Ügymenetleírások

Helyiséggazdálkodási Csoport
I. Helyiség bérleti jog átadása
II. Helyiség albérletbe adása
III. Bérbeadott helyiség bérlő általi megvétele
IV. Helyiség bérbevétele hirdetménnyel
V. Lakásbérlet közös megegyezéssel – pénzbeli térítés kifizetésével – történő megszüntetése
VI. Tartási szerződések vizsgálata
VII. Lakáscsatolás
VIII. Adásvételi szerződés megkötése, a szerződéssel kapcsolatos ügyintézés
IX. A határozott idejű bérleti szerződés meghosszabbítása
X. Tulajdonosi, bérbeadói hozzájárulás kiadása a bérlő által végzendő komfortosításhoz, csatoláshoz, egyéb műszaki munkák elvégzéséhez


I. Helyiség bérleti jog átadása

Önkormányzat tulajdonában álló helyiség fennálló bérleti jogát a tulajdonos önkormányzat hozzájárulásával másnak átadja.

Az ügymenet leírása

A jelenlegi bérlő az erre vonatkozó kérelmét és a szükséges dokumentumokat papír alapon benyújtja. A Helyiséggazdálkodási Csoport a hozzájáruló nyilatkozatot elkészíti, majd az új bérlővel a bérleti szerződést megköti.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

Régi bérlő:

 • kérelem, megállapodás (milyen célra, mikortól)
 • a folytatott tevékenységhez szükséges szakhatósági hozzájárulás
 • egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített másolata, vagy 2008 előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított igazolás, 2008 után létesített egyéni vállalkozás esetén a KEKKH által kiállított hatósági bizonyítványgazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat
 • közhasznú szervezet esetén: hiteles társasági szerződés, hiteles aláírási címpéldány
 • nyilatkozatok: nincs tartozása, jogvitája az Önkormányzattal szemben, nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt, bérleti díjra vonatkozó nemleges tartozás igazolás
 • átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • közüzemi díjakra vonatkozó nemleges tartozásigazolás (az átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő mérőóra állásokig)

Új bérlő:

 • a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági hozzájárulás
 • egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített másolata, vagy 2008 előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított igazolás, 2008 után létesített egyéni vállalkozás esetén a KEKKH által kiállított hatósági bizonyítvány
 • gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat
 • közhasznú szervezet esetén: hiteles társasági szerződés, hiteles aláírási címpéldány
 • nyilatkozatok: nincs tartozása, jogvitája az Önkormányzattal szemben, nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt, vállalja a bérbeadó által ajánlott minimális bérleti díj összegének megfizetését, vállalja, hogy a bérleti díj minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik vállalja, hogy a helyiséget a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja
 • átadás-átvételi jegyzőkönyv

Jogi szabályozás


II. Helyiség albérletbe adása

Önkormányzati helyiség bérlője az általa bérelt helyiséget vagy annak egy részét az önkormányzat hozzájárulásával albérletbe adhatja.

Az ügymenet leírása

Bérlő az albérletbe adásra vonatkozó kérelmét és a szükséges dokumentumokat papíralapon benyújtja. A feltételek fennállása esetén kiadjuk a hozzájáruló nyilatkozatot. Az albérleti többletdíj összege: +50%.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

Régi bérlő:

 • kérelem, megállapodás (mikortól, milyen célra)
 • a folytatott tevékenységhez szükséges szakhatósági hozzájárulás

– egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített másolata, vagy 2008 előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított igazolás, 2008 után létesített egyéni vállalkozás esetén a KEKKH által kiállított hatósági bizonyítvány
– gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat
– közhasznú szervezet esetén: hiteles társasági szerződés, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat

 • nyilatkozatok: nincs tartozása, jogvitája az Önkormányzattal szemben; nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt
 • bérleti díjra vonatkozó nemleges tartozásigazolás
 • átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • közüzemi díjakra vonatkozó nemleges tartozásigazolások (az átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő mérőóra állásokig)

Új bérlő:

 • a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági hozzájárulás

– egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített másolata, vagy 2008 előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított igazolás, 2008 után létesített egyéni vállalkozás esetén a KEKKH által kiállított hatósági bizonyítvány
– gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat
– közhasznú szervezet esetén: hiteles társasági szerződés, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat

