2020. július 2-án 09.00 órakor tartott rendkívüli ülés – kivonat

1./ Tiltakozás a kormány az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedései ellen

100/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester 

 1. Mátyás Ferenc képviselő

 

350/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 100/2020. sz. előterjesztés melléklete szerinti nyilatkozatot és felszólítja a Kormányt, hogy vonja vissza az önkormányzatok működését ellehetetlenítő intézkedéseit, és pótolja az önkormányzatoktól elvont forrásokat és kiesett bevételeket. Felkéri a kerület parlamenti képviselőit, Kocsis Mátét és Csárdi Antalt, hogy képviseljék az Országgyűlésben az önkormányzatokat sújtó intézkedések, különösen a pártpolitikai szempontok alapján célzott megvonások visszavonását és a kieső bevételek kompenzálását.

Határidő: 2020. július 3.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (12 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

 

2./ Beszámoló a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi tevékenységéről

91/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

351/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolóját.

Határidő: 2020. július 2. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (18 igen, egyhangú)

 

3./ Javaslat az Önkormányzat 2019-2024. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjának jóváhagyására

93/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

352/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2019-2024. évre vonatkozó gazdasági programját jóváhagyja a 93/2020. számú előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. „

(6 igen, 3 nem, 9 tartózkodás)

 

4./ Javaslat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló …/2020.(…) rendelete megalkotására (II. forduló)

38/4-5/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

353/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 38/4/2020-as számú előterjesztés szerint a 20.§ (12) bekezdése a következőre módosul: 

„20.§ (12) bekezdés: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága 30 éven aluli fiatalok pályakezdését évente egyszer kiírt pályázat útján, legfeljebb 10 db, legfeljebb 2 szobás lakás 5 évre szóló költségelvű bérbeadásával segítheti. A bérleti szerződés lejártakor – amennyiben bérlővel szemben nem áll fenn felmondási ok – a lakás bérbeadása bérlő kérelmére piaci alapon folytatható a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján.”

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

 

354/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja

„A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 60%-a amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonnyal rendelkezik 1990. 01. 01. előttről. 

A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 75%-a amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonya 1990. 01. 01. és 1999. 12. 31. között létesült. 

A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 85%-a amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonya 2000. 01. 01. és 2003. 12. 31. között létesült. 

A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 90%-a amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonya 2004. 01. 01. és 2007. 12. 31. között létesült. 

A vételár a (csökkentett) forgalmi érték 95%- a amennyiben a bérlő folytonos (örökölt) jogviszonya 2007. 12. 31. után létesült, valamint a 35.§ (4) bekezdése kerüljön törlésre„

  (6 igen, 7 nem, 5 tartózkodás)

 

355/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„2020. július 2-a után létesült jogviszony esetén a lakás nem idegeníthető el.”

  (6 igen, 5 nem, 7 tartózkodás)

 

5./ Javaslat a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért támogatására

74/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

356/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági  és Civil Bizottság 3143. számú „Szociális és köznevelési feladatok” költségvetési sor feletti rendelkezési jogát eseti jelleggel magához vonja, és a költségvetési sor terhére a Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 74/2020. számú előterjesztés mellékletében szereplő kérelmét támogatja és részére 850.000,- Ft összegű támogatást nyújt az előterjesztésben szereplő koraszülöttek és beteg újszülöttek mentésében és őrzött szállításában végzett munkájuk támogatására.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás kifizetéséhez szükséges szerződés megkötéséről.

Határidő: döntést követő 60 napon belül

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

 

6./ Javaslat emléktábla állítására

75/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

357/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ Angelika Lippe (a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója, s egyben Andor Éva művészi hagyatékának örököse és ápolója) kérelmére Andor Éva magánénekes, Liszt Ferenc díjas érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem volt tanszékvezető tanára, egykori IX. kerületi lakos emlékére, Budapest, IX. kerület, Mester utca 59. számú társasház utcai homlokzatára, a társasház hozzájárulásával, „Ebben a házban töltötte gyermekkorát és tanulóéveit Andor Éva magánénekes (1939 – 2014) a Magyar Állami Operaház örökös tagja, egyetemi docens, akinek egyetlen életcélja a magyar zenekultúra állhatatos szolgálata volt a színpadon, a koncertdobogón és az egyetemi katedrán itthon és a nagyvilágban. Állíttatta Ferencváros Önkormányzata 2020.” szövegű emléktáblát állít.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 3146. számú kiadási előirányzata feletti döntési hatáskörét eseti jelleggel magához vonja, és az 1.) számú pontban szereplő emléktábla állításának költségeit – 204 800 Ft + ÁFA azaz bruttó 260 096 Ft összegben – a 3146. számú költségvetési sor terhére biztosítja.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ felkéri a Polgármestert, hogy az 1) számú pontban szereplő emléktábla állításával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő:2020. december 15.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

