2021. szeptember 9-én 9.00 órakor tartott rendes nyílt ülés – kivonat

1./ Javaslat bizottsági tagok megválasztására

45/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

444/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Mezey Istvánt 2021. szeptember 10. napjától a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság tagjává megválasztja.

Határidő: 2021. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Balázs Ádám Samut és dr. Mészáros Szilárdot 2021. szeptember 10. napjától a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tagjává megválasztja.

Határidő: 2021. szeptember 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

2./ A Ferencvárosi Epres Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

21/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

445/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Epres Óvoda, óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eredményes pályázat alapján Pausch Anikót 2021. október 1. napjától – 2026. július 31. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra megbízza a Ferencvárosi Epres Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Pausch Anikó illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 416.006 Ft/hó összegben állapítja meg.

Illetményének összetétele:

alapilletmény: 237.510 Ft

intézményvezetői pótlék           109.620 Ft

ágazati szakmai pótlék: 23.751 Ft

minőségi munka alapján járó többletdíjazás: 45.125 Ft (november 30-ig)

összesen: 416.006 Ft

Az illetménynek az intézményvezetői pótlék része és a minőségi munka alapján járó többletdíjazás, éves értékelés alapján, kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Pausch Anikó óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (16 igen, egyhangú)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2021. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

29/2021., 29/2-3/2021. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

446/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2021. (…..) önkormányzati rendeletet egy fordulóban tárgyalja.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 4 tartózkodás)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 12 igen, 6 tartózkodás mellett megalkotja 29/2021. (IX.14.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

447/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1./ a FESZOFE Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben 2021. évre meghatározott eseti megrendelések összegét bruttó 10.000 eFt-tal megemeli, 

2./ felhatalmazza a polgármestert a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 6 tartózkodás)

 

4./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosítására (egyfordulóban)

24/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

448/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ……/2021. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 17 igen, egyhangú szavazat mellett megalkotja 30/2021. (IX.14.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

5./ Javaslat az önkormányzati rendeletek megalkotásában történő társadalmi részvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

39/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

6./ Javaslat az önkormányzati rendeletek közérthetőségéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

40/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

Az előterjesztő visszavonta az előterjesztést. A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

7./ Javaslat a magánszálláshely és az egyéb szálláshely szálláshely-szolgáltatás célú működtetésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (I. forduló)

42/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

A Képviselő-testület a napirendi pontot nem tárgyalta meg.

 

8./ Az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések

37/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

449/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Ecseri úti metróállomás felszínének és környezetének felújításával kapcsolatos döntések című előterjesztés tárgyalását zárt ülés keretében folytatja. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

 

450/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 37/2021. számú előterjesztésben bemutatott B változatot, azaz korlátozott számú pavilonnal kívánja biztosítani a kiskereskedelmi, vendéglátóipari létesítmények kialakítását. A pavilonok pontos számának és profiljának meghatározásához a lakosság bevonását biztosító kutatást kell elvégeztetni a József Attila-lakótelepen és a MÁV-Aszódi lakótelepen.

Határidő: 2021. november 30. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 3 tartózkodás)

 

451/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 37/2021. számú előterjesztésben bemutatott második változat, azaz a nagyobb terület szerint határozza meg a tervezési terület határát és a polgármesteren keresztül utasítja a FEV IX. Zrt-t, hogy a tervezési programot ez, illetve a 450/2021.(IX.9.) számú határozatban megjelölt kutatás eredményei szerint véglegesítse.

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 3 tartózkodás)

 

9./ Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése

41/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

452/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 41/2021. sz. – ”Kizárólagos lakossági parkolóhelyek kijelölése” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.” 

