2020. július 30-án 10.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

2./ A Csicsergő Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátására benyújtott pályázat elbírálása

122/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

405/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csicsergő Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítja.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eredményes pályázat alapján Leszkó Gabriellát 2020. augusztus 1. napjától 2025. július 31. napjáig tartó, 5 éves határozott időtartamra megbízza a Csicsergő Óvoda magasabb vezetői, óvodavezetői feladatainak ellátásával.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Leszkó Gabriella illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény irányadó rendelkezései alapján bruttó 563 080,- Ft/hó összegben állapítja meg.

Illetményének összetétele:

garantált illetmény: 337 995,- Ft

magasabb vezetői pótlék           146 160,- Ft

ágazati pótlék:   33 800,- Ft

kereset-kiegészítés

minőségi munka alapján járó 

többletdíjazás 2020. november 30-ig   45 125,- Ft

összesen:   563 080,- Ft

Az illetménynek a magasabb vezetői pótlék része és a kereset-kiegészítés, éves értékelés alapján, kizárólag a magasabb vezetői megbízás időtartamára került megállapításra.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Leszkó Gabriella óvodavezetői (magasabb vezetői) megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

 

3./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetési rendelete (egyfordulóban)

123/2020., 123/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10 igen és 4 nem szavazat mellett megalkotja 24/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (egyfordulóban)

130/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

406/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020. (…) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.”

 (7 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)

 

407/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …./2020. (…) önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó 130/2020. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező tervezetet rendelettervezetként elfogadja és annak kifüggesztésével egyetért. 

Határidő: 15 nap

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

(10 igen, 5 tartózkodás)

 

408/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2020. (…..) önkormányzati rendeletet egyfordulóban tárgyalja.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 3 nem, 2 tartózkodás)

 

409/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

1./ a FEV IX. Zrt-vel kötött ingatlankezelési, üzemeltetési feladatokra vonatkozó közszolgáltatási szerződésben  2020. évre meghatározott kompenzáció összegét bruttó 10.000 eFt-tal megemeli, melyet a FEV IX. Zrt. 2020. augusztus 31-ig egy összegben leszámlázhat,

2./ felhatalmazza a polgármestert a FEV IX Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés jelen határozat a) pontjának megfelelő tartalmú módosítás megkötésére.

Határidő: 2020. augusztus 7.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

 

5./ Közérdekű tevékenységgel összefüggő rendeletmódosítás és nem lakás céljára szolgáló helyiség kijelölése

118/2020., 118/2/2020 sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Takács Máriusz képviselő

 

410/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítását egyfordulóban tárgyalja.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(14 igen, egyhangú)

l

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14 igen, egyhangú szavazattal megalkotja 25/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendeletét a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

411/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Lenhossék u. 24-28. sz. alatti ingatlan földszintjén elhelyezkedő, 313,7 m2 alapterületű részét, megszerzési díj fizetése nélkül, 200.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2021. január 01. – 2030. december 31. közötti határozott időre szóló bérleti joggal oktatási tevékenység folytatására a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2020. (………) önkormányzati rendelet hatályba lépésének napjával kijelöli.

Határidő: a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 7/2006. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 25/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendelet hatályba lépésének napja

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 2 nem)

 

6./ Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX. 26.) önkormányzati rendelet módosítására (egy fordulóban)

119/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

412/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ……/2020. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon ülés keretében tárgyalja meg és fogadja el.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 1 tartózkodás)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14 igen és 1 tartózkodás mellett megalkotja 26/2020. (VIII.4.) önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

 

7./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek kulturális célú tevékenység folytatására történő kijelölése

117/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

413/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX., Ráday u. 9. fszt. II. szám alatti, 172 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési díj fizetése nélkül, 100.000 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel,2023. szeptember 30-ig szóló határozott idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 1 tartózkodás)

 

414/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest IX., Ráday u. 39. fszt. I. szám alatti, 217 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget megszerzési díj fizetése nélkül, 266.976 Ft/hó + ÁFA bérleti díj fizetési kötelezettséggel, 2023. szeptember 30-ig szóló határozott idejű bérleti joggal kulturális célú tevékenység folytatására kijelöli.