 

7./ Javaslat a nyári táboroztatással összefüggő feladatok önként vállalt feladatként való biztosítására

97/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

358/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ a Belső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott ferencvárosi iskolák nyári táboroztatásával összefüggő feladatokat Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a 2020. évben önként vállalt feladatként biztosítja.

2./ a pedagógusok és táborvezetők személyi juttatásának pénzügyi fedezetét, a pedagógusok és táborvezetők étkeztetési és a mosatási költségeit a 97/2020. sz. előterjesztésben foglaltak szerint biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a szükséges pénzügyi fedezet Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 2020. évi költségvetésébe történő beépítésről gondoskodjon.

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

 

8./ Javaslat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által 2018/2019 évben megvalósított Nemzeti Ovi-Sport Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása

96/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

359/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1./ az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 2018/2019. évben megvalósított Sport-fejlesztési Programhoz kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja,

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

 

9./ Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesületének kérelme

95/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

360/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 239/2019. (VI.27.) számú határozat alapján elfogadott, majd 2019. augusztus 14. napján aláírt közszolgáltatási szerződésben szereplő felhasználási időszak határnapját a Ferencvárosi Úrhölgyek Polgári Egyesülete kérelme alapján 2020. december 31. napjára, míg a szakmai beszámoló benyújtásának határnapját 2021. január 31. napjára módosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a szerződésmódosítás aláírásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 1 nem, 4 tartózkodás)

 

10./ Javaslat az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”című pályázaton való indulásra

114/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Reiner Roland alpolgármester

 

361/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ egyetért a belterületi utak, járdák felújításához kapcsolódó önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat benyújtásával,

2./ a pályázat megvalósításához kapcsolódó bruttó 60 millió forint önrészt nyertes pályázat esetén biztosítja,

3./ felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

4./ A térkővel burkolt utak felújítása esetén maradjon meg a térkő burkolat.

Határidő: 2020. július 10.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (18 igen, egyhangú)

 

11./ Javaslat a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat ifjúságot segítő javaslatainak támogatására

72/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Torzsa Sándor önkormányzati képviselő

 

362/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat javaslata alapján vizsgálja meg egy kisösszegű pályázat elindításának lehetőségét az osztályközösségek számára, mely az önkéntes teremkifestéseket támogatná;

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat javaslata alapján vizsgálja meg egy pályázat elindításnak lehetőségét az iskolai diákönkormányzatok számára, mellyel az iskolai közösségi terek fejlesztése érdekében csocsóasztalokhoz juthatnak;

3./ felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat javaslata alapján vizsgálja meg, van-e mód arra, hogy a szépkorúakhoz hasonlóan a 16 és 24 év közötti generációban is kiterjesztésre kerüljön az ingyenes könyvtárhasználati program;

4./ felkéri a Polgármestert, hogy a Ferencvárosi Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat javaslata alapján gondoskodjon róla, hogy a Ferencváros Önkormányzata a kerékpártárolók kialakítása során vegye figyelembe azokat az iskolai helyszíneket is, ahol ezen infrastruktúra hiányos, annak érdekében, hogy több diák tudjon iskolába kerékpárral járni;

5./ felkéri a Polgármestert, hogy a határozati javaslat 1-4. pontjában foglaltakról tegyen javaslatot a képviselő-testületnek 2020. szeptember 30-ig.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(13 igen, 5 tartózkodás)

 

12./ Jelentés a gazdasági társaságok jogi, gazdasági, pénzügyi átvilágításáról

104/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

363/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi módosító javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Kft. ügyvezetőjének tisztségét közös megegyezéssel megszünteti és a számára járó járandóság felét kifizeti.”

