

Kertész László – művészettörténész, kurátor

Szabó Ádám – szobrászművész

Százados László – művészettörténész, kurátor, muzeológus, a ’Balkon’ szerkesztője

Zsinka Gabriella – művészettörténész, kurátor, a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet művészeti vezetője

 

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja és nyilatkoznia szükséges, hogy a pályázatába a döntést követően bárki betekinthet, illetve az azzal kapcsolatos adatok nyilvánosak.

 

A benyújtott pályaművek, makettek és egyéb eszközök 2021. december 31. napjáig elvihetőek, ezt követen azokat a pályázatkiíró nem őrzi meg és értük felelősséget nem vállal.

 

 

Szerzői és felhasználói jogok:

 

 1. A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.
 2. A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt és reprodukciókat nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználja a pályázó nevének feltüntetése mellett.

 

 

11./ A pályázat érvénytelenségi okai:

 

 • Érvénytelen az a pályázat, amely határidő után érkezett.
 • Érvénytelen a hiányosan benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a csak elektronikus úton benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen a nem a pályázati kiírásban megjelölt helyszínre benyújtott pályázat.
 • Érvénytelen az a pályázat, melynek benyújtója a pályázati felhívás 6. pontja alapján nem tartozik a pályázók körébe.

 

12./ A pályázatok értékelésére jogosult szerv megnevezése, az értékelés módja:

 

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által felkért szakmai zsűri bírálja el. A benyújtott és érvényes pályázatok szerzői jogtulajdonosaival a keretösszeg kimerítéséig – a Bizottság jóváhagyó döntése után – történhet meg a felhasználási szerződések megkötése.

 

13./ A pályázatok elbírálásának határideje, a pályázók értesítése:

 

 • A bizottsági jóváhagyó döntés tervezett határideje: 2021. november 30.
 • A Pályázókat a pályázati eredményről a döntést követően értesítjük.
 • A pályázatok elbírálására vonatkozó döntés a ferencvaros.hu portálon is közzétételre kerül.

 

14./ Szerződéskötés

 

A szerződéskötés tervezett határnapja: 2021. december 31.

A pályázat nyertessége esetén a szerzői jogtulajdonossal csak akkor kerülhet sor a felhasználási szerződés megkötésére, amennyiben az önkormányzat felé lejárt tartozása nincs.

 

15./ Jogorvoslat:

 

A pályázati eljárást lezáró szakbizottsági döntéssel szemben jogorvoslatra sem közigazgatási hatósági eljárás keretében, sem más úton nincs lehetőség.

 

16./ Mellékletek

Pályázati felhívás és nyilatkozatok

Helyszínek

Top