Határidő: 90 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 1 tartózkodás)

 

8./ Javaslat a kulturális tevékenységet végző, valamint a civil szervezetek 2020. évi támogatására benyújtott pályázatok elbírálására (alapítványok)

121/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

415/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt a kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2020. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 4/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3972. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 17.000.000,- Ft-os keretösszege terhére történik.

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
1 2B Kulturális és Művészeti Alapítvány 2B Alapítvány programja 700 000 Ft
2 A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány Mozart: Missa Brevis c. művének nyilvános előadása, a Piarista (fiú), a Patrona Hungariae gimnázium (leány) kórusainak és a zeneiskola tanári zenekar közreműködésével. 150 000 Ft
3 Ars Sacra Alapítvány Ars Sacra Fesztivál a IX. kerületben 100 000 Ft
4 Bakelit Multi Art Center Alapítvány The Talent Project 250 000 Ft
5 Csillaghajó Kulturális Alapítvány Identitás megőrzése a cigányság eredetmondáinak báb/színpadi adaptációjával /színházi-nevelési program a Ferencváros iskoláiban. 200 000 Ft
6 Hendikep Alapítvány Zeneünnep és 30. Jubileumi évforduló 600 000 Ft
7 Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány Kapocs – generációk színháza 600 000 Ft
8 Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány Művészeti diák projektek a Ferencvárosban 450 000 Ft
9 Kettőspont Kulturális és Művészeti Alapítvány Lilla és Tündérbogyó a Ferencvárosban 280 000 Ft
10 Konkáv Alapítvány Konkáv Audió 2.0 350 000 Ft
11 Nagyvárad téri Református Egyházközségi Alapítvány Zenés áhítatok, Koncertek, Kórus fellépései buszkirándulással 150 000 Ft
12 Nem Adom Fel Alapítvány Mi 2020-ban sem adjuk fel! Zenés kulturális program a IX. kerület egyik legforgalmasabb terén! 200 000 Ft
13 Savaria Barokk Zenekar Alapítvány Actus tragicus –  J. S. Bach – Kantáták Halottak Napja és Mindenszentek tiszteletére 300 000 Ft
14 Stúdió K Alapítvány Stúdió K Színház 2019. évi gyermek- és ifjúsági programjának támogatása 875 000 Ft
15 Társadalmi Innovációs Alapítvány Helytörténeti nevelési program kidolgozása és kipróbálása 0 Ft
16 Védett Átkelő Alapítvány Új Kikötők 600 000 Ft

 

Határidő:2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kulturális tevékenységek támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(11 igen, 4 tartózkodás)

 

9./ Javaslat a közszolgáltatási szerződések kötésére

124/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

416/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány között kötendő közszolgáltatási szerződést a 124/2020. számú előterjesztés 1. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

2./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány között kötendő közszolgáltatási szerződést a 124/2020. számú előterjesztés 2. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

3./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Concerto Akadémia Nonprofit Kft. között kötendő közszolgáltatási szerződést a 124/2020. számú előterjesztés 3. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

4./ elfogadja a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata és a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület között kötendő közszolgáltatási szerződést a 124/2020. számú előterjesztés 4. sz. mellékletének megfelelően.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

5./ Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1- 4. pontokban nevesített közszolgáltatási szerződések aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(14 igen, 1 nem)

 

417/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

1./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi
táblázatban foglaltak szerint dönt a civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2020. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 4/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3922. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 7.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik.

