Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj a kerületben!

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ FERENCVÁROSI DIÁKOKNAK IS!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
csatlakozási szándékát fejezte ki a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatását szolgálja.

Ez év október 5. napjától nyújtható be az „A” illetve „B” típusú 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt pályázati felhívás megtekinthető a www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica) honlapon.

Az ösztöndíjra jogosult tanulók csak elektronikus regisztrációt követően nyújthatják be pályázatukat.

A regisztrációt Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) kell elvégezni, melynek elérése: https://www.bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése. A személyes és a pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot egy példányban kinyomtatva és aláírva a kötelező mellékletekkel együtt, zárt borítékban Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodájára kell eljuttatni.

Cím: 1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. A borítékra csak annyit kell ráírni: „Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj”.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

 „A” típusú pályázat esetén

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

„B” típusú pályázat esetén

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

  1. a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

  1. b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

 

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

 

(A szociális rászorultság meghatározását a Bursa Hungarica Felsősoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálásának szabályairól szóló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2011. (X.11.) számú önkormányzati rendelete tartalmazza.)

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

–     a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

–     doktori (PhD) képzésben vesz részt

–     kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

 

Az Önkormányzat a bírálatból kizárja az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, valamint a nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, vagy a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat. A határidőn belül benyújtott és formailag megfelelő pályázatok kerülnek érdemben elbírálásra.

 

További kérdéseivel kapcsolatban forduljon bizalommal a Humánszolgáltatási Iroda munkatársaihoz az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

 

Tel.: 215-1077/384, e-mail cím: humanszolg@ferencvaros.hu

Ügyfélfogadás: Hétfő: 8.00-17.30, kedd, szerda, csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-13.00 óráig.

Top