2019. 12.10-án 16.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

2./ Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban

227/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 5/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 227/2019. számú előterjesztés 1. határozati javaslatát fogadja el az alábbi tartalommal:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4.§ (1) bekezdésében a Polgármesterre átruházott hatáskörét és úgy dönt, hogy a …/2019. számú előterjesztés mellékletét képező organizációs terv alapján a Dunamelléki Református Egyházkerület (1092 Budapest, Ráday u. 28.) részére felvonulási terület céljára a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonát képező (36847) hrsz-ú közterület:

  • 945 m2 területének 2020. január 6- 2020. január 31-ig történő (a közterület használat díja ezen időtartamra: 230 Ft/m2/nap.), és
  • 1955 m2 területének 2020. február 6- 2020. március 31-ig történő (a közterület használat díja ezen időtartamra: 230 Ft/m2/nap) használatához 

azzal, hogy amennyiben a bontási munkák során a fák helyrehozhatatlanul megsérülnek, és mindez a Dunamelléki Református Egyházkerület felróható magatartására vezethető vissza, a közterület-használati hozzájárulás megszűnik, egyben felkéri a Polgármestert a közterület-használatáról szóló megállapodás megkötésére.”

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VIK 6/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy kiegészíti a 227/2019. számú előterjesztés 2. határozati javaslatát azzal, hogy a közterület-használati díjat 90 %-kal csökkentse a Dunamelléki Református Egyházkerület számára.”

(1 igen, 5 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VIK 7/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a 227/2019. számú előterjesztés 2. határozati javaslatát kiegészíti azzal, hogy a közterület-használati díjat 50 %-kal csökkentse a Dunamelléki Református Egyházkerület számára.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VIK 8/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2019. sz. – ”Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban” című – előterjesztés 2. határozati javaslatát az alábbi tartalommal:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a …/2019. (XII.12.) számú határozatban foglalt közterület-használat díját nem engedi el, ellenben közterület-használat díját 50  %-kal csökkenti azzal a feltétellel, hogy a bontási munkálatok elvégzése során fakivágásra nem kerül sor és a Dunamelléki Református Egyházkerület minden tőle elvárhatót megtesz – pl. kaloda használatával vagy más megfelelő módon – a fák védelme érdekében és gondoskodik a közterület-használattal érintett terület és a tér olyan elválasztásáról, amely a bontási munkákkal kapcsolatos zavaró hatásokat a legszükségesebbre csökkenti.  Amennyiben a bontási munkák során a fák helyrehozhatatlanul megsérülnek és mindez a Dunamelléki Református Egyházkerület felróható magatartására vezethető vissza, a …/2019. (XII.12.) számú határozatban foglalt közterület-használati díjat a Dunamelléki Református Egyházkerület köteles teljes összegben megfizetni az Önkormányzat részére. Felkéri a Polgármestert jelen határozatban foglaltaknak a közterület-használatról szóló megállapodásban való rögzítésére.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 1 nem, 0 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 9/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2019. sz. előterjesztés 3. határozati javaslatát az alábbi kiegészítéssel, mely szerint a Bizottság felkéri a polgármestert, hogy a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsággal és a Városgazdálkodási Bizottsággal közösen folytassa le a tárgyalást.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök 

(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt.)

 

VIK 10/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 227/2019. sz. – ”Javaslat közterületi-használati hozzájárulás megadására a Budapest, IX. kerület, Ráday u. 28. sz. 36840/1 hrsz. épületek elbontásával kapcsolatban” című – előterjesztés 3. határozati javaslatát az alábbi tartalommal:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferenciaközpont újjáépítésével összefüggő közterület-fejlesztésekről szóló együttműködési megállapodás előkészítése érdekében folytasson egyeztetéseket a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsággal és a Városgazdálkodási Bizottsággal közösen, és a tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangúlag)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

3./ Javaslat bizottsági ügyrend elfogadására

Sz-353/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 11/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja az Sz-353/2019. számú előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a Bizottság minden hónapban minimum egyszer ülésezzen, kivéve az igazgatási szünet ideje alatt.

Határidő: 2019. december 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 12/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a Sz-353/2019. számú előterjesztés melléklete szerinti tartalommal és azzal a kiegészítéssel, hogy 

– a rendes ülések kezdési időpontja 16.00 óra,

– a bizottság elnökét – az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén – Dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő tag helyettesíti,

– a jegyzőkönyvet Árva Péter, a bizottság elnöke és Dr. Mátyás Ferenc bizottsági tag írja alá. Akadályoztatása esetén a jegyzőkönyv aláírására Dr. Mátyás Ferenc helyett Emődy Zsolt bizottsági tag jogosult,

a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság ügyrendjét elfogadja,

– a Bizottság minden hónapban minimum egyszer ülésezik, kivéve az igazgatási szünet ideje alatt .

Határidő: 2019. december 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

4./ Javaslat a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 2020. I. félévi munkatervének elfogadására

Sz-354/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter elnök

 

VIK 13/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta az Sz-354/2019. sz. előterjesztést, és úgy dönt, hogy 2020. évi munkatervét elfogadja, és felkéri a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. december 10.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

5./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

215/2019., 215/2/2019. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 14/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 215/2019. sz. – ” Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban) 

230/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 15/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 230/2019. sz. – ”Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló …/2019. (…) önkormányzati rendeletének megalkotására (egyfordulóban)” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására

228/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 16/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. számú előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a FEX IX Zrt. esetében 2020. március 31. helyett 2020. december 31. szerepeljen. 

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 17/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 228/2019. sz. – ”Javaslat gazdasági társaságok működésével kapcsolatos szerződések módosítására” című – előterjesztést a VIK 16/2019. (XII.10.) sz. határozat figyelembe vételével.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez

225/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 18/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 225/2019. sz. – ”Hozzájárulás visszavásárlási jog telekalakítással létrejövő ingatlanon történő bejegyzéséhez” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére

212/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő 

 

VIK 19/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 212/2019. sz. – ”Javaslat a Ferencváros Önkormányzata által felhasznált PET – palack mennyiség csökkentésére” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

10./ Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében

210/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Árva Péter képviselő

 

VIK 20/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 210/2019. számú előterjesztésre vonatkozóan, mely szerint az előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy a felsorolt utcák egészüljenek ki a Gönczy Pál utcával.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangúlag)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

VIK 21/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 210/2019. sz. – ”Javaslat a Ferencvárosban tapasztalható csatornaszag ügyében” című – előterjesztést VIK 20/2019. (XII.10.) sz. határozat figyelembe vételével.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

11./ Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására

214/2019. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea képviselő 

 

VIK 22/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 214/2019. sz. – ”Javaslat Zöldfelületi vagyonkataszter létrehozására” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 8 bizottsági tag vett részt)

 

12./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve

219/2019. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

VIK 23/2019. (XII.10.) sz.

Határozat

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságelfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 219/2019. sz. – ”Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2020. I. félévi munkaterve” című – előterjesztést.

Határidő: 2019. december 12.

Felelős: Árva Péter elnök

(8 igen, egyhangú)

Top