 

(6 igen, 6 nem, 6 tartózkodás)

 

453/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 9. napirendi pont vitáját lezárja.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina: 

(9 igen, 4 nem, 4 tartózkodás)

 

454/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FEV IX. Zrt. készíttessen el forgalomtechnikai terveket, az alább felsorolt fizetős parkolási övezetekre, amelyekben parkolóhelyek maximum 30%-át a parkolási üzemidő végétől reggel 7.00 óráig csak a lakossági várakozási engedéllyel rendelkezők számára biztosítja, az alábbi területeken: A Kálvin tér – Üllői út – Ferenc körút – Boráros tér – Közraktár utca – Fővám tér – Vámház körút által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató

(12 igen, 6 tartózkodás)

 

455/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FEV IX. Zrt. készíttessen el forgalomtechnikai terveket, az alább felsorolt fizetős parkolási övezetekre, amelyekben parkolóhelyek maximum 30%-át a parkolási üzemidő végétől reggel 7.00 óráig csak a lakossági várakozási engedéllyel rendelkezők számára biztosítja, az alábbi területeken: Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Soroksári út – Déli Határoló út – Gizella sétány által határolt terület, beleértve – a Ferenc körút kivételével – a határoló utakat és tereket.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató

(12 igen, 6 tartózkodás)

 

456/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FEV IX. Zrt. készíttessen el forgalomtechnikai terveket, az alább felsorolt fizetős parkolási övezetekre, amelyekben parkolóhelyek maximum 30%-át a parkolási üzemidő végétől reggel 7 óráig csak a lakossági várakozási engedéllyel rendelkezők számára biztosítja, az alábbi területeken: Csengettyű utca – Dési Huber utca – Távíró utca – Napfény utca – Epreserdő utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat és tereket.”

 (6 igen, 12 tartózkodás)

 

457/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./a FEV IX. Zrt. az 1. sz. és a 2. sz. határozat alapján elkészített forgalomtechnikai tervek kezelői hozzájárulását kérje a Budapest Közút Zrt.-től.

Határidő: 2022. február 30.

Felelős: Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató

 

2./ amennyiben a Budapest Közút Zrt. a kezelői hozzájárulást biztosítja, az engedélyezett tervek kivitelezéséről a FEV IX. Zrt. gondoskodjon.

Határidő: 2022. április 31.

Felelős: Pataki Márton FEV IX. Zrt, vezérigazgató

 

3./ a forgalomtechnikai tervvel és kivitelezéssel kapcsolatos feladatokat a FEV IX. Zrt. a parkolási közszolgáltatási szerződésének keretében lássa el.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina, polgármester

(12 igen, 6 tartózkodás)

 

458/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármester FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját, hogy vizsgálja meg a József Attila-lakótelep jelenleg nem fizetős parkoló övezeti részén a fizető parkolás bevezetésének lehetőségét.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina

 (18 igen, egyhangú)

 

10./ Kedvezményes parkolóhelyek biztosítása a Bakáts tér felújításának idejére 

38/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

459/2021. (IX.9.) sz. Visszavonta a 461/2020. (IX.9.) sz. határozat 

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX. Kerület Bakáts tér, Bakáts utca 5-7. és 4-8. sz. alatt valamint a Bakáts utca páros oldalon lévő saroképületben (Lónyay utca 46.) lakóhellyel és Budapest IX. kerületi lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező – a Bakáts tér felújítás miatt a közterületi parkolóhelyeket igénybe venni nem tudó – lakosainak parkolási költségeit 100%-san átvállalja.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 3 nem, 4 tartózkodás)

A szavazásban 15 képviselő vett részt:

 

460/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 38/2021. sz. – ”Kedvezményes parkolóhelyek biztosítása a Bakáts tér felújításának idejére” című – előterjesztés tárgyában a döntést elhalasztja.”

 (9 igen, 1 nem, 7 tartózkodás)

 

461/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 459/2021. (IX.9.) sz. határozatot visszavonja.

