Ajánlatkérés

FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó jogi, gazdasági és pénzügyi átvilágítása jogi, pénzügyi és számviteli (könyvelő, könyvvizsgáló) végzettségű szakemberek közreműködésével

 

Ajánlatkérés az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés (a továbbiakban: Beszerzési Szabályzat) III. fejezet 2.3. pontjában szereplő nyílt beszerzési eljárásban.

1. Ajánlatkérő adatai:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Ajánlatkérői jogkör gyakorlója: a Beszerzési Szabályzat III. fejezet 2.1 pontja alapján
Baranyi Krisztina polgármester

Cím: 1092 Budapest, IX., Bakáts tér 14.
Kapcsolattartó neve, telefonszáma: Apollónia Aranka irodavezető, 215-1077/250.
E-mail cím: apollonia@ferencvaros.hu

Ajánlatkérés tárgya:
FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó jogi, gazdasági és pénzügyi átvilágítása jogi, pénzügyi és számviteli (könyvelő, könyvvizsgáló) végzettségű szakemberek közreműködésével az alábbiak szerint:

– döntési szintek vizsgálata (Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó döntések, valamint a FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Nonprofit Kft. hatáskörébe tartozó döntések),
– számviteli szabályozottság vizsgálata,
– szállítói szerződésállomány vizsgálata,
– pályáztatások gyakorlata és ezek vizsgálata (közbeszerzési eljárások és közbeszerzési értékhatár alatti ügyletek vizsgálata, az értékhatár alatti ügyleteknél kontrollajánlatok kérésével),
– szállítói szerződések vizsgálata, teljesítési és fizetési határidő, jólteljesítési garanciák, valamint egyéb szerződéses biztosítékok tekintetében, előlegkifizetések gyakorlata,
– megbízási szerződések vizsgálata, azok szükségszerűsége, célszerűsége tekintetében, teljesítési igazolások vizsgálata,
– reklám és marketing szerződések vizsgálata,
– kintlévőségek kezelése, adósokkal szembeni fellépés vizsgálata,
– munkaszerződések vizsgálata, jutalom és prémium fizetés gyakorlata.

A feladat elvégzésének véghatárideje: legkésőbb a beszerzési eljárás eredményeképp kötendő szerződés megkötését követő három hónap, vagy annál az Ajánlattevő által vállalt rövidebb véghatáridő.

2. Ajánlathoz csatolandó dokumentumok:

  • Cégjegyzésre jogosult aláírásai címpéldánya.
  • A jelen Ajánlatkérés tárgyát képező átvilágítási feladat végrehajtásának bemutatása (javasolt tematika maximálisan 2 oldal terjedelemben).
  • Nyilatkozat referenciákról (lásd: 2. sz. melléklet)

3. Az ajánlat benyújtásának helye, módja és ideje:

Ajánlattevőnek ajánlatát papír alapon egy példányban kell benyújtani. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatában meghatározott ajánlati áron kívül egyéb költség elszámolására nem jogosult.

Az ajánlati dokumentációt 1 példányban a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, összefűzve vagy egybekötve, az Ajánlattevő nevének és címének megjelölésével ellátott zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni, hogy „FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Kft. 2014-2019. közötti időszakra vonatkozó jogi, gazdasági és pénzügyi átvilágítása jogi, pénzügyi és számviteli (könyvelő, könyvvizsgáló) végzettségű szakemberek közreműködésével”.

Az ajánlatok személyesen adhatók be, az ajánlatok benyújtásának helye: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. 30. szoba.

Az ajánlattételi dokumentumok benyújtásának határideje: 2019. december hó 13. nap 10:00óra

Az Ajánlattevő az ajánlatkérés megérkezésétől kezdődően 2019. december hó 9. nap 11:00 óráig az ajánlatkéréssel kapcsolatban az apollonia@ferencvaros.hu e-mail címen kérhet információt.
Az Ajánlattevő az ajánlatát az ajánlat benyújtásának határidejéig – 2019. december hó 13. nap 10:00 óráig – bármikor kiegészítheti, módosíthatja. A kiegészítésre, módosításra az ajánlat benyújtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ajánlatkérő hiánypótlásra nem ad lehetőséget.

A benyújtási határidő elmulasztása az ajánlat érdemi vizsgálat nélküli érvénytelenségét vonja maga után.
Érvénytelen az ajánlat, ha a tisztázó kérdésre adott válasz ellenére sem felel meg az ajánlattételi felhívásban meghatározott tartalmi vagy formai feltételeknek. A bruttó vállalási ár megjelölése nélkül érkezett ajánlat érvénytelen.

Ajánlatkérőtől a benyújtott ajánlat nem igényelhető vissza, azt Ajánlatkérő bizalmasan kezeli és megőrzi.

4. Az ajánlatok bírálati szempontjai

A beérkezett ajánlatok borítékbontása: 2019. december hó 13. nap 13:00 óra

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a bontási eljárás nem nyilvános. Az Ajánlatkérő az elkésett ajánlatokat érvénytelenné nyilvánítja, és felbontás nélkül megőrzi.
Amennyiben Ajánlatkérő a borítékbontást követően az ajánlat kiegészítését, pontosítását tartja szükségesnek, az ajánlatban megadott e-mail címre küldi észrevételét, kérését. Amennyiben Ajánlattevő a kiegészítésre, pontosításra vonatkozó kérésnek a megadott határidőig nem tesz eleget, az ajánlata érvénytelenségét vonja maga után.

Értékelés, illetve az eredményhirdetés tervezett időpontja: 2019. december hó 16. nap 15:00 óra.

Az ajánlatok elbírálásának szempontja: az összességében legkedvezőbb ajánlat az ajánlati ár valamint az Ajánlattevő által, a jelen Ajánlatkérésben meghatározott feladat elvégzésére vállalt véghatáridő figyelembe vételével.
Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indokolás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.
Az Ajánlatkérő az elbírálás határidejét egy alkalommal, indokolás nélkül 3 munkanappal meghosszabbíthatja, melynek tényéről az Ajánlattevőt elektronikus úton tájékoztatni köteles.

5. Az Ajánlattevővel a szerződéskötés várható időpontja:

2019. december hó 19. nap

Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét, hogy a szerződéskötés megjelölt időpontja tájékoztató jellegű, a pontos dátumról és a helyszínről az Ajánlatkérő – az ajánlatok elbírálását követően – elektronikus levélben értesíti a nyertes Ajánlattevőt.
Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével, vagy annak visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevővel köt szerződést.

6. Egyéb információk

Ajánlattevővel Ajánlatkérő szerződést köt.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A szolgáltatás elvégzéséért járó díj kifizetése az igazolt teljesítést követően, számla alapján történik. Ajánlattevő a számlát az Ajánlatkérő általi teljesítésigazolást követően nyújthatja be. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti, a számla kiállítását követő 30 napon belül.
A megbízási szerződés határozott, a szerződés aláírásának napjától az azt követő három hónapig tartó időtartamra jön létre.

Budapest, 2019. november 29.

Baranyi Krisztina
polgármester

Hivatalos ajánlatkérés

Megbízási szerződés

Top