2022. 03.09-én 16.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)

64/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 34/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 64/2022. sz. – „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2020. (X.13.) önkormányzati rendeletének módosítása (I. forduló)” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

2./ Javaslat a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre

29/2022., 29/2/2022. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 35/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2/2022. sz. – „Módosító javaslat” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 36/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 29/2022. sz. – „Javaslat a 2022. évi elidegenítési címjegyzékre ” című – előterjesztést a 29/2/2022. sz. módosító javaslatban meghatározott melléklettel.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

3./ A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírása

70/2022., 70/2/2022. sz. előterjesztések 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 37/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 70/2/2022. sz. – „Módosító javaslat” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, 1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 38/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 70/2022. sz. – „A FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató- és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői (vezető tisztségviselő) munkakör betöltésére pályázat kiírás” című – előterjesztést a 70/2/2022. sz. módosító javaslatban meghatározott melléklettel.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése

63/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 39/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési úgy dönt, hogy hozzászólási lehetőséget biztosít a Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan értékbecslőjének, Berecz Tamásnak.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 1 nem)

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 40/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 63/2022. sz. – „A Budapest, IX. Vágóhíd u. 10. sz. alatti ingatlan elidegenítése” című – előterjesztést 331.800.000 Ft legkisebb elidegenítési árral kiegészítve.”

(7 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

5./ Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült víziközmű-vagyon térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére

72/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester megbízásából Pataki Márton FEV IX. vezérigazgató

 

GKB 41/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 72/2022. sz. – „Javaslat a Bakáts tér felújítása keretében létesült víziközmű-vagyon térítésmentes átadására a Fővárosi Önkormányzat részére” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(9 igen, 1 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

6./ Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról

85/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 42/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 85/2022. sz. – „Jelentés a FESZGYI Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Igazgatósága 2018-2020 közötti időszakra vonatkozó szakmai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének átfogó jogi, pénzügyi és számviteli átvilágításáról” című – előterjesztést.”

(2 igen, 6 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

7./ Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez 

83/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Jancsó Andrea szociális ügyekért felelős tanácsnok

 

GKB 43/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 83/2022. sz. – „Szándéknyilatkozat a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által fenntartott a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának gazdasági átszervezéséhez” című – előterjesztést.

Határidő: 2022. március 10.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

8./ Követelés elengedése a Vagyonrendelet 11. § (1) bekezdésének b) pontja és a (3) bekezdés alapján

Sz-93/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 44/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Máté Ferenc, Máté Patrícia és kk. Máté Alex által a Bp. IX. ker. Drégely u. 5. fszt. 5. szám alatti lakásra felhalmozott bérleti- és használati díj hátralékból eredő 1.806.790,- Ft tőkeösszegű követelést és járulékait elengedi.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

9./ Pályázat kiírása üres lakások bérleti jogának megszerzésére a lakbér piaci alapon történő megállapításával

Sz-94/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 45/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy 

1./ javasolja a Polgármesternek nyilvános pályázat kiírását a jelen határozat mellékletét képező pályázati felhívásban szereplő tartalommal, összesen 8 db lakás bérbeadására, piaci alapú lakbérfizetési kötelezettséggel.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat közzétételéről, lebonyolításáról, elbírálásáról. 

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

3./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati nyertesekkel a bérleti szerződések megkötéséről.

Határidő: pályázatok elbírálását követő 30 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

10./ Társasházban lévő közös tulajdonú helyiség elidegenítése

Sz-95/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 46/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 8474/100000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul a Budapest IX., Üllői út 79. sz. alatti Társasház közös tulajdonát képező, az Alapító Okiratban XXIX. sorszámmal jelölt házfelügyelői lakás (hrsz. 37159/A/13) Holányi Klára és Holányi István tulajdonostársak részére történő elidegenítéséhez 24.500.000,-Ft vételáron.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(10 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

11./ A Pink Rosa Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése

Sz-109/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 47/2022. (III.9.) sz.

