HIRDETMÉNY

az óvodai felvételről

 

Tisztelt Szülők!

 

A nemzeti köznevelésröl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (!) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség  kezdetéig nevelő intézmény.

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (Vlll.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban:  Rendelet) 12. §­ a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

 

Az óvodák elérhetőségeiről, a felvétel körzeteiről és az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről szóló tájékoztatás a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának honlapján megtekinthető.

 

Az Nkt.  rendelkezése szerint a  gyermek abban az  évben,  amelynek  augusztus  31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési  év  kezdő  napjától legalább  napi  négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. [Nkt. 8. § (2) bekezdése]

 

Ez a kötelezettség idén azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

 

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. [Nkt. 8. § (1) bekezdés]

 

A kötelező óvodai nevelés korai fejlesztésben és gondozásban is teljesíthető. [Nkt. 8. § (4) bekezdés]

 

A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. [Nkt. 49. §(4)bekezdés]

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kémi. [Rendelet 20. § (2) bekezdés].

 

A szülő – tárgyév május 25. napjáig – benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. [Nkt. 8. § (2) bekezdése]

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. [Rendelet 20. § (2) bekezdés]

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás: Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. [Nkt. 49. § (1) bekezdés]

 

Az óvodai jelentkezéshez az „Óvodai felvétel iránti kérelem” nyomtatványt szükséges kitölteni, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni vagy INNEN LETÖLTENI.

 

A szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát. [Nkt. 72. § (2) bekezdés]

 

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott óvodában lehet.

 

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzet-jegyzékét ITT TALÁLJA.

 

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is be kell jelenteni. A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.

 

A beíratás időpontja: 2021. április 26-29.

 

A nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a fentieken kívül azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén, a jogszerű tartózkodást megalapozó okirat számát /Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal általi dokumentumok/, lakóhelyének, tartózkodási  helyének címét, anyja születéskori nevét, apja vagy törvényes képviselője nevét. [Rendelet 90. § (3) bekezdés a) pont és Nkt. 41.§ (4) bekezdés a)- b) pont]

 

A szülő, ha azt az óvodai beiratkozás napján – az elektronikus  elérhetőségének megadásával – kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került [Rendelet 20. § (ld) bekezdés].

 

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik  vagy ahol szülője dolgozik.  A felvételről, átvételről  az óvoda  vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az  óvoda  fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. [Nkt. 49. § (2) bekezdés].

*

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda). [Nkt. 49. (3) bekezdés].

 

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot. [Rendelet 20. § (9) bekezdés]

 

Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerűen  körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével ellenőrizni. Ha az óvodavezető, az általa, illetve a fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható. [Rendelet 20§ (10) bekezdés]

 

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban – értesíti a szülőket 2021. május 29. napjáig.

 

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. [Rendelet 20.§ (4) bekezdés]

 

Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül jogorvoslati eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél. [Nkt. 37. § (2) bekezdés]

Az óvodavezető a jogorvoslati eljárást megindító kérelmet, az ügy összes iratával nyolc napon belül – elbírálás céljából – önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott  kérelem tárgyában hozott döntését a közigazgatási ügyben eljáró bíróság előtt megtámadhatja. A keresetlevelet  a bíróságnál kell benyújtani. [Nkt. 37. § (3) b) pont, 38. (4) bekezdés]

 

Az új gyermekek fogadása a nevelési év első napjától folyamatosan történik.

 

Az első óvodai foglalkozási nap/ a nevelési év első napja: 2021. szeptember 1. (szerda)

 

Ezen a napon kerül átvételre az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermek is.

 

A nevelési év utolsó napja: 2022. augusztus 31. (szerda)

 

Az óvodai beíratás időpontjai intézményi bontásban:

 

Letölthető dokumentumok:
Felvétel iránti kérelem
Óvodai körzetek utcák szerint
Óvodai beíratás időpontjai intézményi bontásban
SNI gyermekek ellátását biztosító intézmények

 

Csatlakozzon Facebook-csoportunkhoz!