Határidő: 2021. szeptember 9. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 1 nem)

462/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX. Kerület Bakáts tér, Bakáts utca 5-7. és 4-8. sz. alatt valamint a Bakáts utca páros oldalon lévő saroképületben (Lónyay utca 46.) lakóhellyel és Budapest IX. kerületi lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező – a Bakáts tér felújítás miatt a közterületi parkolóhelyeket igénybe venni nem tudó – lakosainak parkolási költségeit részlegesen fedezi 3 hónap időtartamra 1.620.000,- Ft + ÁFA összegben.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ráday u. 58. sz. alatt található irodaház, valamint a Czuczor utca 2-10. szám alatt található irodaház mélygarázs parkolójának üzemeltetőjével bérleti szerződést köt a Bakáts tér felújítás miatt a közterületi parkolóhelyeket igénybe venni nem tudó lakosok parkolásának biztosítására 3 hónap időtartamra, és felkéri a polgármestert ezen megállapodások megkötésére.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott lakosokkal kössön megállapodást az Önkormányzat részéről az egyes parkolóhelyek használatáért a parkolóházaknak megfizetett bérleti díj 50%-ának megfelelő összeg lakosok általi utólagos megtérítésére.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

 

11./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése

31/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

463/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) sz. alatti ingatlant nyilvános pályázat lefolytatásával értékesíti.
Határidő: 180 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ a jelen előterjesztés mellékletét képező pályázati ajánlati dokumentációt és ingatlan adásvételi szerződéstervezetet az abban foglalt tartalommal jóváhagyja.

Határidő: 180 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ a Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlan legkisebb elidegenítési árát 437.000.000 Ft + Áfa, azaz négyszázharminchétmillió forint + Áfa összegben határozza meg.

Határidő: 180 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

4./ felkéri a polgármestert, hogy a Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. (hrsz.: 38012) szám alatti ingatlanra vonatkozó pályázat kiírásáról, lebonyolításáról, szükség esetén hiánypótlási felhívások kiküldéséről gondoskodjon és a beérkezett ajánlatokat elbírálás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: a pályázatok benyújtási határidejének lejártát követő 45 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(13 igen, 4 tartózkodás)

12./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő elidegenítése

34/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

464/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./  a Budapest, IX. Mester utca 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti, bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiséget nyilvános pályázat lefolytatásával értékesíti.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ a jelen határozat mellékletét képező pályázati ajánlati dokumentációt az abban foglalt tartalommal jóváhagyja 

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ a Budapest,  IX. Mester utca 51. földszint V. (hrsz.: 37811/0/A/5) szám alatti, bérleti joggal terhelt nem lakás céljára szolgáló helyiség legkisebb elidegenítési árát 39.200.000 Ft, azaz harminckilencmillió kettőszázezer forint + ÁFA összegben határozza meg.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ felkéri a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról, lebonyolításáról és elbírálásáról gondoskodjon.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

5./ felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan adásvételi szerződésnek a pályázati nyertessel történő megkötéséről gondoskodjon.

Határidő: a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 7 tartózkodás)

 

465/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Csarnok tér 5 félemelet V. (hrsz.: 37037/0/A/42) szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséhez nem járul hozzá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, 1 tartózkodás)

 

13./ Üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázata

32/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

466/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ jóváhagyja a 32/2021. sz. előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati hirdetményt és a 32/2021. sz. előterjesztés 2. sz. mellékletében megjelölt helyiségek kerülnek meghirdetésre, úgy, hogy a Ráday u. 18. földszint V. helyiségénél kizárólag bérleti jogra történjen a meghirdetés.32/

2./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat kiírásáról, lebonyolításáról, elbírálásáról, valamint a bérleti- és adásvételi szerződések pályázati nyertesekkel történő megkötéséről.

Határidő: 180 nap  

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 (17 igen, 1 tartózkodás)

 

14./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása

43/2021., 43/2/2021. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

467/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 43/2021. „Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének felmondása” című előterjesztést a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság és az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottságot is tárgyalja meg a soron következő ülésén.

