2022. 03.10-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról

85/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

92/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról szóló jelentésben foglaltak alapján a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága gazdasági önállóságának megszüntetését nem látja szükségesnek átszervezését nem tartja szükségesnek, melynek okán Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 471/2021. (IX.9.) sz. határozata 1. pontját visszavonja.”

(2 igen, 10 nem, 4 tartózkodás)

 

93/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága vezetőjének intézkedési terv készítési kötelezettséget ír elő a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 2018-2020. közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról szóló jelentés megállapításaira. Az intézkedési terv végrehajtásáról a 2022. júniusi képviselő-testületi ülésre készüljön beszámoló.

Határidő: 2022. júniusi képviselő-testületi ülés

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 tartózkodás)

 

2./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez 

83/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

 

94/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát, hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott – gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatait, valamint az üzemeltetési, karbantartási feladatait átszervezi, mely feladattal a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot kívánja megbízni.

Határidő: 2022. március 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

 

95/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott – gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatok, valamint az üzemeltetési, karbantartási feladatok 2022. július 1. napjától történő átszervezésére irányuló döntés meghozatalához tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: a Képviselő-testület soron következő rendes ülése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 1 tartózkodás)

 

96/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ valamint a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának intézményvezetőit, hogy az átadás-átvétel előkészítése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Határidő: 2022. június 30.

Felelős: Bodonyiné Molnár Margit intézményvezető

             Czakóné Dobó Krisztina intézményvezető

(15 igen, 1 tartózkodás)

 

3./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása

70/2022., 70/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

97/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakör betöltésére pályázatot ír ki a 70/2/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

 

98/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője Márton József munkavállalói felmondás útján történő munkaviszony megszüntetését tudomásul veszi.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 3 tartózkodás)

 

99/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői munkakör betöltésére pályázatot ír ki a 70/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti módosított tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: 2022. március 16.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 3 tartózkodás)

 

4./ Javaslat a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre

29/2022., 29/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

100/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2022. évi ingatlan elidegenítési címjegyzéket a 29/2022., 29/2/2022. sz. előterjesztések 1. számú mellékletében foglaltak szerint.

Határidő:30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 tartózkodás)

 

5./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)

64/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

101/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet a 64/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal rendelet-tervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért. 

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért

(12 igen, 4 tartózkodás)

 

6./ a.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendeletének módosítása (két fordulóban)

66/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc önkormányzati képviselő

 

102/2022. (III.10.) sz.

Határozat

  1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 66/2022. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. (…) önkormányzati rendeletet tervezetként elfogadja, és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a rendelet kifüggesztéséért

  1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt a tervezettel kapcsolatos társadalmi egyeztetés lefolytatásának megkezdésére.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(13 igen, 3 tartózkodás)

 

6./ b.) Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosítására 

67/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

103/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2022. (….) önkormányzati rendeletet tervezetként elfogadja, és annak kifüggesztésével egyetért.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző a kifüggesztésért

(15 igen, 1 tartózkodás)

 

7./ A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgató munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírására

69/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

104/2022. (III.10.) sz.

Határozat

1./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör betöltésére pályázatot ír ki a 69/2022. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: 2022. március 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. gazdasági igazgatói munkakör ellátására benyújtandó pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

a.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármester által delegált személy

b.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal jegyzője vagy megbízottja

c.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda vezetője

d.) Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

e.) Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ igazgatója

Határidő: 2022. április 8.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Mechler Andrást a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a szakmai vezetőtestület pontos összetételét küldje meg az Önkormányzatnak.

Határidő: 2022. április 5.

Felelős: dr. Mechler András a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a beérkezett pályázatokat küldje meg a szakmai vezetőtestületnek véleményezésre és rangsorolásra. 

Határidő: 2022. április 20.

Felelős: Baloghné Dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

(16 igen, egyhangú)

 

8./ Tájékoztató a Vágóhíd utca és környezetét érintő fejlesztésekről

81/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hurták Gabriella főépítész

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

9./ Döntés a METRODOM Green Acer Kft-vel és a METRODOM Green Betula Kft-vel kötendő településrendezési szerződés megkötéséről

65/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

105/2022. (III.10.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 65/2022. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező telepítési tanulmánytervet elfogadja.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a …/2022. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a METRODOM GREEN ACER Kft. valamint a METRODOM GREEN BETULA Kft. közötti településrendezési szerződést tervezetként elfogadja, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy abban szükség esetén a szerződés érdemét nem érintő változtatásokat megtegye,  és a végleges szerződést aláírja.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

 

10./ Döntés a MINERVA Ingatlan esernyőalap – MINERVA B7 Ingatlanfejlesztő részalap, Minerva Befektetés Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő településrendezési szerződés megkötéséről

68/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester 

 

106/2022. (III.10.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 68/2022. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező telepítési tanulmánytervet elfogadja.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 68/2022. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletét képező – Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a MINERVA Ingatlan esernyőalap – MINERVA B7 Ingatlanfejlesztő részalap közötti – településrendezési szerződést tervezetként elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy abban szükség esetén a szerződés érdemét nem érintő változtatásokat megtegye és a végleges szerződést aláírja.

 

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

 

11./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése

63/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

107/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Leveleki Tünde értékbecslőnek hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, egyhangú)

 

108/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) sz. alatti ingatlant nyilvános pályázat lefolytatásával értékesíti.” 

