Pályázat ZÖLD UDVAR 2019 címmel Ferencváros területén lévő társasházak részére

Pályázat ZÖLD UDVAR 2019 címmel Ferencváros területén lévő társasházak részére

2019. március 28. | pályázat, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, ZÖLD UDVAR 2019, társasház, udvar, zöldterület, kert, zöldfelület

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága ZÖLD UDVAR 2019 címmel pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros területén lévő társasházak részére.

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság célja:
a társasházak belső, zárt, jól körülhatárolható, a társasházhoz tartozó udvarán közös zöldterületek létrehozása, valamint a meglévő kertek zöldfelületeinek növelése, fejlesztése.

A pályázat tervezett keretösszege: bruttó 7 millió Ft.

I. A pályázat célja: Budapest IX. Kerület Ferencváros területén lévő társasházak belső udvarán közös zöldterületek létrehozása, valamint a meglévő kertek zöldfelületeinek növelése, fejlesztése.

II. A támogatás jellege, mértéke:
A támogatás utófinanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.
A pályázat támogatási intenzitása 50%-os (50% társasházi önrész, 50% önkormányzati támogatás), melyet semmilyen egyéb tényező nem befolyásol. Az Önkormányzat a jóváhagyott beruházási költség (100.000,- Ft-tól 1.000.000,- Ft-ig) 50%-át ítéli oda támogatásként a nyertes társasház részére.
A társasház az általa megjelölt tevékenységek, munkálatok közül jogosult maga meghatározni a prioritásokat, tehát az elvégezendő munkálatok, tevékenységek sorrendiségét, melyeket meg kíván valósítani az elnyert összeg függvényében.

III. A pályázat benyújtásának feltételei:
1.) Pályázat csak az elbírálást követően megkezdett tevékenységekre, munkákra nyújtható be. A támogatás kizárólag bruttó 100.000,- Ft-ot elérő, és bruttó 1.000.000,- Ft-ot meg nem haladó projektköltségű tevékenységekre, munkálatokra vehető igénybe.
2.) A pályázó csak akkor részesülhet támogatásban, ha a közgyűlési határozatban a társasház a tervezett munka elvégzésével, a pályázaton való részvétellel egyetért, a pályázati felhívás feltételeit elfogadja, az önrészt vállalja, valamint a kert további fenntartását, gondozását vállalja.

IV. Pályázatnak tartalmaznia kell:
1.) Pályázó nevét, címét, cégszerű aláírását, kapcsolattartó nevét, elérhetőségét, a társasház bankszámlaszámát.
2.) Pályázati cél meghatározását.
3.) A társasház udvarának paramétereit, műszaki alaprajzot (feltüntetve az udvar burkolatait, azok minőségét, típusát, vízelvezetési lehetőségeket).
4.) Pályázati cél megvalósítási tervét (felhasználni kívánt növények faját, mennyiségét, az ültetés helyét, továbbá az egyéb felhasználandó anyagok – dézsa, termőföld, stb. – tételes felsorolással és vázlatrajzzal).
5.) A megvalósítás várható tételes kivitelezői költségét.
6.) Saját vagy egyéb külső forrás megnevezését (az önrész a teljes összeg 50%-a kell, hogy legyen). A pályázó az önrész összegét köteles forintban meghatározni.
7.) A társasház közgyűlési határozatát (melyet a közös képviselő, a Számvizsgáló Bizottsági/Intéző Bizottsági tagok ellenjegyeztek), melyben döntött a tervezett munka elvégzéséről, a pályázaton való részvételről, a pályázati felhívás feltételeinek elfogadásáról, az önrész vállalásáról, valamint a kert további fenntartásának, gondozásának vállalásáról.
8.) A tevékenység, munka megvalósítására vonatkozó időbeli ütemtervet.

V. A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat benyújtásának határideje: legkésőbb 2019. június 14. 12 óráig

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata környezetvédelmi munkatársa részére (Teszár Hedvig, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.) ügyfélfogadási időben. A borítékra kérjük, írják rá: „ZÖLD UDVAR PÁLYÁZAT 2019”
A pályázattal kapcsolatban további információk a 217-1725-ös telefonszámon, illetve a kornyezetvedelem@ferencvaros.hu címen kérhetőek.

VI. A pályázatok elbírálása, bírálati szempontok:
Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

a) nem felel meg a jelen pályázati felhívásban meghatározott formai és tartalmi követelményeknek, nem tartalmazza az összes előírt mellékletet,
b) a pályázat műszaki tartalma nem egyezik meg pontosan a közgyűlés által elfogadott célokkal.
c) a társasház az előző évi zöld udvar pályázaton elnyert támogatásával 2019. január 15-ig nem számolt el.

A pályázatokat a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság bírálja el.

VI. A támogatás folyósítása:

A pályázaton nyertes társasház közös képviselője teljes körűen felel az Önkormányzat által biztosított támogatás jogszerű felhasználásáért.

A nyertes társasház képviselője köteles levélben értesíteni a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet Környezetvédelmi Csoportját a műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról.

A támogatás kifizetése érdekében az alábbiakban felsorolt dokumentumok fénymásolatait szükséges leadni, vagy megküldeni a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet Környezetvédelmi Csoportja részére:

  Dokumentumok megnevezése Példányszám
1. SZÁML(ÁK)A
  • Az átadásra kerülő fénymásolati példányokon az önkormányzati megbízott igazolja a bemutatott eredeti számlák alapján, hogy „A fénymásolat az eredetivel megegyezik”.
  • Az eredeti számlára szükséges felvezetni a következő szöveget:
„Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (határozatszám), (pályázott munkára elnyert összeg) támogatás elszámolására felhasználva” melyet a közös képviselő aláírásával igazol.
  • AZ IRODÁN BEMUTATOTT, EREDETI SZÁML(ÁK)A ELVIHETŐ(K).
2
2. Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, illetve teljesítés igazolás 1
3. Amennyiben a tevékenységhez szükséges építési napló, úgy az építési napló 1
4. A kivitelezés tárgyában kötött vállalkozási szerződés 1
5. Rövid szöveges beszámoló az elkészült munkákról (maximum 1 oldal) 1

Az elnyert támogatás kifizetésére kizárólag a szabályosan összeállított, előzőekben megjelölt mellékletekkel együtt benyújtott iratanyag esetében kerülhet sor, a pályázati anyagban meghatározott, a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság  által jóváhagyott célokra.

A jóváhagyott támogatási összeget – a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet teljesítés igazolását követő 30 munkanapon belül – a Pénzügyi Iroda utalja át a nyertes pályázó által megadott bankszámlára.

A nyertes pályázó a támogatás összegét legkésőbb 2019. december 31. napjáig használhatja fel.

A támogatást a beadott pályázatban előre megjelölt tételektől eltérő módon – a pályázó kérelmére – a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság előzetes hozzájárulásával lehet felhasználni.Impresszum  Adatvédelem