2021. november 11-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

73/2021., 73/2-3/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

544/2021. (XI.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2021. (…..) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (12 igen, 6 tartózkodás)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13 igen, 5 tartózkodás mellett megalkotja 34/2021. (XI.16.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

2./ Javaslat a lakóház-felújítási támogatásról szóló Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2000. (XII.24.) rendelet módosítására (II. forduló)

55/2/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13 igen, 5 nem mellett megalkotja 35/2021. (XI.16.) önkormányzati rendeletét a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a lakóház-felújítási támogatásról szóló 30/2000. (XII. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról.

 

3./ Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló))

54/2/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Zombory Miklós képviselő

 

545/2021. (XI.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 54/2/2021. sz. – „Módosító indítvány az 54/2021. számú előterjesztéshez – Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelete módosítására (II. forduló) című – előterjesztés tárgyalását lezárja.

Határidő: 2021. november 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

 

546/2021. (XI.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet 13.§ (6) bekezdés c.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, a javasolt napirendek közé fel kell venni: azokat a napirendi javaslatokat, amelyek tárgyalását bizottság, frakció vagy bármely képviselő indítványozta.

Határidő: 2021. november 11. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 4 tartózkodás)

 

547/2021. (XI.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület rendes és rendkívüli üléseinek maximális napi időtartama 8 óra, amelybe nem számít bele a szünetek időtartama.”

(9 igen, 8 tartózkodás)

 

4./ Javaslat a 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban))

68/2021., 68/2/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

 

548/2021. (XI.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet eltérő időpontban történő hatálybalépéséről szóló rendeletének 1.§-a a következők szerint módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Mód. rendelet) 2023. január 1-jén lép hatályba.”

(3 igen, 3 nem, 11 tartózkodás)

549/2021. (XI.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 7/2021. (II. 10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15 igen, 2 nem mellett megalkotja 36/2021. (XI.16.) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 39/2011 (XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2021. (II.10.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről.

 

5./ Döntés az 1/2019 (I.18.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Kvassay út és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról)

81/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

550/2021. (XI.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elindítja a Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út – H7- HÉV vonal – Könyves Kálmán körút – vasúti terület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 1/2019. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításának folyamatát a „Ferencváros állomás végponti váltókörzetében egyvágányú különszintű vasúti kapcsolat tervezése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő Részvénytársaság költségviselése mellett, és felkéri a polgármestert a tervezői munka megindítására, a tervezésre vonatkozó szerződés megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 3 tartózkodás)

 

6./ Döntés az 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott „Dél-pesti Centrum Kórház és környéke” szabályozási terv módosításának megindításáról)

82/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

551/2021. (XI.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elindítja a„Dél-pesti Centrum és környéke” Budapest IX. kerület, Haller utca – Nagyvárad tér – Albert Flórián út – Könyves Kálmán körút – Szent László kórház telekhatára (38283/5 hrsz.) – (38283/8) hrsz-ú közterület – Fehérholló utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 15/2019 (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításának folyamatát a 38286/2 hrsz-ú telken jelölt építési hely korrekciójának megvalósítása érdekében a kérelmező költségviselése mellett, és felkéri a polgármestert a tervezői munka megindítására, a tervezésre vonatkozó szerződés megkötésére, valamint a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

565/2021. (XI.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vizsgálóbizottság tagjai a következőek.

Elnök: Dr. Mátyás Ferenc (Házbizottság elnöke)

Takács Krisztián (Új pólus)

Takács Máriusz (Demokraták frakció)

Gyurákovics Andrea (Polgári frakció)

 

A vizsgálóbizottság tagjai ezen bizottsági tagságukból eredően külön tiszteletdíjban nem részesülnek.

Határidő: 2021. november 11.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

 

16./ Tájékoztató a Ferencvárosi Közterület-felügyelet átalakulásáról, valamint a parkőrzési tevékenység átadásáról

89/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

17./ Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévő lakóházakban végzett rovar- és rágcsálóírtással kapcsolatban

63/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgató

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

18./ Tájékoztató a Média Nonprofit Kft. tevékenységéről

72/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Hagymási Zoltán ügyvezető

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

19./ Tájékoztató az Epreserdő utcai kiserdő területén parkolóépítés lehetőségéről 

90/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott. 

 

A 20. sz. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólások, a 566/2021. (XI.11.) sz. határozat a zárt ülésről készült jegyzőkönyvben találhatóak.

 

21./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására)

76/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.

 

574/2021. (XI.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évben a „Ferencváros Díszpolgára” címet Frenreisz Károly részére adományozza.

Határidő: 2021. december 4.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 4 tartózkodás)

(A szavazásban 15 képviselő vett részt.)

 

22./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására)

75/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

 

A Képviselő-testület az előterjesztés tárgyalását az Mötv. 46.§ (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen folytatja le. Az ügy érdemében hozott határozat nyilvános.

 

575/2021. (XI.11.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. évben a „Pro Urbe Ferencváros” díjat Velenczei Ágnes és Gedeon Andor részére adományozza.

Határidő: 2021. december 4.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 tartózkodás)

Top