Határidő: következő bizottsági, képviselő-testületi ülés

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

15./ Nem lakás célú helyiségre fennálló bérleti díj fizetési kötelezettség szüneteltetése

36/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

468/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Farmer City Szolgáltató és Kereskedelmi Bt.-nek a Budapest, IX. Ráday u. 33/B. földszint II. sz. alatti nem lakás célú helyiség után fennálló bérleti díj fizetési kötelezettsége a 2021. augusztus 1. és 2021. november 30. közötti időszakra történő szüneteltetéséhez hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen, egyhangú)

 

16./ A Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakör betöltésére vonatkozó pályázat kiírása

20/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

469/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. vezető tisztségviselő (ügyvezető) megbízatásának időtartamát 3 év határozott időtartamban állapítja meg az eredményes eljárás során kiválasztott ügyvezető megbízatásának napjától.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezető munkakör betöltésére pályázatot ír ki a 20/2021. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ meghosszabbítja Hagymási Zoltán (Szül. hely, idő: Budapest, 1982.10.15.; anyja neve: Hollai Éva Krisztina; Lakcím: 1204 Budapest, Töröl Flóris utca 121.) ügyvezető megbízatását 2021. december 31. napjáig, önálló cégjegyzés mellett.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a változások cégbírósági bejegyeztetése érdekében.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (17 igen, egyhangú)

 

17./ Javaslat az időskorú személyek tartós nappali ellátását biztosító intézmény kialakításának előkészítésére

35/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

 

470/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában levő Szerető Kezek Időskorúak Gondozóháza által nyújtott átmeneti ellátási formáról tartós bentlakást nyújtó ellátási formára történő átállásról szóló döntés lehetőségének megvizsgálására munkacsoportot állít fel.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban felállított munkacsoport tagjai:

– FESZGYI intézményvezetője vagy területért felelős helyettese

– jegyző/aljegyző

– Városüzemeltetési iroda/FEV IX Zrt. által delegált tag

– szociális ügyekért felelős tanácsnok

– ESZSCIB elnöke 

– főépítész vagy általa delegált munkatárs

– Pénzügyi iroda vezetője vagy általa delegált tag

– Humánszolgáltatási iroda vezetője vagy általa delegált tag

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának vezetőjét, hogy a tartós bentlakást nyújtó ellátási formára történő átállás tárgyában készítsen szakmai programot és azt terjessze az 1. pontban felállított munkacsoport elé. 

Határidő: 2021. november 30.

Felelős: Bodonyiné Molnár Margit – FESZGYI igazgatója

(17 igen, egyhangú)

 

18./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez

48/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

 

471/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azt a szándékát, hogy a fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározott – gazdálkodási és ahhoz kapcsolódó feladatait, valamint az üzemeltetési, karbantartási feladatait átszervezi, mely feladattal a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központot kívánja megbízni.

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzési és pénzügyi átvilágítási vizsgálat eredményének függvényében terjessze a Képviselő-testület elé a feladat és munkamegosztási megállapodást.

Határidő: a Képviselő-testület novemberi ülése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, 1 tartózkodás)

 

19./ Közszolgáltatási szerződések

30/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

472/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 19. napirendi pont vitáját lezárja.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina.

(13 igen, 2 tartózkodás)

 

473/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány között létrejött közszolgáltatási szerződést a 30/2021. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően módosítja. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány között létrejött közszolgáltatási szerződést a 30/2021. számú előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően módosítja. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

3./ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület között létrejött közszolgáltatási szerződést a 30/2021. számú előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően módosítja. 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

4./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1-3. pontokban nevesített közszolgáltatási szerződések aláírásáról, egyben amennyiben az szükséges, úgy az aláírást megelőzően a szerződés érdemét nem érintő módosításokat vezesse át.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 5 tartózkodás)

20./ 2021. évi alapítványi pályázatok elbírálása

22/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

474/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

I.

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2021. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 30.000.000,- Ft-os keretösszege terhére történik.

Pályázó neve 2021. évi pályázati program 2021. évi pályázati támogatás
1. Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány “Nem térkép e táj” 215.000,- Ft
2. Írott Szó Alapítvány Írott Szó Alapítvány működési költsége 300.000,- Ft

 – közüzemi költségek –

3. ITT ÉS MOST TÁRSULAT Művészeti Alapítvány Az ITT ÉS MOST TÁRSULAT Művészeti Alapítvány működésének támogatása 780.000,- Ft
4. KIKAPCS. Alapítvány Összefogás sajátos nevelési igényű családokért. A KIKAPCS. Alapítvány működésének, s ezáltal fejlődésének támogatása 0,- Ft
5. Védett Átkelő Alapítvány Új szabad kikötő (Az Átkelő Galéria éves tervei 2021-22) 233.000,- Ft
Összesen: 1.528.000,- Ft

 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

II.