 

(7 igen, 2 nem, 7 tartózkodás)

 

364/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FEV IX. Zrt-ről és a FESZOFE Kft-ről készített átvilágítást tudomásul veszi és egyben megállapítja, hogy az ÁSZ által 2019 augusztusában a FEV IX. Zrt-ről készített vizsgálati anyag külön intézkedést nem igényel.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (10 igen, 6 nem)

 

365/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Kft. ügyvezetőjét az állásából azonnali hatállyal visszahívja.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 6 nem, 1 tartózkodás)

 

366/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a FESZOFE Nonprofit Kft. ügyvezetőjét tisztségéből a Ptk. 3:25§ (1) bekezdés c) pontja, illetve (2) bekezdése alapján azonnali hatállyal visszahívja, egyúttal határozott időtartamú munkaviszonyát az Mt. 78§ (1) bekezdése alapján azonnali hatállyal megszünteti. Az azonnali hatályú felmondás indokai az előterjesztés társaságot érintő, továbbá az előterjesztés a), b), d) pontjában foglalt vizsgálati megállapításokon alapulnak a határozat külön mellékleteként.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

 

367/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, vizsgálja meg, hogy a FEV IX. Zrt. és a FESZOFE Kft. korábbi vezetőit illetően indokolt-e büntető feljelentés tétele, és erről a következő ülésen tájékoztassa a Képviselő-testületet, amennyiben szükséges tegyen javaslatot az intézkedésről.

Határidő: Képviselő-testület következő rendes ülése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (10 igen, 4 nem, 2 tartózkodás)

 

368/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a jegyzőt, hogy az átvilágítási anyagokban szereplő szabályozási hibák javítására készítsen javaslatot.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

  (11 igen, 5 nem)

 

369/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülésre terjesszen elő javaslatot a FEV IX. Zrt., a FESZOFE Kft. új tevékenységi körére, annak figyelembe vételével, hogy a FESZOFE Kft. piaci tevékenységeit a FEV IX. Zrt-hez vagy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalhoz, a FEV IX. Zrt. tevékenységéből az Önkormányzat közbeszerzéseinek lebonyolítását a Polgármesteri Hivatalhoz átcsoportosítja.

Határidő: Képviselő-testület következő rendes ülése

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (10 igen, 5 nem, 1 tartózkodás)

 

370/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyetért a FEV IX. Zrt. Igazgatóságának döntésével, mely szerint a Ferencváros Kártya Kft. végelszámolás útján történő megszűntetését kezdeményezte.

Határidő: 2020. július 2. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (15 igen, 1 tartózkodás)

 

13./ Feszofe Kft. 2019. évi beszámolója és 2020. évi üzleti terve 

105/2020., 105/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

371/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ Felkéri a polgármestert, hogy bízzon meg egy másik könyvvizsgálót a FESZOFE Nonprofit Kft. 2019. évi Éves Beszámolójának könyvvizsgálatával.

2./ A FESZOFE Nonprofit Kft. 2019. évi Éves Beszámolójának elfogadásáról szóló döntését az ismételt könyvvizsgálat eredményének függvényében hozza meg.

3./ A 105/2020. sz. előterjesztésben szereplő alábbi szövegrész kerüljön törlésre: „A Felügyelő Bizottság mulasztást követett el, mivel nem hozott döntést, hogy mi történjen a képződött nyereséggel.”

Határidő: 2020. augusztus 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (10 igen, 5 nem)

 

14./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

92/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

372/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy júliusban közmeghallgatás tart.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

  (14 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

 

373/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 

 1. II. félévi munkatervéről
 2. szeptember 10.

 

1./ Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltségének IX. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

3./  A FEV IX. Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási, megbízási és támogatási szerződések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

 

4./ Vizisport u. 60. hasznosítási koncepció

Előterjesztő: Pataki Márton, FEV IX. Zrt. vezérigazgató

Tárgyalja: Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság

   Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

5./ Javaslat „Ferencváros Bárány János-díja” adományozására

Előterjesztő: Takács Máriusz, a KOEN elnöke

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

6./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

7./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

8./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

9./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló 18/2015. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosítása (I. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

10./ A járművek elhelyezésének helyi szabályairól szóló 19/2003 (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

11./ „Ferencváros Sportjáért” díj adományozása

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság, Torzsa Sándor elnök

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

 1. október 8.

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2./ Javaslat „Humanitas Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Torzsa Sándor, az ESZSICB elnöke

Tárgyalja: Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság

 

3./ Köztisztasági koncepció megalkotása 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

4./ A zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

5./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

6./ A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

7./ A fák és fás szárú növények védelméről szóló 18/2015. (IX. 6.) önkormányzati rendelet módosítása (II. forduló)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

 1. november 12.