 • nyilatkozatok: nincs tartozása, jogvitája az Önkormányzattal szemben; nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt; vállalja a bérbeadó által ajánlott minimális bérleti díj összegének megfizetését; vállalja, hogy a bérleti díj minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik; vállalja, hogy a bérbeadói értesítés kézhezvételét követően közjegyzői tartozás elismerő nyilatkozatot tesz és azt a bérleti szerződés megkötése előtt a bérbeadónak benyújtja; vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti; vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja

Jogi szabályozás


III. Bérbeadott helyiség bérlő általi megvétele

Bérlő az általa bérelt önkormányzati tulajdonú helyiséget megvásárolhatja.

Az ügymenet leírása

Bérlő írásbeli kérelmet nyújt be az általa bérelt helyiség megvásárlására. Az iroda megrendeli a helyiségre vonatkozó ingatlanforgalmi értékbecslést. A tulajdonosi döntést követően az összeghatártól függően pályázaton kívül, vagy pályázat útján kerülhet elidegenítésre az ingatlan.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • vételi kérelem
 • a bérleti díjra vonatkozó nemleges tartozás igazolás

Jogi szabályozás


IV. Helyiség bérbevétele hirdetménnyel

A vagyonrendeletben meghatározott forgalmi értékhatárig pályázat nélkül adható bérbe helyiség, ha a helyiség nem társasházban van, vagy ha két egymást követően kiírt pályázat eredménytelen volt.

Az ügymenet leírása

A jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság közhasznú szervezet kérelmére a hirdetményen szereplő helyiséget a megfelelő dokumentumok benyújtását követően bérbe lehet adni.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem (mikortól, milyen célra kívánja bérbe venni)
 • a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági hozzájárulás

– egyéni vállalkozó esetén: vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített másolata, vagy 2008 előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított igazolás, 2008 után létesített egyéni vállalkozás esetén a KEKKH által kiállított hatósági bizonyítvány
– gazdasági társaság esetén: 30 napnál nem régebbi, hiteles cégkivonat, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat
– közhasznú szervezet esetén: hiteles társasági szerződés, hiteles aláírási címpéldány, átláthatósági nyilatkozat

 • nyilatkozatok: nincs tartozása, jogvitája az Önkormányzattal szemben; nem indult ellene felszámolási eljárás, nem áll végelszámolás vagy csődeljárás hatálya alatt; vállalja a bérbeadó által ajánlott minimális bérleti díj összegének megfizetését; vállalja, hogy a bérleti díj minden év május 1-jén 4%-kal emelkedik; vállalja, hogy a bérbeadói értesítés kézhezvételét követően közjegyzői tartozás elismerő nyilatkozatot tesz és azt a bérleti szerződés megkötése előtt a bérbeadónak benyújtja; vállalja, hogy a törvényben előírt beszámolási, nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti; vállalja, hogy a helyiséget a bérleti szerződési előírásoknak és a bérbeadói rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően használja; vállalja, hogy az épület bontása, felújítása esetén a bérbeadó 90 napos határidővel felmondhat; a hirdetményben szereplő feltételeket elfogadja

Jogi szabályozás


V. Lakásbérlet közös megegyezéssel – pénzbeli térítés kifizetésével – történő megszüntetése

Amennyiben bérlő az önkormányzati tulajdonú bérlakására vonatkozó bérleti jogát pénzbeli térítés ellenében kívánja megszüntetni, úgy kérelméről a Képviselő-testület Gazdasági Bizottsága hoz döntést.

Az ügymenet leírása

Az eljárás a bérlő kérelmére indul a tartozásmentes igazolások benyújtásával. Helyszíni szemle megtartása után a kérelem előterjesztésre kerül a Gazdasági Bizottság ülésére. A bizottság hozzájáruló döntése esetén bérlő a Ferencvárosi Önkormányzattal megállapodást köt, mely tartalmazza a bérlakás leadásának, és a pénzbeli térítés kifizetésének menetét.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem
 • A bérlakás leadása esetén benyújtandóak a bérlakásra vonatkozó tartozásmentes közmű- és lakásbérleti díj igazolások.

Jogi szabályozás


VI. Tartási szerződések vizsgálata

Bérlő életkora, egészségi állapota miatt eltartási szerződés elbírálása.

