2021. július 6-án 9.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ A Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó pályázat elbírálása

4/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

401/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására beérkezett pályázatokat véleményező Szakmai Bizottság két tagjának Csáki Juditnak és Szász Jánosnak hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 tartózkodás)

 

402/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására kiírt pályázatról két körben szavaz:

  • első körben mind a négy jelöltről a meghallgatás sorrendjében
  • második körben az első szavazás során a két legtöbb igen szavazatot kapó pályázóról.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 4 nem)

 

403/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gulyás Hermann Sándor a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alkalmazásával – 2021. július 9. napjától 2026. június 8. napjáig tartó határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására.”

 (2 igen, 5 nem, 9 tartózkodás)

 

404/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Horváth János Antal a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alkalmazásával – 2021. július 9. napjától 2026. június 8. napjáig tartó határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására.”

 (8 igen, 8 tartózkodás)

 

405/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dr. Komáromi György a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alkalmazásával – 2021. július 9. napjától 2026. június 8. napjáig tartó határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására.”

 (7 igen, 6 nem, 3 tartózkodás)

 

406/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

 Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sztarenki Pál a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alkalmazásával – 2021. július 9. napjától 2026. június 8. napjáig tartó határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

 

407/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátásával Sztarenki Pált bízza meg.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

408/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, 1 tartózkodás)

409/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sztarenki Pál a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezése alkalmazásával – 2021. július 9. napjától 2026. június 8. napjáig tartó határozott időtartamra munkaviszonyt létesít a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakör ellátására, az alábbi indokolás mellett:

Sztarenki Pál pályázatában van egy nagyon erős színházi szellemiség, programja kellőmódon széttartó ahhoz, hogy megszólítsa a gyermekektől az idősekig, a ferencvárosiakat. A meghallgatások során egyértelműen látszott, hogy a pályázó tisztában van a színház jelenlegi gazdasági kereteivel és képes lesz abból hatékonyan gazdálkodni. Szakmai múltja garancia a színház sikeres és stabil működésére. 

Sztarenki Pál munkabérét bruttó 640.000,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(15 igen, 1 tartózkodás)

 

410/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (1) bekezdésében az összeférhetetlenség megszüntetése mellett a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 211. § (2) bek. szerinti összeférhetetlenség tekintetében a felkéri Sztarenki Pált, hogy szüntesse meg az összeférhetetlenség okait.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 1 tartózkodás)

 

411/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az igazgatói megbízással kapcsolatos munkáltatói intézkedés megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2021. július 9.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet 6. § -ában foglaltak értelmében a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói feladatainak ellátására vonatkozó döntésnek a szakmai bizottság összegző véleményével és a szavazás eredményével együtt a helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: 2021. július 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésében meghatározottak értelmében a sikeres pályázat megismerhetőségének, nyilvánosságának biztosítása érdekében a sikeres pályázat egy példányának az előadó-művészeti szervezetek működésével összefüggő közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokra kormányrendeletben kijelölt szerv részére történő megküldéséről – 15 napon belül – gondoskodjon.

Határidő: 2021. július 21.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(14 igen, 1 tartózkodás)

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020. (X.13.) számú önkormányzati rendelet módosítása 

2/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

412/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 30/2020.(X.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2021…. önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.”

(9 igen, 4 tartózkodás)

 

3./ A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása (egyfordulóban)

7/2021. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

413/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 26/2021. (VII.6.) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15 igen egyhangú szavazat mellett megalkotja 25/2021.(VII.9) önkormányzati rendeletét a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 47/2020. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

4./ Javaslat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2012. (V. 22.) önkormányzati rendelet elektromos rollerekkel kapcsolatos módosításáról (egyfordulóban)

9/2021., 9/3/2021 sz. előterjesztések

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, Árva Péter, Takács Máriusz, önkormányzati képviselők

 

414/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2021. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg az elhagyott elektromos használatú közösségi eszközök elszállításának és annak költségeinek lehetséges módját, mértékét, valamint a szükséges intézkedéseket is tartalmazó vizsgálat eredményét terjessze a képviselő-testület elé döntéshozatal céljából, továbbá a fentiekből eredő, Közterület Felügyeletet terhelő feladatokat a hivatali SzMSz-en vezesse át.

Határidő: a képviselő-testület 2021. szeptemberi rendes ülése

Felelős: Baloghé dr. Nagy Edit

(11 igen, 4 tartózkodás)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11 igen, 4 tartózkodás mellett megalkotja 26/2021.(VII.9.) önkormányzati rendeletét a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

5./ Javaslat a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (egyfordulóban)

5/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc, önkormányzati képviselő

 

415/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról szóló …/2021. (VII…..) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, egyhangú)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10 igen, 2 tartózkodás mellett megalkotja 27/2021. (VII.9.) önkormányzati rendeletét a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról.

 

416/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy:

1./ az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet terjessze a képviselő-testület elé akként, hogy a 3793. „Irodalmi pályázat” költségvetési sor kerüljön megemelésre 400.000 Ft-tal az általános tartalék terhére.

Határidő: a 2021. évi költségvetés soron következő módosítása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ készítse elő a pályázati kiírást a 2021. évre.

Határidő: 2021. július 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 2 tartózkodás)

 

6./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátására kiírandó közbeszerzési eljárás

10/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mechler András ügyvezető igazgató

 

417/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 24 órás, központi felnőtt háziorvosi ügyelet ellátása tárgyú, 2021. szeptember 1 – 2022. augusztus 31. időszakra vonatkozó közbeszerzési eljárásának lefolytatásához és ezen közbeszerzési eljárás eredményeképpen kötendő szerződés megkötéséhez hozzájárul, továbbá a szerződés pénzügyi fedezetéhez szükséges összeget biztosítja.

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(12 igen, egyhangú)

 

7./ A FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosítása

11/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

418/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést a 11/2021. sz. előterjesztés melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felkéri a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2021. július 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 3 nem)

 

8./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának “deák” Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2020. évi tevékenységéről, valamint javaslat a 2021. évi támogatási szerződés megkötésére

12/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

419/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencváros Önkormányzatának Deák Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítványa 2020. évi tevékenységével összefüggésben elfogadja 12/2021. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti Tartalmi beszámolót a Kuratórium 2020. évi munkájáról, valamint a 12/2021. számú előterjesztés 3. számú melléklete szerinti Egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet a 12.500.000,- Ft támogatási összeg felhasználásáról.  

Határidő: 2021. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

420/2021. (VII.6.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja és megköti a Ferencváros Önkormányzatának Deák Tanulmányi Ösztöndíj Közalapítvánnyal a 2021. évre vonatkozó támogatási szerződést a 12/2021. számú előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, egyhangú)

Top