 

1./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények (Óvodák) 2019/2020. nevelési évben végzett szakmai munkájáról és a 2020/2021. nevelési év munkaterveinek véleményezése

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

2./ Javaslat „Ferencváros Díszpolgára” cím adományozására

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ Javaslat „Pro Urbe Ferencváros” díj adományozására

Előterjesztő: Árva Péter, a VIK Bizottság elnöke

Tárgyalja: Városfejlesztés, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság

 

 1. november 26.

 

Közmeghallgatás

 

 1. december 10.

 

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2020. évi költségvetés módosítása (egyfordulóban)

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

 

2./ 2021. évi éves ellenőrzési terv

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

 

3./ Stratégiai ellenőrzési terv 2020-2023. év

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

Tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság

 

4./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének 2021. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

Tárgyalja: valamennyi bizottság

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (15 igen, 1 tartózkodás)

 

15./ Beszámoló a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról

103/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

 

374/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a 103/2020. sz. előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

  (15 igen, 1 tartózkodás)

 

16./ Javaslat a 9. TV és a Ferencváros Újság önkormányzati alapítású nonprofit gazdasági társaság keretében való működtetésére

98/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

375/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ a helyi Ferencváros Újság és a helyi 9. TV működtetését egy 100% önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaságon keresztül kívánja a jövőben működtetni. 

2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a nonprofit gazdasági társaság alapításához szükséges előkészítő intézkedések megtételéről, majd ezt követően az alapításához szükséges döntési javaslatokat terjessze a Képviselő-testület soron következő ülése elé.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (14 igen, 1 nem, 3 tartózkodás)

 

17./ 2020. évi elidegenítési címjegyzék

90/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

376/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2020. évi ingatlan elidegenítési címjegyzéket a 90/2020. sz. előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (13 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

 

18./ Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díjtételeinek meghatározására, továbbá a Kt. 265/2012. (VI. 07.) számú határozat, valamint a Kt. 124/2015. (IV. 23.) számú határozat 1. pontjának hatályon kívül helyezésére

94/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

377/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 94/2020. sz. – ”Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díjtételeinek meghatározására, továbbá a Kt. 265/2012. (VI. 07.) számú határozat, valamint a Kt. 124/2015. (IV. 23.) számú határozat 1. pontjának hatályon kívül helyezésére” című – előterjesztést leveszi a napirendjéről.”

  (6 igen, 8 nem, 4 tartózkodás)

 

378/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

1./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos és bérbeadó, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása esetén az alábbi táblázatban meghatározott minimális ajánlati bérleti díjtételeket határozza meg:

A helyiségek minimális ajánlati bérleti díja (Ft/m2/év+ÁFA)

Cím, bejárat Utcai bejáratú földszinti Udvari vagy kapualji bejáratú földszinti Utcai bejáratú alagsori Utcai bejáratú pince Udvari vagy belső bejáratú pince Egyéb (galéria, fél-emelet, emelet) Garázsok Gépkocsi-beállók
Ferenc krt., Vámház krt., Ráday u. felújítandó állapotú 30.000,- 15.500,- 20.300,- 15.650,- 9.550,- 11.050,- 11.000,- 9.000,-
jó, átlagos állapotú 60.000,- 31.500,- 42.000,- 32.400,- 17.640,- 20.640,- 21.000,- 13.100,-
Üllői út, Boráros tér, Haller u., Mester u., Soroksári út (Haller utcáig), Tompa u., Belső-Ferencváros felújítandó állapotú 21.300,- 12.300,- 16.050,- 12.050,- 6.650,- 7.650,- 9.400,- 7.500,-
jó, átlagos állapotú 44.000,- 23.500,- 31.800,- 24.150,- 13.200,- 15.700,- 16.600,- 9.450,-
József Attila lakótelep felújítandó állapotú 10.800,- 6.100,- 6.750,- 5.950,- 3.900,- 4.400,- 8.100,- 6.300,-
jó, átlagos állapotú 20.000,- 10.500,- 14.150,- 12.250,- 6.950,- 7.950,- 14.700,- 8.150,-
bontandó, felújítandó épületben Középső-Ferencváros (Viola illetve Tinódi utcáig) felújított épületben felújítandó állapotú 19.200,- 10.650,- 14.300,- 11.450,- 6.300,- 7.300,- 8.750,- 6.900,-
jó, átlagos állapotú 40.200,- 21.100,- 28.700,- 22.300,- 11.700,- 14.200,- 15.650,- I8.800,-
bontandó, felújítandó épületben Középső-Ferencváros (Viola illetve Tinódi utcától) felújított épületben felújítandó állapotú 17.750,- 10.100,- 13.100,- 9.900,- 5.450,- 6.450,- 8.200,- 6.350,-
jó, átlagos állapotú 36.600,- 19.300,- 26.250,- 20.000,- 10.750,- 13.250,- 14.800,- 8.200,-
Aszódi ltp. felújítandó állapotú 5.250,- 2.900,- 4.250,- 3.300,- 1.600,- 2.100,- 6.200,- 3.300,-
jó, átlagos állapotú 10.900,- 5.700,- 7.750,- 5.850,- 3.300,- 3.800,- 8.550,- 4.950,-
Egyéb területek felújítandó állapotú 7.750,- 4.400,- 5.750,- 4.300,- 2.600,- 3.100,- 6.200,- 3.300,-
jó, átlagos állapotú 16.400,- 8.700,- 12.250,- 9.100,- 5.050,- 6.050,- 8.300,- 3.450,-

