2021. július 29-én 9.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Sztarenki Pál a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatójának kérelmének elbírálása

15/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

435/2021. (VII.29.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1) bek. szerinti összeférhetetlenség vonatkozásában hozzájárulását adja ahhoz, hogy Sztarenki Pál a SZTARENKI Betéti Társaságon (Cg.: 01-06-415794) keresztül végzett egyedi megbízási szerződéssel a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásának időpontját megelőzően lekötött, és folyamatban lévő munkáit befejezhesse és teljesíthesse az alábbiak szerint:

Penny Gold: Az elnök szabadsága 

Rendezőként és színészként való közreműködés

Bemutató: 2021. augusztus 26.

Az előadás havonta két alkalommal, a műsoron tartásig kerül bemutatásra.

Helyszín: Rózsavölgyi Szalon

 

Cyril Geli: Diplomácia 

Színészként való közreműködés

A produkció havonta két alkalommal szintén a műsoron tartásig kerül bemutatásra.

Helyszín: Rózsavölgyi Szalon

Szinkronszínészként havi két óra elfoglaltság, mely 2021. augusztus 31. napjáig befejeződik.

 

2./ a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (2) bek. a) pont szerinti összeférhetetlenség vonatkozásában Sztarenki Pálnak felmentést ad ahhoz, hogy a SZTARENKI Bt. (cégjegyzékszám: 01-06-415794) gazdasági társaságban meglévő tulajdonosi részesedést megtarthassa.

Határidő: 2021. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (14 igen, 1 tartózkodás)

 

2./ Javaslat a „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című TÉR_KÖZ pályázat visszavonására, és kiegészítő támogatás megpályázására a „Bakáts projekt” című TÉR_KÖZ pályázat vonatkozásában

16/2021., 16/2/2021 sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

436/2021. (VII.29.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16/2021. számú előterjesztés mellékletében szerepelő, „Főtér kialakítása a József Attila lakótelepen” című városrehabilitációs projekt megvalósítására irányuló Budapest Főváros Önkormányzatával 2018. december 17-én kötött együttműködési megállapodás megszüntetését kezdeményezi, a projektre vonatkozó támogatási kérelmét visszavonja, és felkéri a polgármestert megszüntetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: döntést követő 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 4 nem)

 

437/2021. (VII.29.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Bakáts projekt” megnövekedett költségeinek fedezésére a 27/2013. (IV. 18.) Fővárosi közgyűlési rendeletben meghatározott „E” program keretében, a pályázati kiírás megjelenését követően kiegészítő támogatással kapcsolatos pályázatot nyújt be Budapest Főváros Önkormányzatához. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősíti a 2016. évi „Bakáts projekt” pályázattal kapcsolatban vállalt kötelezettségeket, és felhatalmazza a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a támogatással kapcsolatos megállapodást megkösse Budapest Főváros Önkormányzatával.

Határidő: A kiegészítő támogatással kapcsolatos pályázat kiírását követően két hét.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 4 tartózkodás)

 

 

438/2021. (VII.29.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 38299/3, 38236/202, 38236/64, 38299/7 és 38236/241 helyrajzi számú közterületeket saját forrásból újítja fel. A tervezéssel kapcsolatos költségekre a költségvetés 4121 „Felújításokkal kapcsolatos tervezések” előirányzata biztosít fedezetet.

Határidő: 2021. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 4 tartózkodás)

 

439/2021. (VII.29.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dési Huber utca és a Pöttyös utca kereszteződésének északi sarkán elhelyezkedő 38236/241 helyrajzi számú közterület felújításával kapcsolatban:

 

a.) Felkéri a FEV IX. Zrt.-t, hogy az Önkormányzat és a FEV IX. Zrt. között fennálló megbízási szerződés 2.2. c) pontja alapján a felújítást külön díjazás nélkül készítse elő és bonyolítsa le. 

Határidő: 2021. július 29.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

b.) A tervezéssel kapcsolatos beszerzési eljárás megindítása előtt a környéken élők igényeit fel kell mérni, a tervezési programot pedig a József Attila Városrészi Önkormányzatnak előzetesen jóvá kell hagynia. 

Határidő: 2021. október 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

c.) A 2022. évi költségvetési rendeletben önálló előirányzatban fedezetet biztosít a 38236/241 helyrajzi számú közterület felújításának kivitelezési munkálataira. 

Határidő: a 2022. évi költségvetés elfogadása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (11 igen, 4 tartózkodás)

 

Top