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a szociális tevékenységek támogatása meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2021. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 30.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik.

 

Pályázó neve 2021. évi pályázati program 2021. évi pályázati támogatás
1. Artemisszió Alapítvány Kulturális találkozások 560.000,- Ft
2. Szőke István Alapítvány Mentorálási feladatok a művészeten és festészeten keresztül 0
3. ITT ÉS MOST TÁRSULAT Alapítvány ITT vagyok, MOST vagyok 0
4. Konkáv Alapítvány Konkáv mentor program 600.000,- Ft
5. Kézenfogva Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány Kézenfogva Alapítvány Családtámogató Szolgáltatása – Család- és párterápiás, konzultációs szolgáltatás 330.000,- Ft
Összesen: 1.490.000,- Ft

 

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szociális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

III.

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a kulturális tevékenység támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2021. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 30.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik.

Pályázó neve 2021. évi pályázati program 2021. évi pályázati támogatás
1. 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány 2B Alapítvány programja 650.000 Ft
2. Írott Szó Alapítvány Költők Futása 0 Ft
3. Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány Interaktív gyermekelőadások Ferencvárosban 280.000 Ft
4. Savaria Barokk Zenekar Alapítvány Nagyböjti passió a Páli Szent Vince templomban – G. F. Handel: János Passió 300.000 Ft
5. Szőke István Alapítvány hagyományőrző cigánybál a FMK-ban decemberben 670.000 Ft
6. Csillaghajó Kulturális Alapítvány Turtur megmenti az Erőt – környezettudatos szemléletformálás színházi eszközökkel Ferencvárosi iskolákban 0 Ft
7. Európai Beruházási és Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Családról mindent, családért mindent – előadássorozat 2. 0 Ft
8. A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány Nyilvános komolyzenei események és kulturális programok kollégistáknak a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpontban érvénytelen
9. Nem Adom Fel Alapítvány Irodalmi rendezvénysorozat a Nem Adom Fel Kávézó és Étteremben érvénytelen
10. Toppantó a gyermekekért Alapítvány Toppanó családi adventi sorozat érvénytelen
Összesen: 1.900.000 Ft

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kulturális tevékenység támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

IV.

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a kreatív helyi tevékenység támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2021. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 30.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik.

 

Pályázó neve 2021. évi pályázati program 2021. évi pályázati támogatás
1. Szőke István Alapítvány Hagyományőrző képzőművészeti foglalkozások 330.000 Ft
2. Napkovi Alapítvány ZK STREET ART érvénytelen
Összesen: 330.000 Ft

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kreatív helyi tevékenység támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

21./ Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány támogatási kérelme

44/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

475/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottságnak az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére 1.000.000 Ft összegben támogatja az Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány „Legyen Köztársaság!” című rendezvényének megszervezését.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a Polgármester Asszonyt, hogy gondoskodjon a 1 pontban szereplő támogatás kifizetéséhez szükséges megállapodás megkötéséről.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 5 nem)

 

22./ Alapító okiratok módosítása

25/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

476/2021. (IX.9.) sz.

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában működő

Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Okirat száma: M/509075/2021/1.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. október 21. napján kiadott, E/509075/2020/2. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 476/2021.(IX.9.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

  1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

telephelye(i):

telephely megnevezése telephely címe
1 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.
2 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18.
3 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény – Raktár 1094 Budapest, Liliom utca 8. fszt. I/TB3.
4 Mester Galéria és Közösségi Tér 1095 Budapest, Mester utca 5.
5 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3.
6 József Attila – Lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b. fszt.
7 KultúrOsztag 1097 Budapest, Osztag utca 15. fszt. 375.
8 Művészeti inkubátorház 1097 Budapest, Vágóhíd utca 31-33. fszt.
9 Bakáts Bunker 1092 Budapest, Bakáts utca 8. fszt. I.