(0 igen, 11 nem, 3 tartózkodás)

 

12./ Javaslat „Törd a betont” program keretében a Haller 80. (Hrsz:37280/8 ) terület átalakítására Koncepcióterv bemutatása), valamint a tervezés folytatására a 4020 költségvetési sor terhére

75/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Torzsa Sándor képviselő

 

109/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának  Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy 

1./ a „Haller u. 80. melletti közterület rendezése” tervdokumentáció az ’A2’ koncepcióterv tervváltozat  megvalósítását támogatja szabványos rámpa építésével, a tervekről lakossági tervbemutatóval és közösségi egyeztetéssel.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

2./ a ’A2’ koncepcióterv megvalósításához szükséges fedezetet  az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) rendeletének a 4020 számú ’Törd a betont’ megnevezésű költségvetési sor  terhére  biztosítja. 

Határidő: 2022. március 10.  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3) felkéri a Polgármestert tegye meg az intézkedéseket a ’A2’ koncepcióterv alapján  történő megvalósításhoz  szükséges beszerzési eljárás lefolytatására, és kösse meg a szerződést  a  nyertes ajánlattevővel. 

Határidő: 2022. június 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, 2 tartózkodás)

 

13./ Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült víziközmű-vagyon térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére

72/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton vezérigazgató, FEV IX. Zrt.

110/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 11. pontjában meghatározott ivóvíz ellátás biztosítása közfeladat ellátásának elősegítése érdekében Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, nettó 56.102.205,- Ft összértékben létesített – a 2022. számú előterjesztés mellékletét képező megállapodás szerinti – vagyonelemeket ingyenesen Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába adja, és felhatalmazza a polgármestert a Fővárosi Önkormányzattal kötendő, víziközművek tulajdonjogának átruházásáról szóló – a 72/2022. számú előterjesztés mellékletét képező – megállapodás aláírására, valamint a megállapodásban foglaltak teljes körű végrehajtására.

Határidő: 2022. március 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, egyhangú)

 

14./ Javaslat segélyhívó készülék és otthoni segítségnyújtás biztosítására Ferencvárosban

26/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

111/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátást, mint önként vállalt feladatot biztosítja 2022. május 01 – 2023. április 30. napjáig.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt szolgáltatás érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022. április 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, egyhangú)

 

15./ Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány kérelme

73/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

112/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete eseti jelleggel magához vonja a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak  az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletében szereplő 3146. számú „Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési előirányzat feletti rendelkezési jogát és úgy dönt, hogy ezen költségvetési előirányzat terhére a Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány (székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13., adószám: 18227107-1-43) részére 500.000,- Ft., azaz ötszázezer forint támogatást nyújt a Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola fennállásának 60. évfordulójára kiadásra kerülő emlékkönyv előállítási költségeire és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges támogatási szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, egyhangú)

 

16./ Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére

74/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

113/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ kötelező feladatként a Ferencvárosban élő fogyatékos személyek ellátására a személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátást  nyújt, amelynek fedezetére   a 2022. április 01.  és 2023. március 31. napja közötti időszakra összesen 11.715.000 forintot  biztosít a 3343. számú költségvetési sor terhére. 

Határidő: 2022. március 10. 

Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester

 

2./ a Ferencvárosban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatása céljából segítő szolgáltatás tárgyában előkészített,  a 74/2022. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező Szolgáltatási Szerződés-tervezetet jóváhagyja, és felkéri a Polgármestert a Szolgáltatási Szerződés megkötésére az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségével.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Baranyi Krisztina 

 

3./ felhatalmazza a Polgármestert, hogy szükség esetén a 74/2022. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező Szolgáltatási Szerződés-tervezetben, az aláírást megelőzően, a szerződés érdemét nem érintő módosításokat megtegye, és a végleges szerződést aláírja.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Baranyi Krisztina 

(12 igen, egyhangú)

 

17./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2020/2021 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadására

76/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

114/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 2020/2021. évben megvalósított Sport-fejlesztési Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja,

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022. március 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, egyhangú)

 

18./ 10 millió Fa Alapítvány támogatási megállapodás

77/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

115/2022. (III.10.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) számú önkormányzati rendeletében a „3927 Faültetés támogatása” soron szereplő előirányzat terhére bruttó 3.000.000 Ft összeget ad át a 10 millió Fa Alapítvány részére, melynek érdekében tervezetként jóváhagyja a 77/2022. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező együttműködési megállapodást 

Határidő: 2022. április 4.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy kösse meg az együttműködési megállapodást a 10 millió Fa Alapítvánnyal. 

Határidő: 2022. április 4.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 2 tartózkodás)

 

19./Tájékoztató a Lónyay Property Kft. és az Önkormányzat közötti megállapodásról

82/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

20./ „Tájékoztató a Budapesti  Vegyiművek Zrt.  „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában”

41/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

21./ „Ferencváros Közbiztonságáért” díj adományozása

61/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Városgazdálkodási Bizottság, Szilágyi Zsolt elnök

 

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.

 

116/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évben a „Ferencváros Közbiztonságáért” díjat Farkas László és Jenei Sándor részére adományozza.

Határidő: 2022. április 24.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

 

22./ „Ferencváros József Attila Díja” adományozása

43/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, Takács Máriusz elnök

 

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.

 

117/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évben a „Ferencváros József Attila Díja”-t Fodor Tamás részére adományozza.

Határidő: 2022. április 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 1 nem)

(A szavazásban 13 képviselő vett részt.)

 

23./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása

78/2022., 78/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

 

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.

 

118/2022. (III.10.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évben a „Ferencváros Sportjáért” díjat Liu Shaoang részére adományozza.

Határidő: 2022. május 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, egyhangú)

(A szavazásban 12 képviselő vett részt.)

 

A 24. sz. napirendi pontokkal kapcsolatos hozzászólások, a 119-123/2022. (III.10.) sz. határozatok a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

Top