Az ügymenet leírása

Az eltartó és az eltartott közös kérelemre indul az eljárás. A kérelemhez csatolni kell a nyomtatvány mellékleteit. Az elbíráláshoz helyszíni szemlét végzünk az eltartó és eltartott lakásában.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem
 • nyilatkozat (eltartó és eltartott között)
 • jövedelemigazolás
 • lakbér- és közműdíj igazolások
 • bérleti szerződés orvosi igazolás

Jogi szabályozás


VII. Lakáscsatolás

Ügyfél által bérelt lakással falszomszédos bérlemény csatolása.

Az ügymenet leírása
Bérlői kérelemre indul az eljárás. A helyszíni szemle után döntés céljából előterjesztés készül a Gazdasági Bizottság részére.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem
 • lakbér- és közműdíj igazolások
 • jövedelemigazolás

Jogi szabályozás


VIII. Adásvételi szerződés megkötése, a szerződéssel kapcsolatos ügyintézés

A Lakásügyi Csoport ezen ügytípus keretében foglalkozik a társasházban lévő önkormányzati lakások elidegenítésével, a jelzáloggal való megterheléssel, a rangsorcserével, a jelzálogjog és az elidegenítési tilalom törlésével.

A szerződéskötéssel kapcsolatos ügymenet leírása

A bérlő írásbeli kérelmére induló eljárás, ha az megfelel a jogszabályi előírásoknak, az egyedi értékbecslés elkészültét és a döntést követően kiküldésre kerül az eladási árajánlat, ami 90 napig érvényes.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem
 • lakbér- és közműdíj igazolások
 • nyilatkozat
 • helyi adó igazolás
 • lakásbiztosítás
 • közjegyzői tartozáselismerő okirat

A jelzálog és elidegenítési tilalom törlésének ügymenet leírása

Az ügyfél bemutatja a vételár-hátralék kifizetésére vonatkozó csekket, vagy banki kivonatot és kérelmet nyújt be a jelzálogjog és elidegenítési tilalom törlésére.

Az ügy intézéséhez kötelezően benyújtandó mellékletek:

 • kérelem
 • befizetési bizonylat másolata

Törlesztő részletekkel kapcsolatos ügyintézés ügymenet leírása
A Lakásügyi Csoport nyilvántartásában rögzíti a befizetett részleteket. Évente elszámolást küld a tárgyévi befizetésről, hátralékról és kiadja a következő évi részletek befizetéséhez szükséges csekkeket. Hátralékos tulajdonosok részére felszólítás küld, szükség esetén peresít.

Jogi szabályozás


IX. A határozott idejű bérleti szerződés meghosszabbítása

Az ügymenet leírása
A bérlő kérelmére indul az eljárás, mely kérelmet a lakásbérleti szerződés lejártát megelőző 1 hónappal kell benyújtani.

Amennyiben az ideiglenes elhelyezés időtartama elérte a 2 évet, illetve szolgálati lakás esetében az 5 évet, és az elhelyezett személlyel szemben nem áll fenn felmondási ok, a Gazdasági Bizottság dönt a határozatlan idejű bérleti szerződés megkötéséről.

Az ügy intézéséhez – a lakásbérleti szerződés lejárta előtt egy hónappal – kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem
 • lakbér- és közműdíj igazolások
 • közüzemi díjtartozás esetén a támogatást megállapító határozat, vagy a szolgáltatókkal kötött részletfizetési megállapodás

Jogi szabályozás


X. Tulajdonosi, bérbeadói hozzájárulás kiadása a bérlő által végzendő komfortosításhoz, csatoláshoz, egyéb műszaki munkák elvégzéséhez

Ügyfél által bérelt lakással falszomszédos bérlemény csatolása.

Az ügymenet leírása

Az eljárás a bérlői kérelemre indul, majd a vagyonkezelési referenssel történt egyeztetést követően a szükséges dokumentációk benyújtása és helyszíni szemle után kerülhet sor a tulajdonosi, bérbeadói hozzájárulás kiadására.

Az ügy intézéséhez – a lakásbérleti szerződés lejárta előtt egy hónappal – kötelezően benyújtandó mellékletek

 • kérelem
 • lakbér- és közműdíj igazolások
 • tervdokumentáció
 • műszaki leírás

Jogi szabályozás

Top