2./ Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kt. 265/2012. (VI.7.) számú határozatot, valamint a Kt. 124/2015. (IV.23.) határozat 1. pontját hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2020. július 02.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (13 igen, 5 nem)

 

19./ 2020. április – május – június havi bérleti díjból eredő követelés elengedése, mérséklése

107/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

379/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 19. napirendi pont vitáját lezárja.”

  (8 igen, 6 nem, 3 tartózkodás)

 

380/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 107/2020 számú előterjesztés mellékletében szereplő bérlők részére a 2020. április – május – június havi bérleti díjból eredő követelést 50%-kal mérsékli, az így fennmaradó bérleti díj kamatmentes összegének befizetési határidejét 2021. június 30. napjában határozza meg, és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (12 igen, 6 nem)

 

20./ Képviselői indítvány

113/2020., 113/1/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Deutsch László képviselő

381/2020. (VII.02.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában lévő és vendéglátó üzletként hasznosított helyiségek utáni bérleti díjat a 2020. január 1. és 2020. május 31. közötti időtartamra elengedi, továbbá a 2020. június 1-től 2021. május 31-ig terjedő időtartamra az egyébként fizetendő bérleti díjat 50%-os mértékben csökkenti.”

(8 igen, 6 nem, 3 tartózkodás)

 

382/2020. (VII.02.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A rendelet 9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „(2) A rendes ülések időpontja rendszerint minden hónap második csütörtöke, 7.00 óra.”

  (7 igen, 7 nem, 2 tartózkodás)

 

383/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról szóló …./2020. (….) önkormányzati rendeletet ugyanazon napirend keretében tárgyalja és alkotja meg.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (17 igen, 1 tartózkodás)

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13 igen, 1 nem, 4 tartózkodás mellett megalkotja a 23/2020.(VII.8.) önkormányzati rendeletét a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X.11.) rendelet módosításáról.

 

21./ Javaslat a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosítására

102/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

384/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 21. napirendi pont vitáját lezárja. 

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (13 igen, 5 nem)

 

385/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának fenntartásában

működő Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratának módosításáról

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói jogkörében a Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Okirat száma: M/801940/2020/2.

Módosító okirat

A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. május 29. napján kiadott, E/801940/2020/2. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 385/2020. (VII.2.) számú határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

 • Az alapító okirat 4.3. c). pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3. A költségvetési intézmény alaptevékenysége:

 

 1. c) Ellátja a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5a. pontja szerinti helyi termelői piac – a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet szerinti – üzemeltetési feladatait a fenntartó által biztosított 1096 Budapest, Haller utca 27. szám alatti ingatlan 402 m2-en elterülő ingatlanrészén, valamint a Budapest, IX. kerület Pöttyös u. – Dési Huber utca saroktelkén, a 38236/241 helyrajzi számú ingatlanon.