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
1 DélUtán Alapítvány Új játékklub nyugdíjasok részére a 1098 Budapest, Börzsöny u. 13. alatt lévő Szabó Ervin Könyvtárban, és két havi vészhelyzeti telefonos információs szolgálat. 500 000 Ft
2 Hiszünk Benned Alapítvány Közösségi tér kialakítása kisgyerekes családok számára 0 Ft
3 Horizont Szociális Alapítvány A ferencvárosi Gyermekek Átmeneti Otthona és a LÉLEK Program közös szabadidős programja 2020 200 000 Ft
4 Itt és Most Társulat Művészeti Alapítvány Közöd? – Improvizációs előadás-sorozat iskolai bántalmazás, bullying témakörben 400 000 Ft
5 Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány Drámapedagógia és komplex művészeti nevelés 150 000 Ft
6 Kicsi Szív Alapítvány Együtt a boldog gyermekekért 0 Ft
7 Kikapcs Alapítvány KIKAPCS.-olódás másképp: Összefogás a sajátos nevelési igényű (SNI)gyermekek nevelő családokért 400 000 Ft
8 Lélekkel az Egészségért Alapítvány Nyugizóna Fesztivál 0 Ft
9 Nem Adom Fel Alapítvány Nem adom fel érzékenyítő tréning a Szent István Szakgimnázium és Kollégium diákjai részére 150 000 Ft
10 Vizuális Világ Alapítvány Wapikong: Hangos Kép- viselet III. 500 000 Ft 

 

Határidő:2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a civil szervezetek támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 tartózkodás)

 

418/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi táblázatban foglaltak szerint dönt az Egyházi szervezetek támogatására meghirdetett pályázati felhíváson részt vevő alapítványok 2020. évi pályázati támogatásáról, amelynek kifizetése a 4/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3921. számú költségvetési sor ezen célra biztosított 6.000.000.- Ft-os keretösszege terhére történik.

 

Pályázó neve 2020. évi pályázati programja 2020. évi pályázati támogatás
1 A Mi Patronánk Iskolai Alapítvány Az ifjúság vallási és nemzeti identitásának erősítése – Rákóczi nyomában, a Felvidéken, kollégiumi 2 napos kirándulás 200 000 Ft

 

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az egyházi szervezetek támogatására meghirdetett pályázaton nyertes alapítványok képviselőivel kötendő megállapodások aláírásáról.

Határidő: döntést követő 60 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(14 igen, 1 tartózkodás)

 

9./ Beszámoló a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról

126/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX Zrt. vezérigazgatója

 

419/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a parkolás-üzemeltetési feladatok saját erőből történő ellátásáról 2020. I. félévében és az indulással kapcsolatban jelentkezett kiadásokról szóló 126/2020. sz. előterjesztés melléklete szerinti beszámolót. 

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 4 nem)

 

11./ FEV IX Zrt. Igazgatósági tag megválasztása

127/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Árva Péter képviselő

 

420/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a

1./ FEV IX. Zrt. igazgatóságába Németh Zoltán Lajost 2020. augusztus 1. napjától 2024. november 25. napjáig tagnak megválasztja.

2./ a FEV IX. Zrt. alapszabályának 12.16.4. pontját az alábbira módosítja:

„Németh Zoltán Lajos

lakcíme: 1095 Budapest, Mester utca 26-28. B. lph. tt.1/A.

anyja születési neve: Pausch Margit”

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(10 igen, 4 tartózkodás)

 

421/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 

1./ gondoskodjon a FEV IX. Zrt. alapszabály módosításának és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának aláírásáról. 

2./ az alapítói döntésről a FEV IX. Zrt. vezérigazgatóját értesítse annak érdekében, hogy a társaság jogi képviselőjének közreműködésével gondoskodjon a személyi változások Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához való bejelentéséről.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 tartózkodás)

 

12./ Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosítására

128/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Deutsch László önkormányzati képviselő

 

422/2020. (VII.30.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……./2020. (…..) sz. önkormányzati rendeletet egy fordulóban alkotja meg. 

Határidő: 2020. július 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(12 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

Top