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

 

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

 

Baranyi Krisztina 

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(17 igen, egyhangú)

 

477/2021. (IX.9.) sz.

Normatív határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában

működő Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratának módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Okirat száma: M/801940/2021/1.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. szeptember 23. napján kiadott, E/801940/2020/4. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 477/2021. (IX.9.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 

  1. Az alapító okirat 1.2.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  1. telephelyei:
telephely megnevezése telephely címe
1 Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1095 Budapest, Mester utca 19.
2 Bakáts Téri Ének-Zenei Általános Iskola 1092 Budapest, Bakáts tér 12.
3 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (iskolai tagozat) 1095 Budapest, Gát utca 6.
4 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (autista tagozat) 1097 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

A. épület

5 Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (óvodai tagozat) 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

A. épület 2. lépcsőház

6 Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1095 Budapest, Mester utca 67.
7 Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 1.
8 Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 13.
9 Budapest IX. Kerületi Leövey Klára Gimnázium  1096 Budapest, Vendel utca 1.
10 Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8.
11 Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy utca 17.
12 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1098 Budapest, Lobogó utca 1.
13 Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 1098 Budapest, Napfény utca 3.
14 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21.
15 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.
16 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz.
17 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 38.
18 Ferencvárosi Csicsergő Óvoda 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17. 

B. épület

19 Ferencvárosi Csudafa Óvoda 1097 Budapest, Óbester utca 9.
20 Ferencvárosi Liliom Óvoda 1094 Budapest, Liliom utca 15.
21 Ferencvárosi Epres Óvoda 1098 Budapest, Epreserdő utca 10.
22 Ferencvárosi Kerekerdő Óvoda 1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

A. épület 3. lépcsőház, B. épület

23 Ferencvárosi Kicsi Bocs Óvoda 1092 Budapest, Erkel utca 10.
24 Ferencvárosi Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30.
25 Ferencvárosi Napfény Óvoda 1098 Budapest, Napfény utca 4.
26 Ferencvárosi Ugrifüles Óvoda 1091 Budapest, Hurok utca 9.
27 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1096 Budapest, Haller utca 27.
28 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.
29 Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény 1092 Budapest, Ráday utca 18.
30 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.
31 József Attila Emlékhely 1095 Budapest, Gát utca 3.
32 KultúrOsztag 1097 Budapest, Osztag u. 15. fszt. 375.
33 Művészeti inkubátorház 1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33. fszt.
34 Bakáts Bunker 1092 Budapest, Bakáts utca 8. fszt. I.
35 Pinceszínház 1093 Budapest, Török Pál utca 3.
36 9.TV 1096 Budapest, Haller utca 27. 

II. emelet 22-24. szoba

37 Ferencvárosi Munkásszállás 1097 Budapest, Illatos út 3-5.(Hrsz: 38207/9)
38 Ferencvárosi Ádám Jenő Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 1092 Budapest, Köztelek utca 8. 35 Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4.
39 Fehérholló IX/6. sz. Bölcsőde 1097 Budapest, Fehérholló utca 2-4.
40 Pöttyös IX/10. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Pöttyös utca 8/a.
41 Manó-lak IX/14. sz. Bölcsőde 1098 Budapest, Dési Huber utca 9.
42 Varázskert IX/1. sz. Bölcsőde 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 17.
43 Aprók Háza IX/4.sz. Bölcsőde 1092 Budapest, Ráday utca 46.