 

 • Az alapító okirat 4.3. d). pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

4.3. A költségvetési intézmény alaptevékenysége:

 1. d) A 1096 Budapest, Haller utca 27. szám alatti ingatlanon 12.132 m2-en elterülő kemping vonatkozásában ellátja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti ingatlanhasznosítással összefüggő feladatokat, az alábbi ingatlanok tekintetében pedig az ingatlanhasznosításon túlmenően végzi az üzemeltetési feladatokat:
ingatlan megnevezése ingatlan címe
1 Jégcsarnok 1098 Budapest, Toronyház utca 21.
2 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Gyermek és Ifjúsági Tábora 8638 Balatonlelle, Erdősor utca 3.
3 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kincsesbányai Ifjúsági Tábora 8044 Kincsesbánya, Rákhely kerület 0341 hrsz.
4 Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei 1096 Budapest, Haller utca 27.
5 Dési Huber István Művelődési Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 17/b.
6 József Attila-lakótelepi Közösségi Ház 1098 Budapest, Toronyház utca 3/b.
7 Ferencvárosi Munkásszállás 1097 Budapest, Illatos út 3-5.(Hrsz: 38207/9)
8 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1092 Budapest, Bakáts utca 8. fszt. I. 
9 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1098 Budapest, Dési Huber utca 20/B. fszt. II. 
10 nem lakás céljára szolgáló helyiség 1097 Budapest, Vágóhíd utca 31-33. fszt. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, időbélyegző szerint

Baranyi Krisztina 

polgármester

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (18 igen, egyhangú)

 

386/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Polgármester Asszonyt a 102/2020. számú előterjesztés szerinti normatív határozati javaslatban szereplő módosító okirat aláírására, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, és a változások Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba történő átvezettetésére.

Határidő: 8 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(18 igen, egyhangú)

 

22./ Javaslat kiépíteni kívánt kamerák helyszínei tekintetében</b>

108/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Rimovszki Tamás Közterület-felügyelet igazgatója

 

387/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a későbbiekben telepítendő kamerák helyszínei tekintetében az előterjesztésben javasolt 10 db helyszínből az alábbi 7 db helyszínt hagyja jóvá: 

1./ 1. Budapest IX. kerület, Közraktár utca – Czuczor utca kereszteződése

 1. Budapest IX. kerület, Soroksári út – Dandár utca kereszteződése 
 2. Budapest IX. kerület, Vágóhíd utca – Mester utca kereszteződése
 3. Budapest IX. kerület, Ferenc körút – Tompa utca kereszteződése 
 4. Budapest IX. kerület, Epreserdő utca – Ecseri út kereszteződése 
 5. Budapest IX. kerület, Friss utca – Toronyház utca kereszteződése 
 6. Budapest IX. kerület, Üllői út 169. (belső út)

2./ felkéri Polgármester Asszonyt, hogy vizsgálja meg forrás biztosításának a lehetőségét a 108/2020. sz. előterjesztésben szereplő +3 kamerahelyszínen jóváhagyására.

Határidő: 2020. július 2., szeptember 10. (következő rendes képviselő-testületi ülés)

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, Rimovszki Tamás Közterület-Felügyelet igazagatója

(18 igen, egyhangú)

 

23./ Beszámoló a családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére, a krízishelyzetben lévők átmeneti lakhatásának megoldása érdekében végzett feladatokról

101/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Gedeon Andor igazgató 

 

388/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának a „Családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére szolgáló ferencvárosi modell program” protokolljáról szóló beszámolóját elfogadja, azt támogatja.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő módosítására dolgozza ki a bemutatott „Családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére szolgáló ferencvárosi modell program” részletes költségvetését a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának bevonásával.

Határidő: a költségvetés soron következő módosítása

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

3./ felhatalmazza a polgármestert, hogy folytasson további egyeztetéseket más települések polgármestereivel a „Családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére szolgáló ferencvárosi modell program” ismertetésére és a védett lakások önkormányzati hálózatának felállítása érdekében.

Határidő: folyamatos

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

4./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Családon belüli erőszak, illetve kapcsolati erőszak áldozatainak védelmére szolgáló ferencvárosi modell program” megvalósításához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2020. november 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

  (16 igen, 1 tartózkodás)

 

24./ Javaslat parkolással kapcsolatos döntések meghozatalára a József Attila-lakótelep vonatkozásában

109/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

389/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest, Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ visszavonja a 21/2020. (I.30.) sz határozatát a József Attila-lakótelep teljes területének díjfizető övezetbe való bevonásáról.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

2./ felfüggeszti a díjfizetést az Üllői út melletti parkolóban a Pöttyös utca metrómegálló mögött a Csárdás közig,

az M3-as metró Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakaszának felújítását követő üzembe helyezését követő harmadik hónap utolsó napjáig.

