2020. március 11-én 15.00 órakor tartott rendes ülés – kivonat

1./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt. forrás felhasználási tervéről

87/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Pataki Márton vezérigazgató

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

2./ Tájékoztató a FEV IX. Zrt. tevékenységéről a Vizisport utca 60. vonatkozásában

89/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Pataki Márton vezérigazgató

 

A Bizottság a napirenddel kapcsolatban határozatot nem hozott.

 

3./ Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)

60/2020., 60/2/2020. sz. előterjesztések

Előterjesztő: Jancsó Andrea és dr. Mátyás Ferenc képviselők

 

GKB 81/2020. (III.11.)

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 60/2020., 60/2/2020. sz. – ”Átláthatósági rendelet megalkotása (I. forduló)” című – előterjesztéseket.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

 (11 igen, egyhangú)

 (A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt.)

 

4./ Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződének meghosszabbítása 

68/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 82/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 68/2020. sz. – ”Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződének meghosszabbítása” című – előterjesztést azzal a kiegészítéssel, hogy az I/A határozatánál a szerződés 2023. március 31-ig hosszabbítja meg és a bérleti díj összege 53.000.-Ft/hó+ ÁFA. 

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök                       (9 igen, egyhangú)

 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 83/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 68/2020. sz. – ”Hasznosított nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti szerződének meghosszabbítása” című – előterjesztést, azzal a kiegészítéssel, hogy az II/A határozatnál a szerződés 2023. március 31-ig hosszabbítja meg és a bérleti díj összege 21.000.-Ft/hó+ÁFA.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök                            (9 igen, egyhangú)

 

(A szavazásban 9 bizottsági tag vett részt)  

 

5./ Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése

69/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 84/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 69/2020 sz.- ”Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztés I/A határozati javaslatot azzal, hogy a fizetendő összeg 55.000 Ft/hó+Áfa és 2023. március 31-ig szóló a szerződéssel.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök     

 

  (11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11  bizottsági tag vett részt)

 

GKB 85/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 69/2020 sz.- ”Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztés II/B határozati javaslatot.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök     

               (9 igen, 2 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 86/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 69/2020 sz.- ”Nem lakás céljára szolgáló helyiség kulturális tevékenység folytatására történő kijelölése” című – előterjesztés III/B határozati javaslatot.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök     

               (9 igen, 2 nem)

 

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

6./ Javaslat az M3 projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

70/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 87/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a 70/2020 sz. ”Javaslat az M3 projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára” című – előterjesztést.

Határidő: 2020. március 12.

Felelős: Takács Krisztián elnök 

(9 igen, 2 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

7./ Javaslat víziközmű-vagyon térítésmentes átadására 

Sz-95/2020. sz. előterjesztés

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 88/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy tervezetként jóváhagyja a Sz-95/2020. számú előterjesztés mellékletét képező a Fővárosi Önkormányzattal kötendő, vízellátási hálózat vagyonelemek nyilvántartási értéken történő tulajdonba adásáról szóló Megállapodást és felhatalmazza a Polgármestert a végleges megállapodás aláírására, valamint a Megállapodásban foglaltak teljes körű végrehajtására.

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

(11 igen, egyhangú)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

8./ Hasznosított, nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítése

Sz-87/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 89/2020. (III.11.) sz.

Határozat 

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Lónyay utca 7. földszint I. sz. alatti, 27 m2 alapterületű helyiség NEXTFIX Kft. bérlő részére történő elidegenítéséhez nem járul hozzá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

(8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

GKB 90/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest, IX. Mester utca 46. földszint V. sz. alatti, 27 m2 alapterületű helyiség Errorcountry Kft. bérlő részére történő elidegenítéséhez nem járul hozzá.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

      (8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás)

 

(A szavazásban11 bizottsági tag vett részt)

 

9./ Budapest IX. kerület Üllői út 17. földszint 2/A. (hrsz: 36835/0/A/68) szám alatti lakásra vonatkozó elővásárlási jog

Sz-82/2020. sz. előterjesztés 

Előterjesztő: Baranyi Krisztina polgármester

 

GKB 91/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatát megillető elővásárlási jogával a Budapest IX. kerület Üllői út 17. földszint 2/A. (hrsz: 36835/0/A/68) szám alatti 52 m² alapterületű öröklakásra vonatkozóan – a 2020. február 21. napján kelt Ingatlan adásvételi szerződés alapján, melyben tárgyi ingatlan vételára 38.500.000,-Ft, – azaz harmincnyolcmillió-ötszázezer forint – nem él.

Határidő: 30 nap

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester

 (10 igen, 1 nem)

(A szavazásban 11 bizottsági tag vett részt)

 

A bizottság az alábbi határozatot hozza:

 

GKB 92/2020. (III.11.) sz.

Határozat

A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy dönt, hogy a 10-14. napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalja meg.

Határidő: 2020. március 11.

Felelős: Takács Krisztián elnök

(11 igen, egyhangú)

Top