Pályázat Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ gazdasági főelőadó munkakör betöltése mellett intézményvezetői, magasabb vezetői megbízással

Pályázat Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ gazdasági főelőadó munkakör betöltése mellett intézményvezetői, magasabb vezetői megbízással

2018. szeptember 25. | Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete, pályázat, Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, gazdasági főelőadó, intézményvezető, magasabb vezető

 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ gazdasági főelőadó munkakör betöltése mellett intézményvezetői, magasabb vezetői megbízással

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

Magasabb vezetői megbízás: fennálló határozatlan idejű alkalmazásra épül, vagy a magasabb vezetői megbízással együtt határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítésével történik.

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.

A munkakörbe, illetve az intézményvezetői, magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • vezeti az intézményt, felelős az intézmény működéséért és gazdálkodásáért,
 • az intézmény törvényes működésének biztosítása,
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének minden területét,
 • gondoskodik a jogszabály által előírt szabályzatok naprakész aktualizálásáról,
 •  jogszabály által előírt vezetői jogok gyakorlása,
 • szerződések elkészítése, előkészítése,
 • egyéb gazdasági, pénzügyi feladatok ellátása,
 • utalványrendelet elkészítése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • gazdasági felsőoktatásban szerzett végzettség, mérlegképes könyvelői regisztráció,
 • intézményüzemeltetésben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat, ennek igazolását csatolni szükséges,
 • intézményüzemeltetésben szerzett legalább 3 éves vezetői gyakorlat,
 • intézményüzemeltető intézményben gazdasági főelőadó munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg gazdasági főelőadó munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • szakmai önéletrajz,
 • szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 •  iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 •  a pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban, (1pld-t nem kell összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka nyújt, a 215-1077/250  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 25736/2018/XXV., valamint a munkakör megnevezését: gazdasági főelőadó munkakör mellett intézményvezető (magasabb vezetői) megbízással.
Személyesen: Apollónia Aranka Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető, Budapest, 1092  Bakáts tér 14. I./30. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.kozigallas.gov.hu – 2018. szeptember 27.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.Impresszum  Adatvédelem