2020. szeptember 28-án 13.00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Bakáts tér forgalomtechnikai koncepció, eseti bizottság felállítása

170/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Takács Krisztián képviselő

 

513/2020. (IX.28.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot

elutasítja:

„A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hétvégi lezárásokat megszünteti Belső-Ferencvárosban, illetve a Bakáts tér eredeti közlekedési rendjét visszaállítja.”

 

(7 igen, 4 nem, 4 tartózkodás)

 

514/2020. (IX.28.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

 

1./ 3 tagú ideiglenes bizottságot választ, melynek feladatát a következők szerint határozza meg: 2021. október 31. napjáig történő javaslattétel a Budapest IX. Kerület Bakáts tér projekttel kapcsolatos forgalomszabályozás meghatározására a Bakáts tér felújítását követő időszakra.

Határidő: 2020. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Az 1. pont szerinti bizottság elnökének Takács Krisztián képviselőt, tagjainak Zombory Miklós képviselőt és Torzsa Sándor képviselőt választja. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a bizottság tagjai részére javadalmazást nem állapít meg.

Határidő: 2020. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ felkéri az 1. pont szerinti bizottságot az 1. pont szerinti javaslattétel elkészítésére és annak Képviselő-testület elé történő terjesztésére.

Határidő: a képviselő-testületnek 2021. október 31. napját követő első rendes ülése

Felelős: Takács Krisztián képviselő

 (15 igen, 1 tartózkodás)

 

2./ Javaslat a TÉR_KÖZ pályázat Támogatási szerződés 1. sz. mellékletének (költségvetés) módosítására

162/2/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

515/2020. (IX.28.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 162/2/2020. számú előterjesztés mellékletében szereplő, Budapest Főváros Önkormányzatával 2019. július 26-án megkötött, a „Bakáts-projekt” című városrehabilitációs projekt Támogatási Szerződés  1. sz. mellékletének módosítását kezdeményezi a Támogatónál. A módosított 1. sz. melléklet a szökőkút projektelemre tervezett összes költséget, azaz 107.334.957 Ft-ot (támogatás: 35.786.451 Ft; sajátforrás: 71.548.506 Ft) a „Zöldfelületek megújítása, növénytelepítés, öntözőrendszer kialakítása, díszburkolat” sorra csoportosítja át.

Határidő: 2020. október 8. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(11 igen, 5 tartózkodás)

 

3./ A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírására, és a pályázatokat értékelő szakértői bizottság összetételének meghatározása

169/2020., 169/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

516/2020. (IX.28.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot a 169/2020. sz. előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal kiírja. 

Határidő: 2020. október 1.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatinak ellátására vonatkozó pályázat közzétételéről a hatályos jogszabályoknak megfelelően gondoskodjon.

Határidő: 2020. október 1.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

3./Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóság intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására beérkező pályázatok elbírálására a szakértői bizottság összetételét az alábbiak szerint határozza meg:

– Döme Zsuzsanna alpolgármester,

– Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző vagy az általa megbízott személy,

– Jancsó Andrea önkormányzati képviselő,

– Torzsa Sándor önkormányzati képviselő,

– Szociális Munkások Demokratikus Szervezetének Helyi Szervezete által delegált tag,

– Takács Imre, elnök – gyermekvédelmi szakértő – Magyar Családsegítők- és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete,

– Szociális Szakmai Szövetség által delegált tag,

– Vecsei Miklós alelnök, Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

Határidő: 2020. október 30.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

4./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Szakmai Szövetség, a Szociális Munkások Demokratikus Szervezetének Helyi Szervezete által a szakértői bizottságba delegált tagjainak, valamint a gyermekvédelmi szakértők tagjainak megbízási díját bruttó 20.000 Ft/fő/benyújtott pályázat összegben határozza meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a szakértők megbízási szerződésének aláírásáról gondoskodjon a 3142. „humánszolgáltatási feladatok” költségvetési sor terhére.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(15 igen, egyhangú)

Top