Határozat

Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy a Pink Rosa Kft. által a bérleményét képező Budapest IX., Ráday u. 15. földszint III. sz. alatti helyiség után felhalmozott 2.465.946 Ft összegű hátralék elengedéséhez nem járul hozzá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 2 nem)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

12./ A Bonbonier Chocolate Kft. által felhalmozott helyiségbérleti díj hátralék elengedése 

Sz-111/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 48/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága úgy dönt, hogy a Bonbonier Chocolate Kft. igazgatójának, Csomor Tamásnak hozzászólási lehetőséget biztosít.

Határidő: 2022. március 9.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(8 igen, egyhangú)

(A szavazásban 10 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 49/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Bonbonier Chocolate Kft. a bérleményét képező Budapest IX., Ráday u. 25-27. sz. alatti helyiségcsoport után fizetendő 4 havi (2020. augusztus, szeptember, valamint 2021. július és augusztus) bérleti díj 50%-ának megfelelő, összesen 860.000 Ft + ÁFA összeg elengedéséhez nem járul hozzá és javasolja a polgármesternek, hogy engedélyezze a 24 havi részletfizetési konstrukciót a fennálló tartozás teljes összegének visszafizetésére vonatkozóan.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

13./ A Zebrek Trade Kft. kérelmének elbírálása

Sz-96/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 50/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Zebrek Trade Kft. által a bérleményét képező Budapest IX., Haller u. 54. földszint II. és a földszint 3. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség után felhalmozott 1.890.822 Ft összegű hátralék elengedéséhez hozzájárul.”

(8 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 51/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Zebrek Trade Kft. bérleményét képező Budapest IX., Haller u. 54. földszint II. és a földszint 3. sz. alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díját 2022. március 1. és 2022. december 31. napja közötti időszakra 30 %-kal mérsékli.

(6 nem, 5 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

14./ Nem lakás céljára szolgáló helyiségek után fizetendő bérleti díj összegének mérséklése

Sz-97/2022. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 52/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az alábbi határozati javaslatot elutasítja:

„A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest IX., Ráday u. 16. földszint VIII. és földszint IX. sz. alatti, nem lakás célú helyiségek után a DAY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által fizetendő bérleti díj 2022. január 1. és 2022. április 30. napja közötti időtartamra szóló 70 %-os mérsékléséhez hozzájárul.”

 (3 igen, 6 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

15./ Önkormányzati tulajdonú üres lakások csatolási ügye

Sz-98/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 53/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Bóna Richárd Budapest IX. kerület, Telepy utca 2/C. III. em. 27. szám alatti, 1 szobás, 29,60 m2 alapterületű, komfort nélküli komfortfokozatú bérleményéhez a Budapest IX. kerület, Telepy u. 2/C. III. em. 28. szám alatti 1 szobás, 29,60 m2 alapterületű, félkomfortos komfortfokozatú üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(9 igen, 2 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 54/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Mida Dezső Budapest IX. kerület, Haller u. 52. II. em. 34. szám alatti,1 szobás, 39,80 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú bérleményéhez a Budapest IX. kerület, Haller u. 52. II. em. 35. szám alatti 1 szobás, 26,70 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 55/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy Márton Antónia Mária Budapest IX. kerület, Gát u. 8. fszt. 6-7. szám alatti, 3 szobás, 58,75 m2 alapterületű komfortos komfortfokozatú bérleményéhez a Budapest IX. kerület, Gát u. 8. fszt. 4. szám alatti 1 szobás, 23 m2 alapterületű, komfort nélküli komfortfokozatú üres lakás – önkormányzati térítés biztosítása nélküli – műszaki csatolásához hozzájárul.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(6 igen, 2 nem, 3 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

16./ Szociális alapon bérbeadott lakások elidegenítése

Sz-99/2022. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 56/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Ernő u. 19. I. emelet 10. szám alatti lakás Wetzl Béla bérlő részére 16.320.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

GKB 57/2022. (III.9.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a Polgármesternek a Budapest IX. kerület, Haller u. 16-18. XVIII. lh. III. em. 65. szám alatti lakás Gyuga Zoltán bérlő részére 11.460.000,-Ft vételáron történő elidegenítését.

Határidő: 120 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(7 igen, 2 nem, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

Top