Határidő: 2020. július 6.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató

 

3./ felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a József Attila-lakótelep várakozási övezetbe nem tartozó területén (Epreserdő utca – Ifjúmunkás utca – Dési Huber utca – Távíró utca – Napfény utca által határolt terület, beleértve a határoló utakat is) a parkolási feszültségek csökkentése érdekében új forgalomtechnikai terv elkészíttetéséről, amely az út- és parkolási felületet nem bővítve növeli a parkolóhelyek számát.

Határidő: 2020. augusztus 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató 

 

4./ felkéri a FEV IX. Zrt.-t, hogy Budapest Főváros Önkormányzatával és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal szakértői szinten együttműködve keressen, illetve amennyiben lehetséges, kísérleti jelleggel vezessen be a helyben állandó lakcímmel rendelkezőket előnyben részesítő parkolással kapcsolatos megoldásokat, vagy a József Attila-lakótelep teljes területére egy egységes parkolási rend kialakítására tegyen javaslatot. 

Határidő: 2020. augusztus 31.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester, Pataki Márton FEV IX. Zrt. vezérigazgató

  (12 igen, 5 nem)

 

25./ Javaslat a kerületi utasvárókkal kapcsolatos döntések meghozatalára

99/2020., 99/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

390/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tervezetként jóváhagyja 99/2020. számú előterjesztés mellékletét képező, a JCDecaux Hungary Zrt-vel Budapest IX. kerület területén utasvárók kihelyezése cseréje és üzemeltetése tárgyban kötendő megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a végleges megállapodás aláírására.

Határidő: 2020. július 2.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(17 igen, egyhangú)

 

26./ Az elektromos rollerekről

110/2020.,110/2/2020. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc képviselő

 

391/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi módosító javaslatot elutasítja:

„Felkéri a polgármestert, hogy terjesszen a Képviselő-testület elé egy rendelettervezetet az elektromos rollerek használatáról.”

  (7 igen, 4 nem, 5 tartózkodás)

 

.

392/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletének figyelembevételével terjesszen a Képviselő-testület elé egy rendelettervezetet az elektromos rollerek használatáról.”

  (8 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)

 

393/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./ felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. számú mellékletének alapul vételével terjesszen a Képviselő-testület elé egy rendelettervezetet az elektromos rollerek használatáról.

 

2./ felkéri a polgármestert, hogy határozza meg az önegyensúlyozó járművek, az elektromos vagy más gépi meghajtású közlekedési, sport, vagy szabadidős eszközök tárolására szolgáló közterületeket (gyűjtőpont), miután az ilyen járművek vagy eszközök kölcsönbeadásával vagy béradásával foglalkozó szolgáltatóval egyeztetett.”

  ( 8 igen, 3 nem, 5 tartózkodás)

 

27./ A tűzijáték önkormányzati felhasználásáról

111/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: dr. Mátyás Ferenc képviselő

 

394/2020. (VII.2.) sz.

Határozat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

1./  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata a jövőben sem szerez be, és nem használ a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII.24.) Korm. rendeletben definiált tűzijátékot. E vállalás kiterjed a legalább többségi önkormányzati tulajdonú cégekre is, illetve azok rendezvényeire is.

 

2./  A vállalás célja, hogy az önkormányzat a jövőre nézve is deklarálja, hogy

 • környezettudatosabb,
 • háziállat-barátabb, és
 • alacsonyabb költségvetésű;

összességében minden nemzeti és egyéb, az önkormányzat szervezésében és költségvetéséből létrejövő eseményhez méltóbb ünneplésre, illetve ezen ünnepek idején felmerülő jelentősebb akkut egészségügyi, illetve katasztrófaelhárítás költségek fedezésére fordítsa az egyébként költséges pirotechnikára kiadott összeget.

 

3./  Egyedi esetben, a 2. pontban felsorolt célok szem előtt tartásával, a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság egyhangú indítványára a Képviselő- testület dönthet.

 

4./  A 2020. évi augusztus 20-i ünnepség tekintetében:

 1. az önkormányzat semmilyen rendezvényen nem rendel meg tűzijátékot, és
 2. a takarékosság jegyében ünnepel.
 3. amennyiben ezzel 2020-ban felszabadított összeget az önkormányzat a Krízis Alapnak adományozza. 

Határidő: Képviselő-testület soron következő rendes ülése 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester”

  (5 igen, 5 nem, 4 tartózkodás)

Top