Vágvölgyi B. András lesz a Ferencváros újság főszerkesztője

Ha nem kapja meg az újságot, kérjük, írjon a terjesztes@ferencvaros.hu mail-címre!

A három tagú szakmai zsűri 21 főszerkesztői pályázó között többen országosan is elismert, tapasztalt újságírók, szerkesztők.

Vágvölgyi B. András író, újságíró, film­ren­dező, film­esztéta, po­li­ti­kai és kul­turális kom­mentátor.
1978–1981 között a József At­ti­la Tu­dományegye­tem Jog­tu­dományi Karának hall­gatója volt.
1982–1984 között az ELTE JTK hall­gatója 1984–1987 között a Ma­gyar Tu­dományos Akadémia szo­ciológiai tu­dományos továbbképzési ösztöndíjasa.
1987–1988 között az Es­se­xi Egye­te­men ta­nult.
1988-ban a Tu­dományos Dol­gozók De­mok­ra­ti­kus Szak­szer­ve­ze­te, a Fi­desz (1988–1993) és az SZDSZ tag­ja volt.
1989-ben Nagy Imre újra­te­metésének sajtófőnöke.1989-ben a Ma­gyar Na­rancs alapító szer­kesztője, 1991–1998 között főszer­kesztője.
1990-ben, va­la­mint 1994–1995 között az USA-ban volt ösztöndíjas, a későbbi időpont­ban a Har­vard Egye­te­men Dusan Ma­ka­ve­jev film­sza­kos tanítványa volt.
1990–1992 között a Fi­desz külpo­li­ti­kai tanácsadója. 1993–1994 között a Nyilvánosság Klub ügy­vivője. 1997–1998 között Tokióban volt ösztöndíjas. 2000–2002 között az Élet és Iro­da­lom mun­katársa.

Azóta különböző felsőoktatási intézményekben tanít, illetve szabadúszó író, filmes.

Kiemelt kép: eirodalom.ro

A Ferencváros újság legutóbbi számát innen tudja letölteni.

Top