2021. szeptember 30-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli nyílt ülés – kivonat

1./ Javaslat a szakbizottság hatáskörébe tartozó költségvetési sorok felosztásának módosítására

Sz-67/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

KOEN 54/2021. (IX.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy a 

1./ 2021. évi 3972. „Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 231/2021. (IV.16.) számú önkormányzati határozat 3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

“3972” számú “Kulturális tevékenység, egyházi és civil szerv. támogatása” megnevezésű költségvetési előirányzat
2021. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Ferencvárosi civil szervezetek működésének támogatása 3 996 240
Kerületi rendezvények támogatása művészeknek a ferencvárosi vendéglátóhelyeken vagy kiemelt közterületen 4 073 000
Kulturális tevékenység támogatása 6 000 000
Kreatív helyi programok támogatása 2 000 000
Hátrányos helyzetű csoportok szabadidős programjainak támogatása 2 400 000
Testvérvárosba megyek pályázat 1 200 000
Szociális tevékenységek támogatása 3 000 000
Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények,

kreatív helyi programok támogatása

4 000 000
Fejlesztő programok, foglalkozások támogatása 2 500 000
Tartalék 830 760
Összesen: 30 000 000

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ 2021. évi 3202. „Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” költségvetési előirányzat felhasználására vonatkozó 231/2021. (IV.16.) számú önkormányzati határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

“3202” számú “Helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásával összefüggő feladatok” megnevezésű költségvetési előirányzat
2021. évi felosztása
Felhasználás módja Felhasználásra elkülönített összeg
(Ft)
Roma reprezentáció fejlesztése, roma kulturális események 950 000
Kompetenciafejlesztő, munkaerőpiaci tréningek, képzések 120 000
Karácsonyfa vásárlás és osztás rászorulók részére 2 150 000
Sérülékeny csoportok reprezentáció, érzékenyítés, programok 150 000
Rehabilitációs programok – rehabilitációs úszás 1 750 000
Hátrányos helyzetű gyermekek integrációját segítő programok 880 000
Összesen: 6 000 000

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 

(7 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat pályázatok kiírására

Sz-68/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 55/2021. (IX.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy  

1./ a hatályos költségvetési rendelet 3972. számú során elkülönített keretösszeg terhére 4.000.000,- Ft, azaz négymillió forint keretösszeget egyszeri pályáztatás útján oszt szét világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, kreatív helyi programok támogatására, egyben jóváhagyja az Sz-68/2021. számú előterjesztés 2. számú mellékletét képező pályázati felhívást és a kapcsolódó formanyomtatványt, valamint felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon azok helyben szokásos módon történő közzétételéről.

Határidő:2021. szeptember 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ a Világnapokhoz, ünnepekhez kapcsolódó kulturális rendezvények, kreatív helyi programok támogatására című pályázat Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által történő – alapítványi pályázatok esetén a Képviselő-testület általi- elbírálását megelőzően, a beérkezett pályázati anyagokat 4 tagú javaslattevő bizottság előzetesen véleményezi, majd döntésre előkészíti a Bizottság/Képviselő-testület számára. A javaslattevő bizottság tagjai közé az alábbi személyeket választja:

  1. Döme Zsuzsanna alpolgármester 
  2. Takács Máriusz, a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság elnöke
  3. dr. Kelemen Miklós, a Humánszolgáltatási Iroda pályázatokkal foglalkozó tisztviselője 
  4. Kozma András (Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság által delegált 1 fő)

A javaslattevő bizottság tagjai részére tiszteletdíjat nem állapít meg.

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

(9 igen, egyhangú)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ Eörsi László támogatási kérelme

Sz-69/2021. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Döme Zsuzsanna alpolgármester

 

KOEN 56/2021.(IX.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy Eörsi László számára 100.000 forintot támogatást biztosít.

Határidő: 2021. szeptember 28.

Felelős: Takács Máriusz elnök

(6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

KOEN 57/2021. (IX.30.) sz.

Határozat

A Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 12/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” költségvetési sorának terhére 100.000 Ft támogatást nyújt az Sz-69/2021. számú előterjesztés 1. sz. mellékletét képező kérelemben meghatározott „Eörsi László: A megtorlás legfőbb áldozatai 1956-1961” című kötet megjelentetésére a Boreász Bt. részére, és felkéri Polgármester Asszonyt a támogatási szerződés megkötésére.

Határidő: döntés követő 30. nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 2 tartózkodás)

Top