 

  1. Az alapító okirat 4.3. d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
  2. d) A 1096 Budapest, Haller utca 27. szám alatti ingatlanon 12.132 m2-en elterülő kemping vonatkozásában ellátja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti ingatlanhasznosítással összefüggő feladatokat, az alábbi ingatlanok tekintetében pedig az ingatlanhasznosításon túlmenően végzi az üzemeltetési feladatokat:
ingatlan megnevezése ingatlan címe
1 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21.
2 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.
3 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz.
4 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1096 Budapest, Haller utca 27.
5 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.
6 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.
7 Ferencvárosi Munkásszállás 1097 Budapest, Illatos út 3-5.(Hrsz: 38207/9)
8 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1098 Budapest, Dési Huber utca 20/B. fszt. II. 
9 Művészeti inkubátorház 1097 Budapest, Vágóhíd u. 31-33. fszt. 

 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

 

Baranyi Krisztina 

polgármester

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(17 igen,egyhangú)

 

478/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Polgármester Asszonyt a 25/2021. számú előterjesztés szerinti normatív határozati javaslatban szereplő módosító okiratok aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezettetésére.

Határidő: 15 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(16 igen, egyhangú)

 

23./ Ferencvárosi „deák” Közalapítvány kuratóriumi tagcsere

33/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

479/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa Kuratóriuma tagjainak 2021. szeptember 20. napjával határozatlan időre kijelöli Bázsa-Mosó Lászlót és Kerényi Máriát.

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának „deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa alapító okiratának módosítását – 33/2021. számú előterjesztés melléklete szerint – elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a Módosító Okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának nyilvántartásba vételét az illetékes bíróságnál kezdeményezze.

Határidő: 2021. szeptember 20.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 5 tartózkodás)

 

24./ Javaslat a Képviselő-testület 2021. II. félévi munkatervének módosításáról

46/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter önkormányzati képviselőt

 

Az előterjesztő visszavonta az előterjesztést. A Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

25./ Kupakgyűjtő szívek telepítése

28/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Szilágyi Zsolt önkormányzati képviselő

 

480/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kihelyez öt darab kupakgyűjtő szívet az alábbi Budapest IX. kerületi helyszínekre:

– az Ipar utca 8. – Mester utca sarok, Molnár Ferenc Általános Iskola előtti járdarészre, 

– a Drégely utca 21., FESZ rendelő előtti járdarészre

– Napfény utca 6-8.

– Vágóhíd utca 3. (Spar előtt)

– Ráday utca és Kinizsi utca sarok ( vagy Csarnok tér).

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottságnak a 3205. számú „Környezetvédelem” megnevezésű költségvetési sor feletti rendelkezés jogát eseti jelleggel magához vonja, és az öt darab kupakgyűjtő szív telepítésére 1.000.000,- Ft összeget biztosít nevezett költségvetési sor terhére.

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az öt darab kupakgyűjtő szív beszerzéséről és a telepítéséről gondoskodjon és a településképi eljáráshoz a Tervtanácshoz nyújtsa be a gyűjtőtartályokat véleményezésre. A telepítés előtt a beszerzésre vonatkozóan kérje ki a főépítész véleményét. 

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata megállapodást köt az Együtt A Daganatos Gyermekekért Alapítvánnyal azon célból, hogy nevezett alapítvány a kupakgyűjtő szívek tartalmát minden esetben ingyen megkapja.

Határidő: 2022. január 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

5./ Az Önkormányzat nem gondoskodik a begyűjtéssel kapcsolatos teendőkről.

 (11 igen, egyhangú)

 

481/2021. (IX.9.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 26. napirendi pont (zárt ülés) előtt tárgyalja meg a 17/2021. számú Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről, az 1/2021. számú Tájékoztató a 2021. évben végrehajtott határozatokról és a 23/2021. számú Tájékoztató a Budapesti  Vegyiművek Zrt.  „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában című előterjesztéseket.

Határidő: 2021. szeptember 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

 

26./ Tájékoztató a Polgármester szabadságának igénybevételéről

17/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

27./ Tájékoztató a 2021. évben végrehajtott határozatokról

1/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

28./ Tájékoztató a Budapesti  Vegyiművek Zrt.  „f. a.” Illatos úti telephelyén feltárt környezetszennyezés felszámolása tárgyában

23/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

A Képviselő-testület a napirendi ponttal kapcsolatban határozatot nem hozott.

Top